Električni filtri u elektroenergetskom sustavu

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Priroda opterećenja u elektroenergetskom sustavu. Tipična harmonijska izobličenja električnih veličina. Harmonijska analiza. Izvori harmoničnih izobličenja. Norme harmonijskih razina. Učinci harmonika u elektroenergetskom sustavu. Mjerenja harmonika. Gubici uslijed harmonika. Pasivni filtri. PP filtri. VP filtri. Aktivni filtri. Kompromisi pri projektiranju filtara. Udešavanje filtara. Primjena programa pri analizi i sintezi. MC analiza. Postupci redukcije izobličenja.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

George J. Wakileh (2001.), Power Systems Harmonics Fundamentals Analysis and Filter Design, Springer
Francisco C. de La Rosa (2006.), Harmonics and Power Systems, CRC Press
Neven Mijat (2001.), Electrical Filters, Zagreb (in Croatian)

Za studente

Izvedba

ID 154928
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje