Odabrana poglavlja diskretne matematike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Grafovi. Bojanje grafova. Primjena na rješavanje problema izrade rasporeda. Testiranje softvera. Ortogonalni nizovi. Konstrukcija ortogonalnih nizova. Testiranje pomoću ortogonalnih nizova. Planiranje eksperimenta. Primjena ortogonalnih nizova u statistici. Faktorski eksperimenti. Latinski kvadrati. Konstrukcija latinskih kvadrata. Statistički model i analiza varijance za latinske kvadrate.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Za studente

Izvedba

ID 254203
  Ljetni semestar
6 ECTS