Forenzička analiza audio signala

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Uloga forenzičke analize. Kategorizacija audio dokaznog materijala. Obnavljanje i poboljšavanje analognih i digitalnih audio zapisa. Kepstralna analiza. Osobine govornih signala. Promjene u glasu govornika i uzroci njihovog nastajanja. Metode utvrđivanja osobina glasa. Prepoznavanje govornika uspoređivanjem s orginalnim uzorkom. Osobine prostora, prepoznavanje i praćenje osobina prostora u kojem je snimka nastala. Utjecaj kvalitete uređaja i osobina prostora na rezultate forenzičke analize. Osnovni parametri govornog signala. Primjena strojnog učenja u ekstrakciji parametara govornog signala. Klasifikacija različitih govornih signala.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Phil Rose (2003.), Forensic Speaker Identification, CRC Press
Wu Chou, Biing-Hwang Juang (2003.), Pattern Recognition in Speech and Language Processing, CRC Press
Harry Hollien (2013.), The Acoustics of Crime, Springer Science & Business Media

Za studente

Izvedba

ID 154920
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik