Natječaj za izbor na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i račnarstva raspisuje natječaj za izbor na radna mjesta:

1. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / voditelj nabave – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od šest mjeseci,

2. Položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica / stručni suradnik u Financijskoj službi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od dva mjeseca.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / voditelj nabave – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti:    

- VSS, područje društvenih znanosti – polje ekonomija ili polje pravo
- znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
- posjedovanje certifikata za javnu nabavu
- najmanje tri godine radnoga staža na sličnim poslovima
 

2. Položaj III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica / stručni suradnik u Financijskoj službi – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz probni rad od dva mjeseca

Uvjeti:    
-  SSS
 
Prednosti:
- Srednja stručna sprema - ekonomskog smjera
- Radno iskustvo na računovodstvenim poslovima
- Poznavanje rada na računalu – MS office

 

Svi kandidati dužni su uz potpisanu prijavu na natječaj priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi i potpisanu izjavu – izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a kandidati koji se prijavljuju na radno mjesto pod točkom 1. presliku certifikata o javnoj nabavi i dokaze o znanju engleskoga jezika i radnome stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO).

S kandidatima će se prema potrebi provesti testiranje znanja iz poznavanja propisa djelokruga radnog mjesta za koje su podnijeli prijavu te psihologijsko testiranje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, na temelju posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

Kandidati koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja:

 

Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta, preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu posao@fer.hr.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr                                                                                                                    

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti