Napredne mreže računala

Opis predmeta

U kolegiju se izlažu napredni internetski postupci i tehnologije za potporu efikasnom, efektivnom i sigurnom povezivanju raspodijeljenih aplikacija i odnosnih strukturiranih podataka. Obrađuju se algoritmi i postupci usmjeravanja, upravljanja protokom i upravljanja zakrčivanjem, kao i oni za osiguranje željene kvalitete usluge za raznovrsne raspodijeljene aplikacije. Također se razrađuju sigurnosni mehanizmi Interneta te postupci preventivnog i interventnog odgovora na mrežne sigurnosne prijetnje. Konačno, obrađuju se napredne tehnike povezivanja aplikacija zasnovanih kako na standardnim tako i na inteligentnim modelima mrežnog izračunavanja.

Opće kompetencije

Studenti će steći napredna znanja o organizaciji i strukturi suvremenih mreža računala s naglaskom na Internet. Nakon uspješno položenog predmeta oni će biti osposobljeni za konfiguriranje mrežnih resursa s ciljem efikasne komunikacije raznovrsnih raspodijeljenih aplikacija. Oni će također biti osposobljeni za primjenu naprednih sigurnosnih tehnika te ostvarivanje sigurnih virtualnih privatnih mreža kao i za ostvarivanje naprednog povezivanja raspodijeljenih aplikacija nad standardnom internetskom platformom.

Ishodi učenja

 1. planirati povezivanje raspodijeljenih aplikacija korištenjem tehnologije semantičkog Weba
 2. razviti i ocijeniti arhitekturu raspodijeljene aplikacije na temelju funkcijskih zahtjeva
 3. dizajnirati mreže računala korištenjem protokola IPv6
 4. odabrati prijenosni protokol primjeren zadanoj aplikaciji
 5. razviti primjereni sigurnosni okvir za pojedinu mrežnu okolinu
 6. odabrati odgovarajuće mehanizme kvalitete usluge za zadanu mrežu računala

Oblici nastave

Predavanja

-

Provjere znanja

-

Konzultacije

-

Seminari

-

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 25 % 0 % 25 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 10 %
Seminar/Projekt 0 % 25 % 0 % 25 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Napomena / komentar

Kratke provjere znanja će se načelno izvoditi putem kratkih testova na predavanjima ili zadavanjem eseja.

Tjedni plan nastave

 1. Uvodna razmatranja: mrežna arhitektura; komunikacijski modeli i koncept usluge.
 2. Premoštavanje i preklapanje: koncept premoštavanja, algoritmi premoštavanja; Ethernet sklopke; virtualne lokalne mreže.
 3. Sigurnost bežičnog pristupa: sigurnost u bežičnim mrežama; sigurnosni algoritmi za bežične mreže.
 4. Usmjeravanje u Internetu 1: usmjeravanje unutar domena: autonomni sustavi, protokoli usmjeravanja, metrike usmjeravanja.
 5. Usmjeravanje u Internetu 2: usmjeravanje između domena: politike usmjeravanja, protokoli usmjeravanja; integriranje usmjeravanja unutar i između domena.
 6. Višeodredišno usmjeravanje: višeodredišne adrese; protokoli višeodredišnog usmjeravanja.
 7. Mobilnost u Internetu: sveprisutno povezivanje i nomadičnost; mobilnost u Internetu; umrežavanje nezavisno o lokaciji.
 8. Međuispit.
 9. Kvaliteta usluge u Internetu: pojam kvalitete usluge; arhitekture kvalitete usluge: integrirana usluga, diferencirana usluga.
 10. Bežične ad hoc mreže: mobilne ad hoc mreže (MANET); usmjeravanje u MANET, kvaliteta usluge u MANET; automotivne ad hoc mreže (VANET).
 11. Prijenosna usluga i protokoli: svojstva prijenosnih usluga; funkcije prijenosnih protokola; primjeri analize internetskih prijenosnih protokola.
 12. Partnersko umrežavanje: arhitektura mrežnih aplikacija; podesivost partnerskih arhitektura; protokol BitTorrent; pretraživanje u partnerskoj zajednici.
 13. Web usluge: arhitektura Web usluga; skrojeni aplikacijski protokoli (arhitektura SOAP); općeniti aplikacijski protokol (arhitektura REST).
 14. Semantičke Web usluge: ograničenja Web usluga; tehnologije semantičkog Weba; okviri semantičkih Web usluga; primjeri.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Literatura

L. L. Peterson, B. S. Davie (2000.), Computer Networks. A Systems Approach, Second edition, Morgan Kaufmann Publishers Inc.
J. F. Kurose, K. W. Ross (2008.), Computer Networking. A Top-Down Approach, Fourth edition, Addison Wesley Longman
C. Kaufman, R. Perlman, M. Speciner (2002.), Network Security. Private Communication in a Public World, Second Edition, Prentice Hall PTR
G. Antoniou, F. van Harmelen (2004.), Semantic Web Primer, The MIT Press
J. Day (2008.), Pattterns in Network Architecture. A Return to Fundamentals, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 34512
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan