Aktivnosti na predmetu Seminar u 2020./2021. ak god.

Pitanja o predmetu mogu se postavljati na e-mail adresu: predmet.seminar@fer.hr  

 

Početak aktivnosti Kraj aktivnosti Aktivnosti
 
do
petka
4.3.2022
u 12:00h
 Dogovor teme seminara s mentorom
 

U ovom razdoblju studenti se trebaju javiti svojim mentorima kako bi počeli dogovarati temu seminarskog rada.

Do predviđenog roka će se otvoriti i stranice grupa imenovane po imenu mentora. Na stranicama grupa studenti su obvezni predati dokumentaciju prema predviđenim rokovima koji se nalaze u nastavku stranice. Predaja dokumenata na stranicama prema zadanim rokovima i sudjelovanje na prezentacijama je obavezna kako bi se položio predmet neovisno o ostalim rokovima dogovorenim s mentorom.   

Nakon što se otvore stranice grupa biti će objavljena obavijest na početnoj stranici predmeta.
od objave raspodjele
do ponedjeljka
28.3.2022
u 23:59h
 Predaja nacrta seminarskog rada
 

Studenti trebaju temu seminarskog rada dogovoriti sa mentorom i ispuniti obrazac „Nacrt seminara“ na stranici grupe koji se sastoji od:

 • Naslova seminarskog rada
 • Kratkog opisa seminarskog rada
 • Popisa poglavlja:
 1. Uvod
 2. Jedno ili više poglavlja vezanih uz temu seminara.
  U vezi naslova tih poglavlja potrebno je dogovoriti se s voditeljem seminara.
 3. Zaključak
 4. Literatura
 5. Sažetak
 • Popisa predviđene literature.

Studentima koji do navedenog roka ne ispune sva obavezna polja, te pohrane Nacrt počet će se obračunavati negativni bodovi u kategoriji Aktivnost, na način da im se za svaki dan kašnjenja obračuna po jedan negativni bod.

Mentori mogu vidjeti nacrte studenata na stranici grupe odmah po uspješnom pohranjivanju studenata. Nacrt je moguće odobriti ili vratiti na doradu studentu bez negativnih bodova. 
do utorka
5.4.2022
u 23:59
 Ispravak nacrta
 
Svi studenti kojima je nacrt vraćen na doradu, trebaju popraviti nacrt.
 
Studentima kojima mentori do kraja ovog roka neće odobriti Nacrt seminarskog rada neće moći nastaviti rad na predmetu čime neće moći položiti predmet u ovoj ak. god. 
 
 
do
petka
22.4.2022
u 23:59
Predaja 1. verzije seminarskog rada 
 
Prvu verziju seminarskog rada studenti trebaju priložiti kao datoteku u forum na stranici predmeta Seminar u rubriku "1. verzija seminarskog rada". Za dodavanje datoteke kliknite na "Nova poruka", te uz poruku priložite datoteku.

Studenti vide samo svoj seminarski rad i odgovor mentora. Mentorima je omogućen uvid u sve odgovore unutar foruma.
 
Studenti koji ne predaju 1. verziju seminarskog rada na vrijeme neće biti raspoređeni u prezentacijsku grupu, te neće moći položiti predmet u ovoj ak. god.
 
Sustav neće priznati predaju rada koji je poslan mentoru putem mail-a, već isključivo samo kao predane datoteke unutar ispravne rubrike na stranici grupe.
 
Savjeti
Savjete za oblikovanje studentskih radova možete pronaći na sljedećem linku.
Pravopisne savjete možete pronaći na sljedećem linku
I studenti i mentori mogu se poslužiti PlagScan alatom za detekciju plagijata.
 

 
 
do
 srijede
11.5.2022
u 23:59
Formiranje i objava prezentacijskih grupa
 

U prezentacijske grupe bit će raspoređeni isključivo studenti kojima bude odobren Nacrt i koji predaju prvu verziju seminarskog rada. Pri raspoređivanju u prezentacijske grupe vodit će se računa o ravnomjernom rasporedu studentskih rangova po grupama.

 

Nakon što se formiraju grupe biti će objavljena obavijest na početnoj stranici predmeta.  
 
do četvrtka
12.5.2022
u 23:59
Predaja konačne verzije 
seminarskog rada i prezentacije
 
Studenti obavezno trebaju predati konačne verzije seminarskog rada i prezentacije na stranicu grupe. 
 
Savjeti
Savjete za izradu prezentacija možete pronaći na sljedećem linku
 
do petka
13.5.2022
 Određivanje termina prezentacije
 
Svi mentori za svoju prezentacijsku grupu u ovom tjednu trebaju odrediti datume i dvorane za održavanje prezentacija prezentacija seminarskog rada
ponedjeljak
16.5.2022
petak
3.6.2022
 Prezentacija rada
Držanje prezentacija i bodovanje studenata
 

Prisustvovanje prezentacijama u svojoj prezentacijskoj grupi je obavezno. Prezentacijska grupa sastoji se od studenata od nekoliko voditelja (oko 25 studenata).

Evidencija prisutnosti i bodovanje obavljat će se putem stranica predmeta Seminar. 

Bodovanje studenata iz prezentacijske grupe je obavezno, a bodove treba upisati na stranicu bodovanja do predviđeng roka za bodovanje, nakon ćega će se do tada uneseni bodovi automatski pohraniti kao konačni.

Izostanak s prezentacije ili nebodovanje prezentacije kojoj ste prisustvovali donosi po 1 negativni bod za svaki izostanak. 

Za jednostavnije bodovanje moguće je preuzeti obrasce sa popisom studenata iz grupe koji se generiraju na stranici Bodovanja. 

 
do ponedjeljka
13.6.2022
u 23:59h
Zadnji dan raspodjele bodova studenata