Trgovačko pravo

Opis predmeta

Pojam i predmet trgovačkog društva. Pravne i fizičke osobe. Pravna i poslovna sposobnost. Trgovac pojedinac. Trgovačko društvo. Društva osoba. Društva kapitala. Razgraničenje trgovačkog i drugih grana prava. Povijest trgovačkog prava. Trgovačko ugovorno pravo. Pojam trgovačkog ugovora. Sklapanje, izmjena i raskid trgovačkog ugovora. Tumačenje trgovačkog ugovora. Trgovačko ugovorno pravo - posebni dio. Pojedini ugovori trgovačkog ugovornog prava. Pravo vrijednosnih papira. Podjela vrijednosnih papira. Promet vrijednosnim papirima. Temelji prava industrijskog vlasništva.

Opće kompetencije

Spozanaje o temeljnim pojmovima trgovačkog prava, o oblicima i pravima trgovačkih društava, te o karakteristikama pojedinih trgovačkih ugovora. Spoznaje o industrijskom vlasništvu. . Samostalno vođenje manjih projekata i firmi i rad u timovima iz raznih područja.

Ishodi učenja

 1. Definirati materiju trgovačkog prava te temeljnu primjenu istih u poslovnoj praksi.
 2. Definirati rad i djelovanje sudskog registra i rješavanje praktičnih pitanja vezanih uz poslovanje trgovačkog društva.
 3. Definirati teoretske aspekte brojnih oblika trgovačkih društava, mogućnosti osnivanja istih te svi pojmovi vezani uz trgovačka društva
 4. Definirati ključne pojmove trgovačkog prava
 5. Definirati i razraditi pojedine slučajeve
 6. Definirati odnosne pri skalapnju ugovora

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja, izlaganja i prezentacije

Ostalo

Seminari

Način ocjenjivanja

   
Odlukom Fakultetskoga vijeća, u akademskoj godini 2019./2020. međuispiti su ukinuti, a bodovi pridijeljeni toj komponenti prebacuju se u završni ispit, osim u slučaju kad su nositelji drugačije preraspodijelili bodove i komponente provjere. Obavijest o načinu ocjenjivanja potražite među obavijestima vezanim uz svaki predmet.
   
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 60 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod.Osnove prava. Pravo i država. Pravni sustav. Izvori prava. Subjekti i objekti prava.
 2. Pretpostavke suvremenog trgovačkog prava. Trgovačko statusno pravo uopće. Trgovac, trgovačka društva i trgovac pojedinac.
 3. Preddruštva. Podružnice. Tvrtka. Predmet poslovanja. Sjedište. Zastupanje. Trgovački registar
 4. Trgovačka društva posebno. Društva osoba: Javno trgovačko društvo. Komanditno društvo. Gospodarsko interesno udruženje.
 5. Tajno društvo. Društva kapitala: Dioničko društvo. Društvo s ograničenom odgovornošću. Povezana društva. Priključena društva.
 6. Pripajanje i spajanje društava. Prijenos cijele imovine. Preoblikovanje i ukidanje društva. Likvidacija. Stečaj.
 7. Trgovačko ugovorno pravo općenito. Obvezni odnosi. Ugovor. Valjanost i nevaljanost ugovora.Sklapanje ugovora. Vrste ugovora. Pojačanje ugovora. Promjene ugovora. Prestanak ugovora. Izvanugovorne obveze. Zastara.
 8. Prvi Međuispit
 9. Trgovački ugovori posebno. Prodaja. Zamjena. Zajam.
 10. Zakup. Leasing. Građenje. Skladištenje. Trgovačko zastupanje.
 11. Posredovanje. Komision. Koncesija. Licenca. Prijevoz. Bankovni ugovori.
 12. Vrijednosni papiri. Mjenice, čekovi, dionice, obveznice i ostali.
 13. Sudski i arbitražni postupak u trgovačkim sporovima
 14. Pojam, predmet i značenje prava industrijskog vlasništva. Oblici zaštite u pravu industrijskog vlasništva. Izum, patent, postupak za priznavanje patenta, učinci patenta.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
(6. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
(6. semestar)
Elektroenergetika (modul)
(6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
(6. semestar)
Elektronika (modul)
(6. semestar)
Obradba informacija (modul)
(6. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
(6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
(6. semestar)
Računarska znanost (modul)
(6. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
(6. semestar)

Literatura

Horak, H. i dr. (2011.), Trgovačko pravo, e-knjiga dostupna na FER web,

Predavanja

Dr. sc.
Zvonimir Šafranko

Izvedba

ID 34294
  Ljetni semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

91 izvrstan
81 vrlo dobar
71 dobar
60 dovoljan