Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Kolegij je organiziran u dva laboratorijska bloka. U prvom bloku studenti će dobiti praktična znanja u modeliranju mjernih veličina, obradi mjernih rezultata, računu izjednačenja pogrešaka, određivanje mjerne nesigurnosti složene mjerne metode, te statističke funkcije i programske alate. U drugom laboratorijskom bloku studenti će dobiti praktična znanja o djelovanju kompleksnih elektromotornih pogona u karakterističnim režimima rada pogona (zalet, reverziranje, kočenje), djelovanje pogona u kvarnim režimima rada, kao i utjecaj pogona na mrežu i obrnuto.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
(2. semestar)

Opće kompetencije

Ovaj kolegij dat će studentima specifična eksperimentalna znanja mjernih metoda, sposobnost projektiranja, analize, simulacije i eksperimentalnih ispitivanja. Eksperimentalno istraživanje u razvoju elektrotehničkih sustava.

Ishodi učenja

 1. identificirati objekt ispitivanja
 2. odabrati potrebnu mjernu opremu
 3. razlikovati potrebne mjerne metode
 4. rezimirati dobivene rezultate mjerenja
 5. upotrijebiti matematički model električnog stroja
 6. povezati rezultate modeliranja i mjerenja
 7. prikazati moguće alterantive standardnom mjerenju
 8. napisati ispitni protokol

Oblici nastave

Predavanja

U prvom ciklusu održat će se (poslije uvodnog predavanja) 3 predavanja po 2 sata u Zavodu za osnove elektrotehnike i elekrična mjerenja, a u drugom ciklusu 3 predavanja po 2 sata u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Provjere znanja

Kratka provjera znanja: u prvom ciklusu 1 blic i u drugom ciklusu 1 blic

Laboratorijske vježbe

U prvom ciklusu održat će se 6 vježbi u laboratorijima Zavoda ze osnove elektrotehnike i elekrična mjerenja, a u drugom ciklusu 6 vježbi u laboratorijima Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Konzultacije

Moguće su nakon svakog predavanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 80 % 0 % 80 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Kratke provjere znanja 0 % 6 % 0 % 6 %
Međuispit: Pismeni 0 % 3 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 1 %
Ispit: Usmeni 4 %
Napomena / komentar

Sve laboratorijske vježbe su obavezne, nema usmenog ni pismenog ispita.

Tjedni plan nastave

 1. 1.predavanja - Upoznavanje s programom laboratorijskih vježbi i laboratorijima
 2. 1. lab. vježba - Elektična mjerenja 1
 3. 2. lab. vjažba - Elektična mjerenja 2
 4. 3. lab. vježba - Elektična mjerenja 3
 5. 4. lab. vježba - Elektična mjerenja 4
 6. 5. lab. vježba - Elektična mjerenja 5
 7. 6. lab. vježba - Elektična mjerenja 6
 8. Međuispit
 9. 7. lab. vježba - Dinamika industrijskih sustava 1
 10. 8. lab. vježba - Dinamika industrijskih sustava 2
 11. 9. lab. vježba - Dinamika industrijskih sustava 3
 12. 10. lab. vježba - Dinamika industrijskih sustava 4
 13. 11. lab. vježba - Dinamika industrijskih sustava 5
 14. 12. lab. vježba - Dinamika industrijskih sustava 6
 15. Završni ispit

Literatura

Peter Tavner, Li Ran, Jim Penman, Howard Sedding (2008.), Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines, The Institution of Engineering and Technology, London United Kingdom
Gopal K. Dubey (2001.), Fundamentals of Electrical Drives, Alpha Science International Ltd. Pangbourne
J. G. Kassakian, M. F. Schlecht, G. C. Verghese (2000.), Osnove učinske elektronike, Graphis, Zagreb
S. G. Rabinovich (2005.), Measurement errors and uncertainties, Springer
V. Bego (2003.), Mjerenja u elektrotehnici, Graphis

Za studente

Izvedba

ID 35229
  Ljetni semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
70 dobar
60 dovoljan