Kratkodometni radijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Uvod u osobne bežične mreže (PAN); Žičane PAN mreže; USB i FireWire bežične mreže (BAN). Bežične PAN (WPAN) tehnologije: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, infracrvena veza (IrDA), bežični USB (WUSB), radiofrekvencijska identifikacija (RFID), komunikacija u bliskom polju (NFC) i Z val. Bluetooth: složaj protokola, topologija, adresiranje, fizički kanali, oblikovanje paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrješaka, logički kanali i namještanje sata. ZigBee: složaj protokola, topologija, oblikovanje paketa, vrste paketa i ispravljanje pogrješaka. UWB i RFID. Primjeri temeljeni na Bluetooth-u, ZigBee-u, RFID-u i Wi-FI-u

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Izborni predmeti (6. semestar)
Izborni predmeti (6. semestar)

Ishodi učenja

 1. objasniti kratkodometne radiokomunikacijske sustave
 2. opisati osobne i nosive bežične mreže
 3. objasniti žičane PAN mreže: USB i FireWire
 4. opisati bežične PAN tehnologije: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, infracrvena veza (IrDA), bežični USB (WUSB), radiofrekvencijska identifikacija (RFID), komunikacija u bliskom polju (NFC) i Z val
 5. procijeniti Bluetooth: složaj protokola, topologiju, adresiranje, fizičke kanale, oblikovanje paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrješaka, logičke kanale i namještanje sata
 6. procijeniti ZigBee: složaj protokola, topologiju, oblikovanje paketa, vrste paketa i ispravljanje pogrješaka
 7. opisati primjere temeljene na Bluetooth-u, ZigBee-u, RFID-u i Wi-FI-u

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u dva ciklusa u trajanju od 3 sata tjedno u Seminaru na Zavodu.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se održavati u dva ciklusa od 1 sat tjedno u Seminaru na Zavodu.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u tri ciklusa u trajanju od 2 sata u laboratoriju na Zavodu.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 90 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u osobne mreže (PAN-ovi). Tjelesne mreže (BAN-ovi)
 2. Uvod u osobne mreže (PAN-ovi). Tjelesne mreže (BAN-ovi)
 3. Osobne mreže zasnovane na žičanoj tehnologiji: Universal Serial Bus (USB) i FireWire
 4. Osobne mreže zasnovane na žičanoj tehnologiji: Universal Serial Bus (USB) i FireWire
 5. Bežične PAN (WPAN) tehnologije: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, , Infracrveni podatci (IrDA), Bežična univerzalna serijska sabirnica (WUSB), Radio frekvencijska identifikacija (RFID), Komunikacija u bliskom polju (NFC) i Z-Wave
 6. Bluetooth: protokolski stog, topologija, adresiranje, fizički kanali, formati paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrešaka, logički kanali i vremenski periodi
 7. Bluetooth: protokolski stog, topologija, adresiranje, fizički kanali, formati paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrešaka, logički kanali i vremenski periodi
 8. Međuispit
 9. Bluetooth: protokolski stog, topologija, adresiranje, fizički kanali, formati paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrešaka, logički kanali i vremenski periodi
 10. ZigBee: protokolski stog, topologija, formati paketa, vrste paketa i ispravljanje pogrešaka
 11. ZigBee: protokolski stog, topologija, formati paketa, vrste paketa i ispravljanje pogrešaka
 12. UWB, RFID
 13. UWB, RFID
 14. Studije slučaja zasnovane na Bluetooth, ZigBee, RFID i Wi-Fi
 15. Završni ispit

Literatura

Krešimir Malarić (2010.), EMI Protection for Communication Systems, Artech House
William Tranter, Brian D. Woerner, Jeffrey H. Reed (1999.), Wireless personal communications: Channel modeling and systems engineering,, Kluwer Academic Publishers
Ismail Guvenc, Sinan Gezici, Zafer Sahinoglu, Ulas C. Kozat (2011.), Reliable Communications for Short-Range Wireless Systems, Cambridge University Press
Nick Hunn (2010.), Essentials of Short-Range Wireless, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 183380
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan