Osnovna načela dizajna

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Kolegij obrađuje osnovna teorijska načela, ideje i koncepcije o dizajnu i vizualnoj semantici u kontekstu vizualne kulture i suvremenog digitalnog okruženja.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)
Transverzalni predmeti (2. semestar)
Transverzalni predmeti (4. semestar) (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti ključnu terminologiju vizualnog značenja u dizajnu
 2. integrirati teorijske postavke znaka i značenja s ciljem korištenja pri uspostavi vlastitog projekta
 3. analizirati vizualnu percepciju i kogniciju u razvoju dizajn projekta
 4. kreirati mentalne mape u projektiranju vizualnih komunikacija
 5. analizirati značenja u različitim kontekstima medija
 6. primijeniti načela i načine funkcioniranja vizualnih sustava za orijentaciju u izvedbi dizajn projekta
 7. dizajnirati semantičku logiku grafičkog oblikovanja za elektroničke medije i WEB okruženje
 8. kreirati informacijske strukture u gradnji komunikacijskih sustava
 9. opisati osnovna načela funkcioniranja masovnih medija
 10. primijeniti vizualnu semantiku u multimedijskom okruženju

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju svaki tjedan u trajanju od 1 sata.

Mješovito e-učenje

Samostalni zadaci

Laboratorij

Laboratorijske vježbe se održavaju svaka dva tjedna u trajanju od 2 sata u dvije grupe.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje, tehničke napomene
 2. Mehanizacija svijeta, građansko društvo i dizajn
 3. Dizajn - pojam i praksa
 4. Osnove antropologijskog pristupa dizajnu
 5. Dizajn i estetika
 6. Dizajn i materijalna kultura
 7. Dizajn i semiotika
 8. Međuispit
 9. Međuispit
 10. Dizajn i vizualni studiji
 11. Dizajn i sustav
 12. Metoda dizajna
 13. Teorija okoline
 14. Popularna kultura i kulturna industrija
 15. Međuispit

Literatura

William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler (2006.), Univerzalna načela dizajna, Mate
Jocelyn de Noblet (1999.), Dizajn, pokret i šestar, Golden marketing
Robert Clay (2009.), Beautiful Thing: An Introduction to Design, Berg Publishers
Steven Heller, Seymour Chwast, (1994.), Graphic Style: From Victorian to Post-Modern, Harry N Abrams Inc
Thomas Hauffe (1998.), Design - a Concise History, Laurence King
Feđa Vukić (2012.), Teorija i povijest dizajna - kritička antologija, Golden marketing-Tehnička knjiga

Za studente

Izvedba

ID 183378
  Ljetni semestar
2 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
13 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan