Natječaj za izbor na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radna mjesta: 

1. Nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. Suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent – 3 izvršitelja na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

3. Suradnika na suradničko radno mjesto asistent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme od 6 godina u punom radnom vremenu.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja.

 

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

2. Nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent u Zavodu za visoki napon i energetiku za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

3. Suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine u punom radnom vremenu.

4. Suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika za potrebe projekta HRZZ projekta „Učinkoviti sustavi za obradu signala namijenjeni programski definiranom radiju“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 24 mjeseca u punom radnom vremenu.

5. Suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine u punom radnom vremenu.

6. Suradnika na suradničko radno mjesto asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina u punom radnom vremenu od kojih do 28. veljače 2025. godine za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-6487 "Prediktivno upravljanje dinamikom vozila".

7. Suradnika na suradničko radno mjesto asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina u punom radnom vremenu od kojih do 8. veljače 2026. godine za rad na HRZZ projektu “Modeliranje i praćenje iskustvene kvalitete imerzivnih višemedijskih usluga u 5G mrežama”.

 

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i Statuta Fakulteta.

 

Raspis natječaja pod točkom 7. raspisuje u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” DOK-2021-02 i pristupnici koji se prijavljuju, dužni su ispunjavati:

Obavezni uvjeti:

  • završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna zlaganja na znanstvenim konferencijama

 

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj na znanstveno-nastavno radno mjesto koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj na suradničko radno mjesto koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.

Kandidati koji imaju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune, nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti