Kognitivne komunikacijske mreže

Opis predmeta

Kognitivne komunikacijske mreže: terminologija, definicije i zahtjevi. Koncepti i radni okviri za kognitivne mreže. Predstavljanje znanja u komunikacijskim mrežama. Arhitekture kognitivnih mreža i slučajevi uporabe. Kontrolna ravnina komunikacijskih mreža. Autonomno upravljanje komunikacijskim mrežama. Samosvjesne i samoorganizirajuće komunikacijske mreže. Kognitivne prospojne optičke tehnologije. Kognitivne optičke mreže. Programski upravljano umrežavanje (SDN) i slučajevi uporabe za kognitivni SDN. Komunikacijske mreže pete generacije i kognitivno upravljanje.

Ishodi učenja

 1. Objasniti osnovne značajke i arhitekture kognitivnih komunikacijskih mreža.
 2. Razlikovati i opisati tehnike za predstavljanje znanja u komunikacijskim mrežama.
 3. Opisati osnove rada i protokole kontrolne ravnine u komunikacijskim mrežama.
 4. Objasniti osnovne značajke autonomnog upravljanja komunikacijskim mrežama.
 5. Opisati arhitekturu i osnove rada kognitivnih optičkih mreža.
 6. Objasniti koncepte i tehnologije programski upravljanog umrežavanja.
 7. Opisati osnovne značajke tehnologija za izvedbu kognitivnih komunikacijskih mreža.

Oblici nastave

Predavanja

Izlaganje odabranog sadržaja.

Provjere znanja

Pisani i usmeni ispit.

Laboratorijske vježbe

Praktični zadaci.

Konzultacije

Tjedni termin te prema dogovoru, uz prethodnu najavu.

Seminari

Samostalna obrada odabranih tema.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 20 % 15 % 20 % 15 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 40 % 15 % 40 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 25 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Kognitivne komunikacijske mreže: terminologija, definicije i zahtjevi.
 2. Osnovni koncepti i radni okviri za kognitivne mreže, poprečno međudjelovanje protokolnih slojeva.
 3. Predstavljanje znanja: tehnike i primjene u komunikacijskim mrežama.
 4. Arhitekture kognitivnih mreža, slučajevi uporabe za žičane i bežične mreže.
 5. Kontrolna ravnina komunikacijskih mreža: tehnologije i protokoli.
 6. Autonomno upravljanje komunikacijskim mrežama: osnovne značajke i primjeri primjene.
 7. Samosvjesne i samoorganizirajuće komunikacijske mreže.
 8. Međuispit.
 9. Kognitivne prospojne optičke tehnologije.
 10. Optička transportna mreža (OTN): terminologija, koncepti i arhitektura mreže.
 11. Kognitivne optičke mreže.
 12. Programski upravljano umrežavanje (SDN): koncepti, arhitektura i tehnologije.
 13. Slučajevi uporabe za kognitivni SDN: umrežavanje podatkovnih centara, OTN.
 14. Komunikacijske mreže pete generacije: zahtjevi, virtualizacija, kognitivno upravljanje.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

P. Goransson, C. Black, T. Culver (2016.), Software Defined Networks - A Comprehensive Approach, Morgan Kaufmann
J. L. Mauri, K. Z. Ghafoor, D. B. Rawat, J. M. A. Perez (2014.), Cognitive Networks - Applications and Deployments, CRC Press
R. Ramaswami, K. Sivarajan, G. Sasaki (2009.), Optical Networks - A Practical Perspective, Morgan Kaufmann
Q. H. Mahmoud (2007.), Cognitive Networks - Towards Self-Aware Networks, John Wiley & Sons, Ltd

Za studente

Izvedba

ID 170392
  Ljetni semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
12 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan