Laboratorij elektronike 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

U sklopu kolegija studenti će steći praktična znanja o postupcima obrade analognih signala u vremenskoj i frekvencijskoj domeni, sposobnost za realizaciju praktičkih sklopova, praktička znanja o pasivnim i aktivnim mikrovalnim sklopovima, o mikrovalnim CAD alatima i ispitnoj opremi, o audio tehnici, audio prijenosu i sustavima zapisa, o obradi audio signala te o mjerenju u audio sustavima. Kolegij daje samostalna praktička iskustva o konceptima koje se predaju u kolegijima "Obrada analognih i mješovitih signala", "Mikrovalna elektronika" i "Audiosustavi".

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektronika - profil
(1. semestar)

Opće kompetencije

Praktičko znanje o laboratorijskoj instrumentaciji i o postupcima mjerenja parametara i analizi različitih sklopova za obradu analognih signala, sposobnost u izradi projekata i rješenja za različite zadatke u obradi signala, u razvoju i izvedbi jednostavnih SP sklopova, te u simulaciji linearnih i nelinearnih analognih sklopova primjenom CAD alata. Razumijevanje CAD alata za mikrovalne simulacije omogućuje studentima potvrdu rezultata u projektnim problemima mikrovalne tehnike. Praktične vještine u projektiranju osnovnih mikrovalnih sklopova uključujući iskustvo u mikrovalnom laboratoriju. Praktička znanja o prijenosu audio signala kroz različite audio sustave u audiokomunikacijama.

Ishodi učenja

 1. objasniti načela rada mikrovalnih mjernih instrumenata (mjerilo snage, mjerilo frekvencije, analizator spektra, analizator mreža)
 2. primijeniti mikrovalme mjerne instrumente za mjerenje parametara mikrovalnih sklopova
 3. prikazati, analizirati i interpretirati mjerne rezultate
 4. primijeniti mjerne metode za određivanje električkih parametara audio uređaja
 5. izračunati osnovne parametre zvučnika na temelju električkih mjerenja
 6. upoznati se s vremenski kontinuiranim, analognim električnim filtrima
 7. upoznati se sa softwerom za projektiranje (FILTERCAD) i analizu PSPICE analognih električnih filtara

Oblici nastave

Predavanja

Održavaju se usklađeno s vježbama u laboratoriju. Cilj je upoznavanje mjernih instrumenata i mjernih postupaka.

Laboratorijske vježbe

Samostalna praktička iskustva u laboratoriju o primjeni teorijskih znanja koji se predaju u kolegijima "Obrada analognih i mješovitih signala", "Mikrovalna elektronika" i "Audiosustavi".

Konzultacije

Održavaju se po potrebi.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 80 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 10 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 0 %
Napomena / komentar

Na predmetu nema međuispita i završnog ispita. Znanje studenata provjerava se kontinuirano, nakon svake odrađene laboratorijske vježbe. Bodovi vježbi iz svakog od tri predmeta uključenih u ovaj laboratorij donose 33.3% udjela u konačnoj ocjeni.

Tjedni plan nastave

 1. mjerenje impedancije hibridnim T-sklopom
 2. Gunnov oscilator
 3. refleksijsko pojačalo
 4. sinkronizacija mikrovalnog oscilatora
 5. mjerenje raspršnih parametraa mikrovalnog tranzistora
 6. parametri mikrotrakaste linije
 7. mjerenje na operacijskom pojačalu
 8. mjerenje na pojačalu snagu
 9. mjerenje Thiele-Small parametara zvučnika
 10. perceptualno kodirani audio sustavi
 11. pasivni RLC filtar 2. reda (bikvadratna sekcija)
 12. realizacija NP, VP i PB aktivnog RC filtra 2. reda (bikvadratne sekcije)
 13. mjerenja frekvencijskih karakteristika (Bode dijagram) analognih električnih filtara i spektra signala i šuma pomoću napredne laboratorijske opreme
 14. projektiranje analognih električnih filtara pomoću programa za sintezu (FILTERCAD) i analiza svojstava pomoću programa za analizu (PSPICE)
 15. termin za nadoknadu

Literatura

Schaumann, R.; Van Valkenburg, M. E. (2001.), Design of Analog Filters, Oxford University Press
Franco, S. (2002.), Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits, McGraw Hill
Bartolić, J. (2010.), Mikrovalna elektronika, Graphis
Bonefačić, D., Zentner, R. (2010.), Mjerenja u mikrovalnoj elektronici, FER
D. Davis, C. Davis (1997.), Sound System Engineering, Focal Press

Za studente

Izvedba

ID 35234
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
60 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
63 dobar
51 dovoljan