Laboratorij elektronike 2

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Kolegij će studentima ponuditi praktična znanja o tipičnim RF sklopovima snage i njihove primjene, te dobro razumijevanje o metodama i tehnikama u projektiranju CMOS digitalnih sklopova. Kolegij nudi praktično iskustvo o konceptima koji se predaju u "Radiofrekvencijska elektronika" i "Digitalni mikroelektronički sklopovi".

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektronika - profil
(2. semestar)

Opće kompetencije

Studenti stječu praktična znanja o uobičajenim RF sklopovima snage i oscilatorima, te sposobnost analize, modeliranja, projektiranja i primjene odgovarajućih RF pojačala snage i oscilatora. Studenti se trebaju upoznati sa CAD alatima za projektiranje topologije i električku simulaciju CMOS mikroelektroničkih sklopova, te usvojiti praktičke vještine u projektiranju topologije, ekstrakciji parametra i verifikaciji CMOS sklopova potrebne za analizu i projektiranje mikroelektroničkih sklopova.

Ishodi učenja

 1. razlikovati ulogu pojedinih slojeva tehnološke strukture u realizaciji CMOS sklopova
 2. dizajnirati topologiju CMOS digitalnog sklopa
 3. simulirati sklopove u konkretnoj CMOS tehnologiji
 4. verificirati rad CMOS digitalnog sklopa
 5. eksperimentalno ispitivati sklopove oscilatora
 6. podešavati sklopove oscilatora
 7. eksperimentalno ispitivati sklopove VF pojačala snage
 8. podešavati sklopove VF pojačala snage

Oblici nastave

Predavanja

predavanja

Laboratorijske vježbe

laboratorijske vježbe

Konzultacije

konzultacije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 90 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Programski alati za topološko projektiranje mikroelektroničkih sklopova
 2. Crtanje CMOS topologije
 3. Programski alati za električku analizu sklopova
 4. CMOS invertor
 5. Komplementarni NI sklop
 6. CMOS prijenosni tranzistor
 7. Statički sinkroni SR bistabil
 8. Međuispit
 9. Statička RAM ćelija
 10. Ispitivanje RF pojačala snage primjenom analizatora spektra
 11. Ispitivanje radnih uvjeta RF pojačala snage
 12. Oscilator s tunelskom diodom
 13. Stabilnost frekvencije oscilatora
 14. Diskretna modulacija frekvencije
 15. Množila frekvencije

Literatura

N. Majurec, R. Nađ, A. Šarolić, G. Šišul (2003.), Paradigme visokofrekvencijske elektronike, modulacija i modulatora, Graphis, Zagreb
J.M. Rabaey, A. Chandrakasan, B. Nikolić (2003.), Digital Integrated Circuits - A Design Perspective, 2nd ed., Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 35235
  Ljetni semestar
3 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
15 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
30 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan