Pouzdanost telekomunikacijske mreže

Opis predmeta

U okviru predmeta studenti će steći znanje o pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti sustava i telekomunikacijske mreže te o greškama, neispravnostima i ispadima. Glavne teme jesu: Definicije pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti sustava. Kvar, neispravnost pogreška i ispad sustava. Redundantne strukture i određivanje pouzdanosti složenih struktura: analitičke metode, Monte Carlo simulacija. Modeliranje zavisnih kvarova. Pouzdanost komunikacijske mreže. Topološki parametri pouzdanosti mreže. Dijagnostika kvarova digitalnih sustava. Samodijagnostički sustavi. Markovljevi modeli pouzdanosti i raspoloživosti. Sustavi s tolerancijom neispravnosti. Osjetljivost raspoloživosti i optimizacija. Zaštita i obnavljanje u mreži. Studijski slučajevi u telekomunikacijskim mrežama. Podaci o raspoloživosti. Pouzdanost programske podrške: modeli i metode računanja. Pouzdanje i metode testiranja programske podrške.

Opće kompetencije

Znanja potrebna za oblikovanje i analizu pouzdanosti i raspoloživosti telekomunikacijskih sustava i mreža. Sposobnost modeliranja, analize i dizajna pouzdanih, raspoloživih sustava i mreža otpornih na neispravnosti, primjenom analitičkih i simulacijskih metoda i algoritama.

Ishodi učenja

 1. definirati pojmove pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti
 2. prepoznati redundantne strukture
 3. objasniti dijagnostiku kvarova i samodijagnostičke sustave
 4. izračunati raspoloživost složenih struktura
 5. primijeniti Markovljeve modele pouzdanosti i raspoloživosti
 6. izračunati pouzdanost i raspoloživost mreže
 7. povezati proces testiranja i pouzdanost programske podrške
 8. procijeniti modele pouzdanosti programske podrške

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu ogranizirana je kroz dva nastavna ciklusa. Prvi ciklus se sastoji od 7 tjedana nastave i međuispita, a drugi ciklus sadržava 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz ukupno 15 tjedana s tjednim opterećenjem od 3 sata.

Provjere znanja

Dvije provjere znanja, na kraju prvog ciklusa i završna provjera.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe su uključene u predavanja

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Izrada domaćih zadaća

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 33 % 10 % 33 % 10 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 50 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 50 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 70 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Seminar/projekt se odnosi na lab. vježbe koje se ocjenjuju unutar kolegija LTI2.

Tjedni plan nastave

 1. Osnovne definicije; Cijena redundancije; Povećanje pouzdanosti, Pierce-ov zakon
 2. Sklopovska, programska, vremenska i informacijska redundancija; Kvantitativno određivanje F(t), R(t), f(t), ht), MTTF, MTTR
 3. Serijska i paralelna struktura; Vruća i hladna rezerva; r-od-n struktura; Struktura s većinskim odlučivanjem; Superpozicija; Auditorne vježbe
 4. Definicija pouzdanosti telekomunikacijske mreže; Topološki parametri: povezanost, promjer i opseg; Stohastički parametri
 5. Definiranje putova i rezova u grafu; Poludualni graf
 6. Algoritam Abrahama, k-pouzdanost, g-pouzdanost, st pouzdanost
 7. Osjetljivost pouzdanosti, Markovljev model pouzdanosti
 8. Provjera znanja
 9. Raspoloživost sustava, Markovljev model raspoloživosti
 10. Simulacija kvara, p-ciklusi
 11. Testiranje i dijagnostika kvarova; Samodijagnostički sustavi
 12. Proces testiranje programske podrške
 13. Pouzdanost programske podrške
 14. Sigurnost programske podrške
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Telekomunikacije i informatika (profil)
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Literatura

H. T. Mouftah, P.-H. Ho (2002.), Optical Networks: Architecture and Survivability, Kluwer Academic Publishers
R. Bhandari (1999.), Survivable Networks: Algorithms for Diverse Routing, Kluwer Academic Publishers
M. L. Shooman (2002.), Reliability of Computer Systems and Networks: Fault Tolerance, Analysis, and Design, Wiley-Interscience
M. L. Shooman (1990.), Probabilistic Reliability: An Engineering Approach, Krieger Pub Co
P. Stavroulakis (ed.) (2003.), Reliability, Survivability and Quality of Large Scale Telecommunication Systems, John Wiley & Sons

Predavanja

Za studente

Izvedba

ID 34459
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R2 E-učenje
45 Predavanja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan