Računarski i robotski vid

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Model sustava robotskog vida. Uzorkovanje i oblikovanje slike. Perspektivne transformacije. Model kamere. Kalibracija kamere. Detekcija značajki i podudaranje. Segmentacija. poravnavanje utemeljeno na značajkama. Stereo vid.Tekstura i analiza tekstura. Izbor invarijantnih značajki u sustavima robotskog vida. Segmentacija slike na područja. Segmentacija na temelju pokreta. Analize dinamičkih scena. Aktivni vid. Prikaz znanja u robotskim vidnim sustavima.Metode praćenja više objekata u videosekvencama. Detekcija i raspoznavanje ponašanja mnoštva ljudi. Metode dubokog učenja s primjenom u računarskom vidu.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Richard Szeliski (2011.), Computer Vision, Algorithms and Applications, Springer
David A. Forsyth, Jean Ponce (2003.), Computer Vision, A Modern Approach, Pearson, Prentice Hall
Rajalingapaa Shanmgamani (2018.), Deep Learning for Computer Vision, Pack

Za studente

Izvedba

ID 154808
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje