Biomehanički i neurofiziološki mehanizmi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Funkcionalna organizacija središnjeg, osjetilnog i motoričkog živčanog sustava. Neurofiziološki, elektrofiziološki i biomehanički mehanizmi. Obradba bioelektričkih signala. Dijagnostičke metode u elektrofiziologiji. Modeliranje bioelektričke aktivnosti. Direktni i inverzni problem, moždana kartografija. Upravljanje pokretom, refleksi i motorika. Propriocepcija. Biomehanika pokreta. Mjerni sustavi mioelektričkih, kinematičkih i dinamičkih veličina. Patologije lokomocije. Rehabilitacijski mehanizmi.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Velimir Išgum (urednik) (2003.), Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima - priručnik, Medicinska naklada
Jack M. Winters, Patrick E. Crago (2012.), Biomechanics and Neural Control of Posture and Movement, Springer Science & Business Media
Vladimir Medved (2000.), Measurement of Human Locomotion, CRC Press
Vasilije Nikolić, Mladen Hudec, i suradnici (2011.), Principi biomehanike, Naklada Ljevak, Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 154696
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik