Laboratorij Elektrotehnički sustavi i tehnologija 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Eksperimentalno proučavanje ponašanja različitih vrsta električnih strojeva, učinskih pretvarača i elektromotornih pogona u tipičnim radnim uvjetima. Upoznavanje različitih načina regulacije brzine vrtnje, zakretnog momenta i položaja u elektromotornim pogonima. Eksperimentalna provjera različitih algoritama upravljanja i regulacije u elektromotornim pogonima. Analiza, simulacije i regulacija elektromotornih pogona.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
(1. semestar)

Opće kompetencije

Produbljivanje razumijevanja principa i teorijskih postavki djelovanja električnih strojeva, energetske elektronike i elektromotornih pogona s obzirom na rješavanje inženjerskih problema u postrojenjima. Sposobnost projektiranja, analize simulacije i eksperimentalnog ispitivanja elektrotehničkih sustava. Eksperimentalna istraživanja u razvoju elektrotehničkih sustava.

Ishodi učenja

 1. primijeniti stečena znanja za modeliranje i simulaciju učinskih pretvarača, te provedbu mjerenja na pretvaračima.
 2. analizirati rad učinskih pretvarača korištenjem rezultata simulacije i mjerenja.
 3. objasniti identifikaciju parametara transformatora i el. strojeva temeljenu na ispitivanju
 4. analizirati karakteristike transformatora i el. strojeva dobivene ispitivanjem
 5. primijeniti vektorsko upravljanje na asinkroni stroj i beskolektorski istosmjerni stroj
 6. dizajnirati sustav upravljanja elektromehaničkim sustavom s elastičnom spregom

Oblici nastave

Predavanja

U 3 ciklusa.

Laboratorijske vježbe

Tematski laboratoriji.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
2. Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Usmeni 40 %

Tjedni plan nastave

 1. Modeliranje i simulacija elektroničkih učinskih pretvarača. Rad s komercijalnim simulatorima učinskih pretvarača. Odabrani primjeri.
 2. Mjerenja na učinskim elektroničkim pretvaračima. Prijenos i obrada mjernih rezultata. Programska podrška za mjerenja.
 3. Ispravljači i usmjerivači. Modeliranje, simulacija i mjerenje. Utjecaj pretvarača na mrežu i trošilo. Analiza rezultata mjerenja.
 4. Istosmjerni pretvarači i izmjenjivači. Modeliranje, simulacija i mjerenje. Utjecaj pretvarača na mrežu i trošilo. Analiza rezultata mjerenja.
 5. Identifikacija parametara i dinamičkih karakteristika trofaznog transformatora
 6. Simulacija i eksperimentalno određivanje dinamičkih karakteristika aktuatora
 7. Snimanje dinamičkih karakteristika trofaznog asinkronog stroja mjerenjem
 8. Međuispit
 9. Identifikacija parametara i dinamičkih karakteristika sinkronog stroja mjerenjem i simulacijom
 10. Primjena industrijskog frekvencijskog pretvarača za upravljanje asinkronim strojem
 11. Primjena industrijskog frekvencijskog pretvarača za upravljanje sinkronog stroja sa stalnim magnetima
 12. Primjena simetričnog i tehničkog optimuma u upravljanju elektromehaničkim sustavima.
 13. Primjena modulnog optimuma i optimuma dvostrukog odnosa u upravljanju elektromehaničkim sustavima s elastičnom spregom.
 14. Primjena polinomskog regulatora u upravljanju elektromehaničkim sustavima s elastičnom spregom.
 15. Završni ispit

Literatura

D. W. Hart (1997.), Introduction to Power Electronics, Prentice Hall
B. W. Williams (2006.), Principles and Elements of Power Electronics, B. W. Williams
Peter Tavner, Li Ran, Jin Penman, Howard Sedding (2008.), Condition Monitoring of Rotating Electrical Machines, The Institution of Engineering and Technology, London UK
Nuernberg W (1987.), Prufung elektrischer Maschinen, Springer

Za studente

Izvedba

ID 35228
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
60 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan