Multimedijski sustavi

Ishodi učenja

 1. Definirati medijske signale, njihovu reprezentaciju, postupke obradbe i primjene
 2. Razlikovati kodiranje izvora i entropijsko kodiranje, te raznolike postupke kompresije medijskih signala
 3. Primijeniti i analizirati postupke prediktivnog i transformacijskog kodiranja na medijske signale
 4. Opisati model ljudskog auditornog i vizualnog sustava i objasniti značajke audiosignala i videosignala
 5. Objasniti razlike između analognog i digitalnog prikaza videosignala
 6. Koristiti postupke za kompresiju slike i videosignala
 7. Implementirati postupke za kompresiju multimedijskih podataka.
 8. Analizirati i modificirati performanse multimedijskih algoritama.

Oblici nastave

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorij

Ostalo

Tjedni plan nastave

 1. Audio signal u vremenskoj i frekvencisjkoj domeni. Funkcija raspodjele vjerojatnosti. frekvencijski spektar. brzina promjene. Teorem uzorkovanja audio signala. Pogreške uzorkovanja i kvantiziranja.
 2. Redundantnost i irelevantnost audio signala. Akustičke karakteristike signala glasa. Generiranje glasa.
 3. Psihoakustički modeli. Formati sažetih signala. Linearna predikcija koeficijenata (LPC).
 4. Efekti kvantizacije. Temeljni pojmovi u redukciji brzine prijenosa. redundancija i entropija. Diskretna kosinusna transformacija.
 5. Frekvencija uzorkovanja videosignala i analogno-digitalna pretvorba. Struktura uzorkovanja. Poduzorkovanje krominatnog signala. Elementi kodera i dekodera utemljenog na primjeni DCT-a (kvantizacija. cik-cak analiziranje. RLC i VLC).
 6. Standardi (npr. audio, grafički, video). Predviđanje između slika. Kompenzacija pokreta. vektori pokreta.
 7. Podrška za multimediju. Standardi (npr. audio, grafički, video).
 8. Međuispit.
 9. Podrška za multimediju. Standardi (npr. audio, grafički, video).
 10. Podrška za multimediju. Standardi (npr. audio, grafički, video).
 11. Tokovi/strukture, slika/reprezentacija/transformacija, prostori/domene, kompresija/kodiranje.
 12. Tokovi/strukture, slika/reprezentacija/transformacija, prostori/domene, kompresija/kodiranje.
 13. Isporuka u stvarnom vremenu. Kvaliteta usluge (uključujući izvedbu). Planiranje kapaciteta. Audio / video, konferencije, video na zahtjev.
 14. Posjeta.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Obradba informacija (modul)
(6. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

(.), Li, Ze-Nian; Drew, Mark S.; Liu, Jiangchuan: Fundamentals of Multimedia, Second Edition, Springer, 2014.,
(.), Steinmetz, Ralf; Nahrstedt, Klara: Multimedia Systems, Springer, 2004.,
(.), Shi, Yun Q; Sun, Huifang: Image and Video Compression for Multimedia Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards, CRC Press, 2008.,
(.), Khalid Sayood, Introduction to Data Compression, Fourth Edition, Morgan Kaufmann, 2012,

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183397
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
6 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe