Kreativni laboratorij

Opis predmeta

Zajedničkim sudjelovanjem u kritičkoj analizi i kreativnoj sintezi sa studentima s drugih sastavnica, studenti koji upišu ovaj kolegij steći će iskustvo suočavanja s različitim svjetonazorima i metodama, što je važno za savladavanje zahtjevnih projektnih zadataka koji uključuju visoku razinu kreativnosti. Modeli razvoja participacije u kolegiju vježba su za primjenu u kreativnoj profesionalnoj praksi. Voditelji kolegija, predavači i mentori u razvoju projekta su s različitih sastavnica, a to u svrhu poticanja zauzimanja različitih perspektiva u sagledavanju problema i kreativnom shvaćanju mogućnosti inovacije.

Opće kompetencije

Nakon sudjelovanja u izvedbi ovog predmeta student će biti sposoban: - aktivno i inovativno reagirati u nepoznatoj okolini; - prikupljati i kritički analizirati informacije u interdisciplinarnom kontekstu; - provoditi umijeće dijaloga; - aktivno sudjelovati u transformaciji iz grupe u tim; - izgraditi kulturu povjerenja u tuđu ekspertizu; - pokazati inicijativu i voditi heterogene timove; - provoditi kreativnu sintezu u projektnim zadacima kroz sve faze životnog ciklusa projekta; - ući u rizik novih kreativnih ideja i potaknuti proces promjena; - konceptualizirati tehnologiju potrebnu za produkciju i realizaciju projekata; - analizirati okruženje, uočiti problem, kreativno postaviti zadatak i mogućnosti i komunicirati projekt s ključnim dionicima i zainteresiranom javnošću; - producirati održivi projekt.

Ishodi učenja

 1. aktivno i inovativno reagirati u nepoznatoj okolini
 2. prikupiti i kritički analizirati informacije u interdisciplinarnom kontekstu;
 3. primijeniti umijeće dijaloga
 4. aktivno sudjelovati u transformaciji iz grupe u tim
 5. pokazati inicijativu i voditi heterogene timove
 6. koristiti kreativnu sintezu u projektnim zadacima kroz sve faze životnog ciklusa projekta
 7. ući u rizik novih kreativnih ideja i potaknuti proces promjena;
 8. odabrati tehnologiju potrebnu za produkciju i realizaciju projekata

Oblici nastave

Predavanja

Nastava će se sastojati od predavanja i praktičnoga projektnoga rada u timovima.

Provjere znanja

Usmena prezentacija gotovih projekata i diskusija o naučenim lekcijama u ključnim etapama razvoja projekta.

Ostalo

Projektni rad unutar heterogentnih timova

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 70 % 0 % 70 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u kolegij - kreativnost, suradnja i razvoj ideja te projekta
 2. Iskustvo, percepcija, varijable i umjetnosti
 3. Materijalna i simbolička kultura
 4. Tehnologija i spoznaja
 5. Kompozicija kao kreativni alat
 6. Fizikalni pristup problemu
 7. Organizacijska inertnost i razvoj projekta kroz sve faze njegova životnog ciklusa
 8. Stvaranje projektnog zadatka i metodologija
 9. Ključne tehnike pojedinačnog i skupnog donošenja odluka
 10. Rad u timovima
 11. Rad u timovima
 12. Rad u timovima
 13. Rad u timovima
 14. Rad u timovima
 15. Završna prezentacija

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Automatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (1. semestar) (3. semestar)

Literatura

Pink, D (2006.), A Whole New Mind: Why Rigt-Brainers Will Rule the World, Riverhead Trade;
Kahnema, D (2011.), Thinking, Fast and Slow, Farrar, Straus and Giroux
Tina Seelig (2011.), inGenius: A Crash Course on Creativity, Harper Collins
Nickerson, R.S (1998.), Enhancing Creativity, u: Sternberg, R.J. (ur.), Handbook of Creativity, Cambridge University Press
Lehrer, J. (2012.), Imagine: How Creativity Works, Houghton Mifflin

Laboratorijske vježbe

Za studente

Izvedba

ID 127201
  Zimski semestar
2 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
14 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
20 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
80 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan