Multimedijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Multimedijske tehnologije i sustavi, njihova arhitektura i primjena. Pregled medija i izvora podataka. Osnove kodiranja i kompresije. Govorni signal, modeliranje i analiza, parametarski prikaz i kodiranje. Norme kodiranja govora, osnovi sinteze i prepoznavanja. Audio signal. Psihoakustički model, postupci kodiranja i norme. Osnove ljudskog vizualnog sustava, načela kompresije slike, norme. Videosignal, nastanak i značajke. Prostorna, vremenska i subjektivna redundancija. Kompresija video signala i norme. Pohrana, prijenos i obrada multimedijskih podataka. Sklopovske i programske izvedbe. Integracija multimedijskih sadržaja, sinkronizacija. Integracija i evaluacija multimedijskih algoritama. Multimedijski sustavi i programski alati za oblikovanje, evaluaciju i optimizacije performansi.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - modul
(6. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - modul
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. Definirati medijske signale, njihovu reprezentaciju, postupke obradbe i primjene
 2. Razlikovati kodiranje izvora i entropijsko kodiranje, te raznolike postupke kompresije medijskih signala
 3. Primijeniti i analizirati postupke prediktivnog i transformacijskog kodiranja na medijske signale
 4. Opisati model ljudskog auditornog i vizualnog sustava i objasniti značajke audiosignala i videosignala
 5. Objasniti razlike između analognog i digitalnog prikaza videosignala
 6. Koristiti postupke za kompresiju slike i videosignala
 7. Implementirati postupke za kompresiju multimedijskih podataka.
 8. Analizirati i modificirati performanse multimedijskih algoritama.

Oblici nastave

Predavanja

--

Auditorne vježbe

--

Laboratorij

--

Ostalo

Stručni posjeti

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Domaće zadaće 0 % 15 % 0 % 15 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %
Napomena / komentar

Za prolaz na predmetu potrebo je postići najmanje 50 bodova od kojih: minimalno 18 bodova na domaćim zadaćama, laboratorijskim vježbama i prisutnosti, minimalno 28 bodova na međuispitu i pisanom dijelu završnog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. Audio signal u vremenskoj i frekvencisjkoj domeni, Funkcija raspodjele vjerojatnosti. frekvencijski spektar. brzina promjene, Teorem uzorkovanja audio signala, Pogreške uzorkovanja i kvantiziranja
 2. Redundantnost i irelevantnost audio signala, Akustičke karakteristike signala glasa, Generiranje glasa
 3. Psihoakustički modeli, Formati sažetih signala, Linearna predikcija koeficijenata (LPC)
 4. Efekti kvantizacije, Temeljni pojmovi u redukciji brzine prijenosa. redundancija i entropija, Diskretna kosinusna transformacija
 5. Frekvencija uzorkovanja videosignala i analogno-digitalna pretvorba, Struktura uzorkovanja. Poduzorkovanje krominatnog signala, Elementi kodera i dekodera utemljenog na primjeni DCT-a (kvantizacija. cik-cak analiziranje. RLC i VLC)
 6. Standardi (npr. audio, grafički, video), Predviđanje između slika. Kompenzacija pokreta. vektori pokreta
 7. Podrška za multimediju, Standardi (npr. audio, grafički, video)
 8. Međuispit
 9. Podrška za multimediju, Standardi (npr. audio, grafički, video)
 10. Podrška za multimediju, Standardi (npr. audio, grafički, video)
 11. Tokovi/strukture, slika/reprezentacija/transformacija, prostori/domene, kompresija/kodiranje
 12. Tokovi/strukture, slika/reprezentacija/transformacija, prostori/domene, kompresija/kodiranje
 13. Isporuka u stvarnom vremenu. Kvaliteta usluge (uključujući izvedbu). Planiranje kapaciteta. Audio / video, konferencije, video na zahtjev
 14. Posjeta
 15. Završni ispit

Literatura

Ze-Nian Li, Mark S. Drew, Jiangchuan Liu (2021.), Fundamentals of Multimedia, Springer Nature
Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt (2013.), Multimedia Systems, Springer Science & Business Media
Yun Q. Shi, Huifang Sun (2017.), Image and Video Compression for Multimedia Engineering, CRC Press
Khalid Sayood (2012.), Introduction to Data Compression, Newnes

Za studente

Izvedba

ID 183397
  Ljetni semestar
5 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
6 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
78 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan