Seminar 2 (Diplomski seminar)

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Dopuna istraživanja iz specifične teme unutar područja studijskog programa te unaprjeđenje prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kao i vještina pisanja, kroz raspravu o izabranoj tematici s ostalim studentima. Studenti će pred manjim grupama prezentirati najnovija dostignuća u poljima elektrotehnike, informacijske i komunikacijske tehnologije te računarstva. Svaki će student istražiti i prezentirati jednu od tema dogovorenih s mentorom.

Ishodi učenja

 1. Opisati u sažetom pismenom izvještaju aktualne teme iz struke i znanosti
 2. Povezati činjenice u preporučenoj literaturi sa znanjima stečenima na studiju
 3. Objasniti i rezimirati zadanu temu pred grupom studenata
 4. Kritički vrednovati kvalitetu prezentacija drugih studenata
 5. Pripremiti izvještaj u skladu s preporukama za pisanje stručnih i znanstvenih publikacija
 6. Primijeniti stečena znanja vještina komuniciranja za javnu prezentaciju zadane teme
 7. Ocijeniti prikladnost različitih rješrnja u okviru zadane specifične teme

Oblici nastave

Samostalni zadaci

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Seminar
 2. Seminar
 3. Seminar
 4. Seminar
 5. Seminar
 6. Seminar
 7. Seminar
 8. Ne drži se
 9. Seminar
 10. Seminar
 11. Seminar
 12. Seminar
 13. Seminar
 14. Seminar
 15. Ne drži se

Literatura

(.), Ovisno o tipu seminara, preporučeno od mentora,

Izvedba

  Ljetni semestar
3 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan