Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

  1.  Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju – 1 izvršitelj na neodređeno  vrijeme,
  2.  Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,
  3.  Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme,
  4.  Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 4 izvršitelja na određeno vrijeme.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

 

 

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za  elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

3. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili prirodnih znanosti polje matematika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu „Učinkoviti sustavi za obradu signala namijenjeni programski definiranom radiju“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 24 mjeseca.  

4. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina s punim radnim vremenom.

5. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku za potrebe projekta „EUMarineRobots – Istraživačka infrastrukturna mreža u području pomorske robotike“ - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina s punim radnim vremenom.

6. Doktorand u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu "DECIDE – Distribuirano upravljanje za dinamičko gospodarenje energijom u složenim sustavima naprednih gradova“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2024. godine.

7. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku za potrebe projekta KK.01.1.1.04.0034 „Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. travnja 2023. godine.

 

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani   državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti