Elektromagnetska kompatibilnost elektroničkih sklopova

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod. Osnovni izvori smetnji i načini rasprostiranja tih smetnji. Zračene i vođene smetnje, emisija i osjetljivost na smetnje. Kvaliteta signala. Mjerenje emisije smetnji iz elektroničkih sklopova ili sustava. Mjerenje osjetljivosti elektroničkih sklopova ili sustava na vanjske smetnje. Postupci za smanjenje emisija smetnji ili smanjenje osjetljivosti na vanjske smetnje.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar)
Izborni predmeti profila (1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Analizirati osnovne izvore smetnji i načine rasprostiranja tih smetnji
 2. Analizirati problem emisije vođenih ili zračenih smetnji iz elektroničkog sklopa ili sustava
 3. Razviti postupak mjerenja emisije vođenih ili zračenih smetnji smetnji iz elektroničkog sklopa ili sustava
 4. Analizirati problem osjetljivosti na vođene ili zračene smetnje elektroničkog sklopa ili sustava
 5. Razviti postupak mjerenja osjetljivosti na vođene ili zračene smetnje elektroničkog sklopa ili sustava
 6. Procijeniti koji su prikladni postupci za smanjenje emisija smetnji ili smanjenje osjetljivosti na vanjske smetnje

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Seminar

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 4 % 10 % 4 % 10 %
Seminar/Projekt 4 % 10 % 4 % 10 %
Međuispit: Pismeni 10 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 10 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 10 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Važnost elektromagnetske kompatibilnosti, osnovni pojmovi vezani uz elektromagnetsku kompatibilnost
 2. Izvori smetnji, razine smetnji
 3. Frekvencijski spektar karakterističnih signala, mjerenje frekvencijskog spektra smetnji
 4. Tipovi prijenosnih linija, izračun parametara prijenosnih linija
 5. Diferencijski signali i diferencijske prijenosne linije
 6. Mjerenje odziva prijenosnih linija u vremenskoj domeni
 7. Pasivne komponente, modeliranje pasivnih komponenti, mjerenje S-parametara
 8. Međuispit
 9. Izvori smetnji na tiskanoj pločici, uzemljenje, odvajanje napajanja, diskontinuiteti, višeslojne tiskane pločice
 10. Vođene smetnje, zajedničke i diferencijske smetnje, mjerenje vođenih smetnji
 11. Filtriranje smetnji, topologije filtra, mrežni filtar
 12. Zračene smetnje, blisko i daleko EM polje, mjerenje zračenih smetnji
 13. Gubitci oklapanja, učinkovitost oklapanja, materijali za oklapanje
 14. Imunost na smetnje, elektrostatski izboj, načini povećanja imunosti
 15. Završni ispit

Literatura

Henry W. Ott (2009.), Electromagnetic Compatibility Engineering, Wiley-Interscience
Henry W. Ott (1988.), Noise Reduction Techniques in Electronic Systems, Wiley-Interscience
Clayton R. Paul (2006.), Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2nd Edition, Wiley-Interscience
Sonia Ben Dhia, Mohamed Ramdani, Etienne Sicard (2006.), Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 222479
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
8 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan