Upravljanje telekomunikacijskim mrežama

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vrste suvremenih mreža i usluga. Referentna arhitektura Telecommunications Management Network, Frameworx sustavi. Funkcijska područja upravljanja (modeli FCAPS i FAB). Upravljačke paradigme: centralizirano, hijerarhijsko i raspodijeljeno upravljanje, upravljanje temeljeno na politikama, proaktivno upravljanje, autonomno i kognitivno upravljanje, programski-zadano upravljanje. Modeliranje upravljačkih informacija i protokoli. Metode za rješavanje upravljačkih problema: praćenje i mjerenje, KPI indikatori u telekomunikacijskoj domeni, logika i automatizirano zaključivanje, vjerojatnosno modeliranje, matematičke optimizacije, strojno učenje, analiza velikih količina podataka, simulacija mreža, prototipno implementiranje i eksperimentiranje u testnim okolinama. Virtualizacija mreža. Upravljanje i aspekti poslovanja (SLA, CRM).

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Alexander Clemm (2007.), Network Management Fundamentals, Cisco Systems
Mani Subramanian (2012.), Network Management: Principles and Practices (2nd edition), Prentice Hall
Thomas Plevyak, Veli Sahin (2010.), Next Generation Telecommunications Networks, Services, and Management, John Wiley & Sons
Paul Goransson, Chuck Black, Timothy Culver (2016.), Software Defined Networks, Morgan Kaufmann
Jaime Lloret Mauri, Kayhan Zrar Ghafoor, Danda B. Rawat, Javier Manuel Aguiar Perez (2014.), Cognitive Networks, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154711
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje