Sustavi energetske elektronike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pregled sustava energetske elektronike (npr. elektromotorni pogoni, neprekinuto napajanje, istosmjerni veleprijenosi). Sustavi s dopunskim (obnovljivim) izvorima energije. Kvaliteta električne energije. Međudjelovanje učinskih pretvarača s pojnom mrežom i trošilom. Harmonici napona i struje pojne mreže, faktor snage. Jalova snaga i kompenzacija jalove snage mreže, aktivni i pasivni filtri. Harmonici napona i struje trošila, filtri. Napredne topologije učinskih pretvarača, matrični pretvarači, z-pretvarači. Dinamičko ponašanje učinskih pretvarača na odabranim primjerima. Dinamički modeli (usrednjeni, u prostoru stanja, linearizacija modela) učinskih pretvarača. Kontinuirani i diskretni sustavi upravljanja učinskim pretvaračima. Metode modulacije širine impulsa za istosmjerne pretvarače i izmjenjivače.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

John G. Kassakian (1991.), Principles of Power Electronics, Prentice Hall
Muhammad H. Rashid (2017.), Power Electronics Handbook, Butterworth-Heinemann
Vinod Kumar, Ranjan Kumar Behera, Dheeraj Joshi, Ramesh Bansal (2020.), Power Electronics, Drives, and Advanced Applications, CRC Press
Sanjeet Dwivedi, Shailendra Jain, Krishna Kumar Gupta, Pradyumn Chaturvedi (2018.), Modeling and Control of Power Electronics Converter System for Power Quality Improvements, Academic Press
Frede Blaabjerg (2018.), Control of Power Electronic Converters and Systems, Academic Press
Jean Pollefliet (2017.), Power Electronics, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 154757
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik