Optičke svjetlovodne komunikacije i senzori

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Optički komunikacijski sustavi velike brzine i velikog dometa, modulacijski postupci, koherentni sustavi, sustavi s valnim multipleksiranjem (WDM). Kromatska i polarizacijska disperzija, nelinearni efekti, postupci kompeziranja disperzije. Komponente u optičkim komunikacijskim mrežama: optička pojačala, konverteri valnih duljina, multiplekseri, optički preklopnici, rekonfigurabilne komponete. Modeliranje rasprostiranja elektromagnetskog vala svjetlovodom, određivanje greške bita. Svjetlovodni senzorski sustavi, optički senzori na principu modulacije intenziteta svjetlosnog toka, senzori na osnovi Braggove rešetke, interferometri, polarimetri, distribuirani svjetlovodni senzorski sustavi.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Govind P. Agrawal (2012.), Fiber-Optic Communication Systems, John Wiley & Sons
Govind Agrawal (2013.), Nonlinear Fiber Optics, Academic Press
José Miguel López-Higuera (Editor) (2002.), Handbook of Optical Fibre Sensing Technology, Wiley-Blackwell
Luc Thévenaz (Editor) (2011.), Advanced Fiber Optics, EPFL Press

Za studente

Izvedba

ID 154842
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje