Kratkodometni radijski sustavi

Opis predmeta

Uvod u osobne bežične mreže (PAN); nŽičane PAN mreže; USB i FireWireosive bežične mreže (BAN). Bežične PAN (WPAN) tehnologije: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, infracrvena veza (IrDA), bežični USB (WUSB), radiofrekvencijska identifikacija (RFID), komunikacija u bliskom polju (NFC) i Z val. Bluetooth: složaj protokola, topologija, adresiranje, fizički kanali, oblikovanje paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrješaka, logički kanali i namještanje sata. ZigBee: složaj protokola, topologija, oblikovanje paketa, vrste paketa i ispravljanje pogrješaka. UWB i RFID. Primjeri temeljeni na Bluetooth-u, ZigBee-u, RFID-u i Wi-FI-u

Ishodi učenja

 1. objasniti kratkodometne radiokomunikacijske sustave
 2. opisati osobne i nosive bežične mreže
 3. objasniti žičane PAN mreže: USB i FireWire
 4. opisati bežične PAN tehnologije: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, infracrvena veza (IrDA), bežični USB (WUSB), radiofrekvencijska identifikacija (RFID), komunikacija u bliskom polju (NFC) i Z val
 5. procijeniti Bluetooth: složaj protokola, topologiju, adresiranje, fizičke kanale, oblikovanje paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrješaka, logičke kanale i namještanje sata
 6. procijeniti ZigBee: složaj protokola, topologiju, oblikovanje paketa, vrste paketa i ispravljanje pogrješaka
 7. opisati primjere temeljene na Bluetooth-u, ZigBee-u, RFID-u i Wi-FI-u

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se održavati u tri ciklusa u trajanju od 2 sata tjedno u Seminaru na Zavodu.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe će se održavati u tri ciklusa u trajanju od 1 sata tjedno u Seminaru na Zavodu.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe će se održavati u tri ciklusa u trajanju od 2 sata u laboratoriju na Zavodu.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u osobne mreže (PAN-ovi). Tjelesne mreže (BAN-ovi)
 2. Uvod u osobne mreže (PAN-ovi). Tjelesne mreže (BAN-ovi)
 3. Osobne mreže zasnovane na žičanoj tehnologiji: Universal Serial Bus (USB) i FireWire
 4. Osobne mreže zasnovane na žičanoj tehnologiji: Universal Serial Bus (USB) i FireWire
 5. Bežične PAN (WPAN) tehnologije: Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi, , Infracrveni podatci (IrDA), Bežična univerzalna serijska sabirnica (WUSB), Radio frekvencijska identifikacija (RFID), Komunikacija u bliskom polju (NFC) i Z-Wave
 6. Bluetooth: protokolski stog, topologija, adresiranje, fizički kanali, formati paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrešaka, logički kanali i vremenski periodi
 7. Bluetooth: protokolski stog, topologija, adresiranje, fizički kanali, formati paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrešaka, logički kanali i vremenski periodi
 8. Međuispit
 9. Bluetooth: protokolski stog, topologija, adresiranje, fizički kanali, formati paketa, vrste paketa, ispravljanje pogrešaka, logički kanali i vremenski periodi
 10. ZigBee: protokolski stog, topologija, formati paketa, vrste paketa i ispravljanje pogrešaka
 11. ZigBee: protokolski stog, topologija, formati paketa, vrste paketa i ispravljanje pogrešaka
 12. UWB, RFID
 13. UWB, RFID
 14. Studije slučaja zasnovane na Bluetooth, ZigBee, RFID i Wi-Fi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)
Računarstvo (studij)
Izborni predmeti (6. semestar)

Literatura

Krešimir Malarić (2010.), EMI Protection for Communication Systems, Artech House
William Tranter, Brian D. Woerner, Jeffrey H. Reed (1999.), Wireless personal communications: Channel modeling and systems engineering,, Kluwer Academic Publishers
Ismail Guvenc, Sinan Gezici, Zafer Sahinoglu, Ulas C. Kozat (2011.), Reliable Communications for Short-Range Wireless Systems, Cambridge University Press
Nick Hunn (2010.), Essentials of Short-Range Wireless, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 183380
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
15 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

izvrstan
vrlo dobar
dobar
dovoljan