Osnove elektrotehnike

Opis predmeta

Pregled razvoja i sadašnjeg stanja elektrotehnike i računarstva. Osnove elektriciteta, kapacitet. Električna struja i pripadne električne pojave. Osnove magnetizma, induktivitet i međuinduktivitet. Osnovne veličine, elementi i struktura električnih krugova. Kirchhoffovi zakoni. Jednostavni krugovi istosmjerne struje. Kondenzatorski spojevi. Složeni krugovi istosmjerne struje (mosni spoj, transformacija trokut-zvijezda, krugovi s više izvora). Načelo superpozicije, Theveninov, Nortonov i Millmanov teorem. Periodički promjenjive električke veličine. Načela rješavanja krugova izmjenične struje u kompleksnom području. RLC krugovi. Topografski i mjesni dijagram. Frekvencijske karakteristike. Snaga u krugovima izmjenične struje. Krugovi izmjenične struje s više izvora. Polifazni sustavi. Krugovi s harmonički složenim veličinama. Prijelazne pojave.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje pojmova, temeljnih zakona i načela koji se odnose na električne krugove. Studenti će biti sposobni analizirati električne krugove s istosmjernom i izmjeničnom pobudom te razumjeti fizikalne pojave koje se u njima odvijaju.

Ishodi učenja

 1. definirati i razumjeti temeljne pojmove koji se odnose na elektricitet, magnetizam i teoriju električnih krugova.
 2. razumjeti i primjenjivati Kirchhoffove zakone u analizi istosmjernih i izmjeničnih električnih mreža.
 3. razumjeti i primjenjivati fazore u analizi krugova sa sinusnom pobudom u stacionarnom stanju.
 4. analizirati istosmjerne i izmjenične mreže primjenom sljedećih metoda i teorema: metoda napona čvorova, transformacija zvijezda-trokut, transformacija modela realnih izvora, Millmanov, Theveninov i Nortonov teorem.
 5. razumjeti i primijeniti princip linearnosti i superpozicije na istosmjerne i izmjenične krugove.
 6. analizirati krugove s nesinusnom pobudom primjenom harmoničke analize.
 7. analizirati prijelazne pojave kod serijskih RC i RL spojeva.
 8. koristiti temeljnu laboratorijsku opremu poput električnih izvora, ampermetara, voltmetara, ommetara, digitalnih multimetara, generatora signala, osciloskopa te eksperimentirati s električnim krugovima, mjeriti osnovne električne veličine i interpretirati podatke.

Oblici nastave

Predavanja

Sudjelovanje u predavanjima

Provjere znanja

Računalne, pismene i usmene provjere znanja

Laboratorijske vježbe

Rad u laboratoriju

Konzultacije

Konsultacije s nastavnicima

Ostalo

Samostalni rad i učenje

E-učenje

Domaće zadaće

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Domaće zadaće 0 % 5 % 0 % 5 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 4 % 0 % 4 %
Međuispit: Pismeni 0 % 26 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 26 %
Završni ispit: Usmeni 24 %
Ispit: Pismeni 0 % 52 %
Ispit: Usmeni 24 %
Napomena / komentar

Uvjet za pristup ispitu su obavljene sve laboratorijske vježbe. Uvjet za pristup usmenom ispitu je zadovoljen kumulativni prag od ukupno 18 (34,6%) od mogućih 52 boda iz pismenih ispita s kojih se bodovi donose na usmeni ispit. Uvjet (prag) za prolaz na usmenom ispitu je dobivenih barem 8 (33%) od ukupno 24 boda.

Tjedni plan nastave

 1. Opis predmeta s pregledom razvoja elektrotehnike i računarstva. Osnove elektriciteta (građa tvari, el. naboj, el. sila i polje, el. potencijal i napon, kapacitet, energija kondenzatora).
 2. El. struja i pripadne. pojave (otpor, Ohmov i Jouleov zakon, el. energ. i snaga) Osnovne veličine električnih krugova, Kirchhoffovi zakoni.
 3. Jednostavni krugovi istosmjerne struje. Kondenzatorski spojevi.
 4. Složeni krugovi istosmjerne struje (mosni spoj, transformacija trokut-zvijezda, krugovi s više izvora) i načelo superpozicije.
 5. Osnove magnetizma (magn. sila i polje, magnetski tok, Faradayev zakon, induktivitet i međuinduktivitet, snaga i energija na induktivitetu).
 6. Sinusno promjenjive veličine, načela rješavanja krugova izmjenične struje u kompleksnom području. Fazori.
 7. RLC krugovi, frekvencijske karakteristike.
 8. Međuispit.
 9. Snaga i energija u krugovima izmjenične struje.
 10. Topografski i mjesni dijagram. Složeni krugovi izmjenične struje.
 11. Postupci rješavanja električnih mreža.
 12. Polifazni sustavi.
 13. Prijelazne pojave. Značajke nesinusoidnih periodičkih veličina.
 14. Harmonički složeni valni oblici.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
[FER2-HR] Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo - studij
(1. semestar)

Literatura

V. Pinter (1989.), Osnove elektrotehnike, I i II dio, Tehnička knjiga, Zagreb
E. Šehović, M. Tkalić, I Felja (1992.), Osnove elektrotehnike - zbirka primjera, I dio, Školska knjiga, Zagreb
A. Pavić, I. Felja (1996.), Osnove elektrotehnike 1, auditorne vježbe, Korijandol

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 86494
  Zimski semestar
7 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan