Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

5. Nastavnik u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju - 1 izvršitelj,

6. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 4 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

7. Suradnik u suradničkom zvanju asistent - 3 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

8. Doktorand u suradničkom zvanju asistent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Nastavnik u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

5. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

6. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroakustiku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

7. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine s punim radnim vremenom,

8. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu “Strukturiran ekološki uzgoj primjenom autonomnih robota u staklenicima – SPECULARIA” - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine s punim radnim vremenom,

9. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili prirodnih znanosti polje matematika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu „Učinkoviti sustavi za obradu signala namijenjeni programski definiranom radiju“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 24 mjeseca s punim radnim vremenom,

10. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za visoki napon i energetiku radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu “Aktivno sudjelovanje skupine kućanstava u energetskim tržištima (ANIMATION)” – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do jedne godine s punim radnim vremenom,

11. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do šest godina s punim radnim vremenom,

12. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do šest godina s punim radnim vremenom,

13. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka na rad odstutne zaposlenice s punim radnim vremenom,

14. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon za potrebe projekta “Sustav za optimizaciju gubitaka u naprednim mrežama - DINGO” – 1 izvršitelj s na određeno vrijeme do četiri godine punim radnim vremenom.

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,  60/15 i 131/179) i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Natječaj za radno mjesto pod točkom 14. raspisuje se u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2021-02).

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj pod točkom 14. moraju ispunjavati sljedeće:

Obavezni uvjeti:

  • završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom,

    diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna   

    izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

1. životopis

2. presliku diplome o završenom studiju

3. dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija

4. dokaz o državljanstvu

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti