Digitalna logika

Opće kompetencije

Studenti će steći fundamentalna znanja o građi digitalnih sustava temeljeno na razinama karakterističnih logičkih sklopova i podsustava kao i o korištenju osnovnih metoda analize i projektiranja digitalnih sklopova, kako kombinacijskih tako i sekvencijskih. Studenti će biti osposobljeni za provođenje osnovnih postupaka projektiranja temeljeno na standardnim i programirljivim modulima te uz fizička ograničenja predstavljena dinamičkim i električkim svojstvima sklopova i njihova povezivanja. Također će poznavati osnove modeliranje digitalnih sustava standardnim jezikom za opis sklopovlja.

Ishodi učenja

 1. odabrati prikladnu razinu standardnih kombinacijskih i sekvencijskih komponenti u cilju projektiranja jednostavnijih digitalnih sklopova
 2. dizajnirati jednostavnije kombinacijske i sekvencijske digitalne sklopove
 3. analizirati jednostavnije kombinacijske i sekvencijske digitalne sklopove
 4. primijeniti Booleovu algebru kao formalni aparat za opis kombinacijskih i sekvencijskih digitalnih sklopova
 5. primijeniti jezik za opis sklopovlja VHDL u modeliranju i simulaciji jednostavnijih kombinacijskih i sekvencijskih digitalnih sklopova
 6. identificirati i klasificirati standardne i programirljive kombinacijskih i sekvencijskih digitalne sklopove
 7. prepoznati ograničenja predstavljena dinamičkim i električkim svojstvima sklopova i njihova povezivanja u postupak analize i projektiranja jednostavnijih kombinacijskih i sekvencijskih digitalnih sklopova

Oblici nastave

Predavanja

-

Provjere znanja

-

Laboratorijske vježbe

-

Konzultacije

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 15 % 50 % 15 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Kratke provjere znanja 0 % 5 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 40 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 85 %
Napomena / komentar

Kratke provjere znanja će se načelno izvoditi putem kratkih testova na predavanjima.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod i organizacija predmeta. Analogne veličine i njihovo digitalno predstavljanje. Brojevni sustavi, binarna aritmetika, osnovne operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje.
 2. Binarni kodovi i kodiranje. Zaštitno kodiranje.
 3. Logika sudova, Booleova algebra, Booleove funkcije, kanonski oblici Booleovih funkcija. Minimizacija Booleovih funkcija: algebarska, K-tablicama.
 4. Minimizacija Booleovih izraza postupkom Quine-McCluskey. Nepotpuno specificirane Booleove funkcije. Kašnjenje i hazard.
 5. Osnovni logički sklopovi: I, ILI, NE, NI, NILI, EXILI. Ostvarivanje Booleovih funkcija na razini tranzistora (CMOS). Digitalni integrirani sklopovi. Električka svojstva.
 6. Standardni kombinacijski moduli: dekoder, demultipleksor, multipleksor, permanentna memorija, prioritetni koder, komparator. VHDL modeli kombinacijskih modula. Ostvarivanje Booleovih funkcija standardnim kombinacijskim modulima.
 7. Aritmetički sklopovi: zbrajalo, sklop za izdvojeno generiranje prijenosa, odbijalo, množilo, sklop za posmak.
 8. Međuispit.
 9. Programirljivi moduli: PLD i FPGA. Ostvarivanje Booleovih funkcija programirljivim modulima.
 10. Bistabil: osnovni bistabil, sinkroni bistabil, tipovi, poboljšanje upravljanja, dinamički parametri.
 11. Sekvencijski sklopovi, konačni automati, modeli Moore i Mealy, dijagram i tablica stanja. Projektiranje sinkronih sekvencijskih sklopova, minimiziranje broja stanja, kodiranje stanja. Analiza sinkronih sekvencijskih sklopova.
 12. Standardni sekvencijski moduli: registri, posmačni registri, brojila - asinkrona i sinkrona.
 13. Memorije: karakteristični parametri; statičke i dinamičke memorije; organizacija memorijskih modula.
 14. Sučelje digitalnih sustava s analognom okolinom, digitalno-analogna i analogno-digitalna pretvorba.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (studij)
(1. semestar)

Literatura

U. Peruško, V. Glavinić (2005.), Digitalni sustavi, Školska knjiga
S. D. Brown, Z. G. Vranešić (2001.), Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, McGraw-Hill

Predavanja

Auditorne vježbe

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 183360
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
15 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

88 izvrstan
75 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan