Akademsko pisanje

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Opis predmeta

Svrha i strategija akademskog pisanja. Organizacija, stil i tok riječi. Kohezija na razini diskursa; ograničavanje. Oblici organiziranja teksta: opće-specifično, rješavanje problema, usporedba-kontrast, uzrok-posljedica. Polemičke strukture i zablude. Izrada istraživačkog rada. Komentiranje podataka. Pisanje sažetaka. Pisanje kritika. Pisanje recenzija i odgovora na recenzije. Alati za oblikovanje teksta (LaTeX i BibTeX). Smjernice za tipografiju i uobičajene pogreške.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Transverzalni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Razumjeti svrhu i način akademskog pisanja
 2. Razlikovati vrste akademskih dokumenata (znanstveni članak, komentar, sažetak, kritika, recenzija)
 3. Oblikovati nacrt završnog rada ili znanstvenog članka
 4. Primijeniti uobičajene uzorke organizacije teksta
 5. Izgraditi i napisati sadržaj završnog rada ili znanstvenog članka
 6. Primijeniti alate za uređivanje teksta (LaTeX i BibTeX)

Oblici nastave

Predavanja

Predavanje prema rasporedu.

Samostalni zadaci

Pojedinačni pisani zadaci.

Ostalo

Rasprava o primjerima i vlastitim tekstovima.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 40 % 0 % 40 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 20 %
Ispit: Pismeni 50 % 40 %
Napomena / komentar

Sve domaće zadaće su obavezne. Predaja svih zadaća najkasnije do zadnjeg tjedna predavanja uvjet je za pristupanju završnom ispitu (ispitnom roku).

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u akademsko pisanje
 2. Akademski stil
 3. Organiziranje teksta: pisanje bilješki i odlomaka (koherentnost i kohezija)
 4. Organiziranje teksta: pisanje sažetka
 5. Organiziranje teksta: pisanje izvještaja
 6. Uvod u pisanje istraživačkog članka
 7. Uvod u pisanje istraživačkog članka (nast.). Priprema za međuispit
 8. Međuispit
 9. Alati za oblikovanje dokumenata (LaTeX and BibTeX). Tipografske smjernice i uobičajene pogreške
 10. Pisanje istraživačkog članka: naslov i sažetak, uvod, metodologija, rezultati, diskusija, zaključak
 11. Writing a research paper: graphs, figures and tables
 12. Pisanje istraživačkog članka: referenciranje i plagijatorstvo
 13. Smjernice za pisanje diplomskog rada
 14. Rasprava o simuliranim istraživačkim člancima koje su napisali studenti. Priprema za završni ispit.
 15. Završni ispit

Literatura

Kate L. Turabian (2009.), A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Seventh Edition, University of Chicago Press
John M. Swales, Christine B. Feak (2004.), Academic Writing for Graduate Students, Essential Tasks and Skills, 3rd Ed., University of Michigan Press/ELT (Michigan Series in English for Academic & Professional Purposes)
Robert E. Berger (2014.), A Scientific Approach to Writing for Engineers and Scientists, John Wiley & Sons
Justin Zobel (2014.), Writing for Computer Science, 3rd ed., Springer
Martin Hewings, Craig Thaine, Michael McCarthy (2012.), Cambridge Academic English, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 222436
  Zimski semestar
2 ECTS
R3 Engleski jezik
R2 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan