Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Predavanja

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Laboratorijski zadatci grupirani su u 4 područja, a oblikovani su tako da budu komplementarni gradivu obuhvaćenom predavanjima. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja, algoritmi nad grafovima i postupci optimiranja. Napredne baze podataka: multimedijski sadržaji, XML za razmjenu podataka. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja. Objektno usmjereno projektiranje: izgradnja programa koristeći osnovne gradbene blokove za predočavanje objektivno usmjerene paradigme.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
(1. semestar)

Opće kompetencije

Produbljivanje razumijevanja načela i teorijske podloge gradbenih blokova za pohranu i dohvat podataka: algoritmi i strukture podataka ugrađeni u ponovno uporabljive objekte, korištenje tih objekata za postizanje zadane funkcionalnosti. Upoznavanje naprednih svojstava baza podataka i sposobnost rada s heterogenim i prostorno raspodijeljenim sustavima.

Ishodi učenja

 1. odabrati najbolji algoritam za poznati problem
 2. primijeniti stečena znanja o arhitekturi sustava za upravljanje bazama podataka
 3. primijeniti stečena znanja o karakteristikama distribuiranih sustava za upravljanje bazama podataka
 4. dizajnirati objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka
 5. primijeniti načela izgradnje skladišta podataka
 6. primijeniti osnovne gradbene blokove za predočavanje objektivno usmjerene paradigme

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se izlažu teorijske postavke i paradigme koje se potkrepljuju primjerima.

Laboratorijske vježbe

Primjena znanja stečenih na predavanjima na nove praktične primjere.

Konzultacije

Po dogovoru.

Programske vježbe

Po dogovoru.

E-učenje

Samostalno.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Po dogovoru.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 100 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja.
 2. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja.
 3. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja.
 4. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 5. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 6. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 7. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 8. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 9. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 10. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 11. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 12. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja.
 13. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja.
 14. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja.
 15. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja.

Literatura

(.), Lecture notes and recommended literature for the courses. Lecturers FER 2006,
Ralph Kimball, Margy Ross (2013.), The Data Warehouse Toolkit, 3rd edition, Wiley

Za studente

Izvedba

ID 35238
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
60 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan