Alati za razvoj digitalnih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Trendovi u razvoju složenih digitalnih sustava. Razvoj digitalnih sustava pomoću jezika za opis sklopovlja (HDL). Hijerahijski dizajn. Modeliranje elemenata i toka podataka. HDL model; sučelje i unutrašnja građa. Dizajn digitalnog sustava; referentni model, ispitno okruženje, fizički ostvariv model. Sučelje modela prema razvojnoj okolini. Organizacija koda. Praktični aspekti sinteze sklopovlja pomoću HDL jezika. Implementacija. Funkcijska i vremenska simulacija modela implementiranog sklopa. Specifičnosti projektiranja kombinacijskih i sekvencijalnih funkcija. Dizajn logičkih automata primjenom HDL jezika. Sklopovske izvedbe sustava za digitalnu obradu signala. Arhitekture novih generacija programabilnih logičkih sklopova (CPLD), polja (FPGA) i sustava (SoC). Pregled suvremenih tehnologija izvedbe, načina konfiguriranja i verifikacije. Intelektualno vlasništvo. Razvojni sustavi i alati. Primjer dizajna.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (5. semestar)
Izborni predmeti (5. semestar)
Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Predmeti specijalizacije profila (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti specijalizacije profila (1. semestar) (3. semestar)

Ishodi učenja

 1. opisati postupak projektiranja složenih digitalnih sustava
 2. opisati arhitekturu CPLD, FPGA i SoC sklopova
 3. koristiti jedan od jezika za opis sklopovlja (HDL)
 4. razviti digitalni sustav korištenjem jezika za opis sklopovlja
 5. raščlaniti zahtjeve postavljene na digitalni sustav
 6. integrirati više digitalnih podsustava u cjelovit sustav
 7. analizirati rezultate ispitivanja digitalnog sustava

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Samostalni zadaci

Samostalni zadaci

Laboratorij

Laboratorijske vježbe

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 35 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 45 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Napomena / komentar

Student stječe pravo na prolaz ako je na pisanim provjerama stekao barem 50% bodova.

Tjedni plan nastave

 1. Principi, Dizajn na razini sustava
 2. Elementi jezika
 3. Ponašajni model, Elementi jezika
 4. Fizički ostvariv (RTL) model, Elementi jezika
 5. Elementi jezika, Praktični primjeri u jeziku VHDL i Verilog
 6. Struktura i organizacija koda, Praktični primjeri u jeziku VHDL i Verilog
 7. Praktični primjeri u jeziku VHDL i Verilog, Ispitno okruženje, Funkcijska simulacija
 8. Međuispit
 9. Mjere složenosti, Implementacijske platforme ASICS. FPGA. CPLD
 10. Računalni alati za obradu sklopovskih i arhitekturnih reprezentacija, Implementacijske platforme ASICS. FPGA. CPLD
 11. Računalni alati za obradu sklopovskih i arhitekturnih reprezentacija, Generički dizajn i dizajn neovisan o platformi
 12. Praktični primjeri u jeziku VHDL i Verilog, Vremenska simulacija
 13. Računalni alati za obradu sklopovskih i arhitekturnih reprezentacija, Primjer dizajna
 14. Primjer dizajna, Formalna verifikacija digitalnih sustava
 15. Završni ispit

Literatura

M. Vučić, G. Molnar (2018.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Materijali za predavanja I, FER-ZESOI
M. Vučić, G. Molnar (2009.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Materijali za predavanja II, FER-ZESOI
M. Vučić, G. Molnar (2009.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Materijali za predavanja III, FER-ZESOI
M. Butorac, G. Molnar, M. Vučić (2015.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Upute za praktični rad I,
G. Molnar, M. Vučić (2009.), Alati za razvoj digitalnih sustava - Upute za praktični rad II, FER-ZESOI
P. J. Ashenden (2008.), The Designer's Guide to VHDL, Morgan Kaufmann Publishers
P. J. Ashenden (2008.), Digital Design - An Embedded Systems Approach Using VerilogThe Designer's Guide to VHDL, Morgan Kaufmann Publishers
L. H. Crockett, R. A. Elliot, M. A. Enderwitz, R. W. Stewart (2014.), The Zynq Book - Embedded Processing with the ARM Cortex-A9 on the Xilinx Zynq-7000 All Programmable SoC, Strathclyde Academic Media

Za studente

Izvedba

ID 183417
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
12 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan