Analiza dinamičkih scena

Opis predmeta

Osnovni pojmovi u području računalnog vida. Izlučivanje dinamičke informacije iz slikovnih sekvenci. Slike razlika. Oduzimanje slike pozadine. Postupci procjene optičkog toka. Segmentacija slike temeljena na kretanju. Detekcija i praćenje objekata. Primjena aktivnih konturnih modela (zmija) za praćenje objekata. Praćenje objekata temeljeno na modelima. Vjerojatnosni pristupi praćenju objekata. Diferencijalno izlučivanje i praćenje pravokutnih značajki (Harris, KLT). Uparivanje invarijantnih značajki (DOG, SIFT). Geometrijski aspekti računalnog vida: stvaranje slike, kalibracija kamera, geometrija jednog, dvaju i više pogleda. Robusna estimacija parametara. Primjene: video nadzor, nadgledanje prometa, analiza gibanja objekata, video kompresija, navigacija, pronalaženje, raspoznavanje i praćenje prometnih znakova.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

David Forsyth, Jean Ponce (2003.), Computer Vision: A Modern Approach, Prentice Hall
Simon J. D. Prince (2012.), Computer Vision, Cambridge University Press
Richard Hartley, Andrew Zisserman (2004.), Multiple View Geometry in Computer Vision, Cambridge University Press
Yi Ma, Stefano Soatto, Jana Kosecka, S. Shankar Sastry (2004.), An Invitation to 3-D Vision, Springer
Emanuele Trucco, Alessandro Verri (1998.), Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 154684
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje