Analogni i analogno-digitalni integrirani sklopovi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod. Ograničenja u projektiranju analognih integriranih sklopova. Analiza šuma, nelinearnosti i napona pomaka pojačala. Komparatori otvorene petlje i dinamički komparatori. Napredne konfiguracije integriranih pojačala. Elektroničke sklopke. Sklopovi s preklapajućim kapacitetima. Sklop za uzimanje i zadržavanje uzoraka. Osnovne arhitekture AD i DA pretvornika. Gradivi blokovi AD i DA pretvornika. Projektiranje integriranih sklopova na razini sustava.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
(1. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. Prepoznati ograničenja u radu analognih i integriranih sklopova mješovitog signala
 2. Analizirati električke karakteristike analognih integriranih sklopova
 3. Dizajnirati jednostupanjska operacijska pojačala s obzirom na osnovne karakteristike
 4. Objasniti princip rada sklopova s preklapajućim kapacitetima
 5. Objasniti osnovne arhitekture AD i DA pretvornika
 6. Analizirati osnovne gradive blokove AD i DA pretvornika
 7. Koristiti alate za projektiranje integriranih sklopova
 8. Opisati aspekte projektiranja integriranih sklopova na razini sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci kroz seminar

Laboratorij

Laboratorij

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 12 % 0 % 0 %
Seminar/Projekt 0 % 8 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 30 %
Napomena / komentar

Prije završnog ispita sudenti trebaju odraditi sve laboratorijske vježbe.

Tjedni plan nastave

 1. Analogni i digitalni sklopovi. sklopovi mješovitog signala, Izazovi u projektiranju, Šum. projektiranje za nizak šum
 2. Šum. projektiranje za nizak šum, Izobličenje signala. analiza. pravila projektiranja
 3. Neusklađenost karakteristika komponenata. uzroci neusklađenosti. smanjenje utjecaja neusklađenosti na karakteristike sklopova, Digitalni sklopovi kao izvor smetnji
 4. Dvostupanjski komparatori, Komparatori s histerezom, Komparatori velike brzine rada
 5. Potpuno diferencijska pojačala
 6. Potpuno diferencijska pojačala, Pojačala klase AB
 7. Integrirana pojačala s povratnom vezom, Strujna pojačala
 8. Međuispit
 9. Analogne sklopke. injekcija naboja, Sklopovi za uzimanje i zadržavanje uzoraka
 10. Sklopovi za uzimanje i zadržavanje uzoraka
 11. Pojačala, Uklanjanje napona pomaka
 12. Karakteristike analogno-digitalnih (AD) i digitalno-analognih (DA) pretvornika, Sklopovski blokovi AD i DA pretvornika (sklopke. komparatori. nizovi otpornika. nizovi kondenzatora)
 13. Osnovne arhitekture AD pretvornika, Osnovne arhitekture DA pretvornika
 14. Filtriranje napona napajanja. zaštita od elektrostatskog izboja, Prospajanje i zaštita osjetljivih signala. potiskivanje zajedničkog signala, Utjecaj temperature. položaja i orjentacije elemenata na čipu. pakiranje čipova
 15. Završni ispit

Literatura

(.), Behzad Razavi (2000.), Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill,
(.), P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer (2009.), Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley,

Za studente

Izvedba

ID 252375
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan