Matematička analiza 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Predavanja

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Redovi brojeva i redovi potencija. Diferencijalni i integralni račun funkcija više varijabli. Obične diferencijalne jednadžbe.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
(2. semestar)

Ishodi učenja

 1. Objasniti i povezati osnovne pojmove i rezultate diferencijalnog računa funkcija više varijabli
 2. Primijeniti i interpretirati osnovne metode i vještine diferencijalnog računa funkcija više varijabli
 3. Demonstrirati i primijeniti osnovne vještine integralnog računa funkcija više varijabli
 4. Objasniti pojam kovergencije reda brojeva i funkcija te primijeniti osnovne kriterije za ispitivanje konvergencije
 5. Pokazati vještine rješavanja osnovnih tipova običnih diferencijalnih jednadžbi
 6. Kreirati i riješiti matematički model zasnovan na difrencijalnim jednadžbama koje opisuju primjer iz struke
 7. Pokazati sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja problema koristeći metode matematičke analize u inženjerskoj praksi
 8. Pokazati sposobnost za matematičko izražavanje i logičko razmišljanje

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se održavaju u dva ciklusa u trajanju od 6 sati tjedno.

Auditorne vježbe

Vježbe se održavaju svaki tjedan u trajanju od 1 sata.

Mješovito e-učenje

Nastavni materijali i domaće zadaće su dostupni na mrežnim stranicama kolegija.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Sudjelovanje u nastavi 0 % 6 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 47 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 47 %
Ispit: Pismeni 50 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Redovi brojeva. Konvergencija redova. nužni uvjeti, Redovi s pozitivnim članovima. Kriteriji konvergencije. usporedbom. D'Alambertov. Cauchyjev i integralni kriterij, Redovi realnih brojeva. apsolutno, uvjetno i bezuvjetno konvergentni redovi.
 2. Redovi potencija. područje konvergencije i polumjer konvergencije. prikaz funkcija, Taylorov i Maclaurinov red. Primjene Taylorovih redova, Konvergencija redova funkcija. Jednolika konvergencija. Diferenciranje i integriranje redova funkcija.
 3. Euklidski prostor R^n. Krivulje u R^n. Tangenta na prostornu krivulju. Vektorske funkcije. Derivacije vektorskih funkcija. Funkcije više varijabli, plohe drugog reda.
 4. Limes i neprekinutost. Parcijalne derivacije. Diferencijal. Gradijent. Tangencijalna ravnina, Derivacije viših redova. Schwartzov teorem.
 5. Derivacija kompozicije funkcija i lančano pravilo. Derivacija implicitnih funkcija. Usmjerene derivacije. Teorem srednje vrijednosti.
 6. Integrali ovisni o parametru. Taylorova formula. Drugi diferencijal i kvadratne forme. Lokalni ekstremi.
 7. Globalni ekstremi, Uvjetni ekstremi. Lagrangeovi multiplikatori, Metoda najmanjih kvadrata.
 8. Međuispit
 9. Dvostruki integrali. Zamjena varijabli. Polarne koordinate. Primjene.
 10. Trostruki integrali. Zamjena varijabli. Cilindrične i sferne koordinate. Primjene.
 11. Pojam diferencijalne jednadžbe. Polje smjerova. ortogonalne i izogonalne trajektorije, Jednadžbe sa separiranim varijablama. Linearna diferencijalna jednadžba. Egzaktna diferencijalna jednadžba.
 12. Homogene jednadžbe. Bernoullijeva i Riccatijeva jednadžba, Opće diferencijalne jednadžbe prvog reda. Singularna rješenja, Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Eulerova metoda. Taylorova metoda.
 13. Diferencijalne jednadžbe viših redova. Snižavanje reda, Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda. Homogene i nehomogene jednadžbe, Primjeri. Harmonijsko gibanje. Primjene u fizici i elektrotehnici.
 14. Homogene jednadžbe višeg reda, Nalaženje partikularnog rješenja, Rješavanje jednadžbi pomoću redova.
 15. Završni ispit

Literatura

(.), A. Aglić Aljinović i ostali: Matematika 2, Element, Zagreb, 2016.,
(.), P. Javor: Matematička analiza 2, Element, Zagreb, 1999.,
(.), J. Stewart, Calculus Early Transcendentals, 9th Edition, Cengage Learning, 2020.,
(.), M. Pašić: Matematička analiza 2, Merkur ABD, 2004.,
(.), S. Lang: Calculus of Several Variables, Third Edition, Springer, 1987.,

Za studente

Izvedba

ID 183361
  Ljetni semestar
7 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
90 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
72 vrlo dobar
58 dobar
50 dovoljan