Tehnička mehanika

Opis predmeta

Statika krutog tijela; uvod, osnovni pojmovi i zakoni. Ravnoteža: uvjeti i jednadžbe ravnoteže. Fizikalne osnove trenja, vrste trenja, modeliranje trenja. Zadaci i metode nauke o čvrstoći, analiza naprezanja i deformacija pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju štapova. Kinematika čestice, kinematika krutog tijela. Osnovni zakoni dinamike sustava čestica, dinamika krutog tijela. Vibracije sustava. Uvod u analitičku mehaniku, Lagrangeove jednadžbe.

Opće kompetencije

Razvijanje logičkog rasuđivanja i sustavno poticanje studenata na razmišljanje pri rješavanju problematike dinamike komponenata mehaničkog sustava

Ishodi učenja

 1. analizirati statiku krutog tijela
 2. primijeniti uvjete ravnoteže
 3. razlikovati vrste trenja
 4. analizirati naprezanje i deformacije pri osnom opterećenju, savijanju i uvijanju
 5. analizirati kinematiku čestice i kinematiku krutog tijela
 6. analizirati dinamiku sustava čestica i krutog tijela
 7. analizirati mehaničke vibracije

Oblici nastave

Predavanja

Tjedno 2 sata.

Provjere znanja

Jedan međuispit.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 40 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 25 %
Ispit: Pismeni 40 % 60 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Statika krutog tijela: uvod osnovni pojmovi i zakoni.
 2. Ravnoteža: uvjeti i jednadžbe ravnoteže.
 3. Fizikalne osnove trenja, vrste trenja, tarni i remeni prijenos.
 4. Zadaci i metode nauke o čvrstoći, analiza naprezanja i deformacija. Mehanički prijenosnici snage.
 5. Opterećenje na vlak-tlak, naprezanje i deformacija.
 6. Opterećenje na savijanje, naprezanje i deformacija.
 7. Opterećenje na uvijanje, naprezanje i deformacija.
 8. Međuispit.
 9. Kinematika čestice.
 10. Kinematika krutog tijela.
 11. Dinamika čestice i sustava čestica.
 12. Dinamika krutog tijela.
 13. Vibracije sustava, slobodne vibracije s jednim stupnjem slobode gibanja.
 14. Uvod u analitičku mehaniku, Lagrangeove jednadžbe.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Automatika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
preporučeni izborni predmeti (3. semestar)

Literatura

Milenko Stegić (1992.), Tehnička mehanika, Sveučilište u Zagrebu
Stjepan Jecić (1989.), Mehanika II (kinematika i dinamika), Tehnička knjiga
Ivo Alfirević (1989.), Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga
Osman Muftić (1983.), Mehanika statika, Tehnička knjiga

Za studente

Izvedba

ID 34388
  Zimski semestar
4 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan