Odabrana poglavlja kvantne fizike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Opis predmeta

Povijesni pregled klasične fizike. Postulati kvantne mehanike. Kvantizacija translatornih i rotacionih stupnjeva slobode. Stacionarna stanja. Harmonički oscilator u Diracovoj reprezentaciji. Fononi i koherentna stanja. Matematički formalizam kvantne mehanike: operatori, opservable, Hilbertov prostor. Simetrije i transformacije. Clebsch-Gordanovi koeficijenti. Aproksimativne metode: račun smetnje - degenerirani i nedegenerirani, varijacioni račun, WKB aproksimacija. Druga kvantizacija.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Jasprit Singh (2008.), Quantum Mechanics, John Wiley & Sons
Nouredine Zettili (2009.), Quantum Mechanics, John Wiley & Sons
B. H. Bransden, Charles Jean Joachain (2003.), Physics of Atoms and Molecules, Pearson Education

Za studente

Izvedba

ID 154849
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik