Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječa za radno mjesto:

1. Radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik / stolar u Službi održavanja - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od dva mjeseca.

 

Rok za prijavu je 8 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

 

 

OPIS POSLOVA
- održava i obnavlja drveni inventar i građevnu stolariju
- rekonstruira drveni inventar  
- ostali poslovi prema nalogu voditelja Službe održavanja  

UVJETI
- SSS drvni tehničar
- najmanje jedna godina radnog staža na sličnim poslovima   


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a).

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb.


O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti