Napredne mreže računala

Opis predmeta

U kolegiju se izlažu napredni internetski postupci i tehnologije za potporu efikasnom, efektivnom i sigurnom povezivanju raspodijeljenih aplikacija i odnosnih strukturiranih podataka. Obrađuju se algoritmi i postupci usmjeravanja, upravljanja protokom i upravljanja zakrčivanjem, kao i oni za osiguranje željene kvalitete usluge za raznovrsne raspodijeljene aplikacije. Također se razrađuju sigurnosni mehanizmi Interneta te postupci preventivnog i interventnog odgovora na mrežne sigurnosne prijetnje. Konačno, obrađuju se napredne tehnike povezivanja aplikacija zasnovanih kako na standardnim tako i na inteligentnim modelima mrežnog izračunavanja.

Opće kompetencije

Studenti će steći napredna znanja o organizaciji i strukturi suvremenih mreža računala s naglaskom na Internet. Nakon uspješno položenog predmeta oni će biti osposobljeni za konfiguriranje mrežnih resursa s ciljem efikasne komunikacije raznovrsnih raspodijeljenih aplikacija. Oni će također biti osposobljeni za primjenu naprednih sigurnosnih tehnika te ostvarivanje sigurnih virtualnih privatnih mreža kao i za ostvarivanje naprednog povezivanja raspodijeljenih aplikacija nad standardnom internetskom platformom.

Ishodi učenja

 1. planirati povezivanje raspodijeljenih aplikacija korištenjem tehnologije semantičkog Weba
 2. razviti i ocijeniti arhitekturu raspodijeljene aplikacije na temelju funkcijskih zahtjeva
 3. dizajnirati mreže računala korištenjem protokola IPv6
 4. odabrati prijenosni protokol primjeren zadanoj aplikaciji
 5. razviti primjereni sigurnosni okvir za pojedinu mrežnu okolinu
 6. odabrati odgovarajuće mehanizme kvalitete usluge za zadanu mrežu računala

Oblici nastave

Predavanja

-

Provjere znanja

-

Konzultacije

-

Seminari

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 25 % 0 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Napomena / komentar

Kratke provjere znanja će se načelno izvoditi putem kratkih testova na predavanjima ili zadavanjem eseja.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodna razmatranja: mrežna arhitektura, principi izgradnje računalnih mreža i protokola.
 2. Umrežavanje korištenjem protokola IPv6.
 3. Usmjeravanje, usmjeravanje za nomadičnost i distribuciju u grupi.
 4. Algoritmi upravljanja protokom i upravljanja zakrčivanjem.
 5. Prijenosna usluga u Internetu.
 6. Kvaliteta usluge i njena implementacija u Internetu: raspoređivanje i dodjela mrežnih resursa.
 7. Mrežna sigurnost i sigurnosni mehanizmi Interneta. Sigurnosni protokoli.
 8. Međuispit.
 9. Virtualne privatne mreže i sigurni tuneli. Sigurno usmjeravanje.
 10. Otkrivanje i spriječavanje upada. Napadi uskraćivanjem usluga. Sigurnosne stijene.
 11. Raspodijeljene aplikacije i modeli izračunavanja: klijent-poslužitelj i partnerski.
 12. Karakteristične internetske aplikacije.
 13. Mreže za dijeljenje sadržaja.
 14. Semantički Web: ontologije i agenti. Semantičke Web usluge.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

L. L. Peterson, B. S. Davie (2000.), Computer Networks. A Systems Approach, Second edition, Morgan Kaufmann Publishers Inc.
J. F. Kurose, K. W. Ross (2008.), Computer Networking. A Top-Down Approach, Fourth edition, Addison Wesley Longman
C. Kaufman, R. Perlman, M. Speciner (2002.), Network Security. Private Communication in a Public World, Second Edition, Prentice Hall PTR
G. Antoniou, F. van Harmelen (2004.), Semantic Web Primer, The MIT Press
J. Day (2008.), Pattterns in Network Architecture. A Return to Fundamentals, Prentice Hall

Izvedba

ID 34512
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan