Informacijske mreže

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Struktura informacijskih mreža. Modeliranje procesa informacijskih tokova u konvencionalnim i brzim komunikacijskim mrežama. Uvod u teoriju posluživanja, mreže redova, modeli redova. Vrijeme čekanja i vjerojatnost gubitaka. Sustavi s rezervacijom, prioriteti. Mrežni algoritmi, određivanje najkraćih putova: problem maksimalnog toka, tokovi minimalne cijene. Modeli informacijskih tokova. Upravljanje tokovima i zagušenjem, izbjegavanje uskih grla u mreži. Optimalno usmjeravanje u mreži. Kvaliteta usluge, osnovni modeli i arhitekture. Modeli mreža: lokalne, pristupne, jezgrene; komutacija kanala, komutacija paketa. Performanse obrade informacija.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
(1. semestar)

Opće kompetencije

Studenti će steći znanja o informacijskim mrežama i modeliranju informacijskih tokova, teoriji posluživanja i njenoj primjeni na određivanje performansi mreža, obradi informacije, te osnovni mrežnim algoritmima. Raspolagat će praktičnim znanjem i vještinama potrebnim za dimenzioniranje kapaciteta i tokova, te oblikovanja mrežne topologije.

Ishodi učenja

 1. identificirati obilježja informacijskih i komunikacijskih sustava i mreža
 2. objasniti modele i metode analize informacijskih i komunikacijskih sustava i mreža
 3. primijeniti jednostavnije postupke za analizu informacijskih mreža
 4. analizirati performanse informacijskih i komunikacijskih sustava
 5. dizajnirati jednostavnije informacijske i komunikacijske sustava i mreže
 6. usporediti različita rješenja za zadani informacijski sustav

Oblici nastave

Predavanja

Nastava na predmetu organizirana je u dva nastavna ciklusa. Prvi nastavni ciklus sastoji se od 7 tjedana nastave i međuispita, dok drugi ciklus sadrži 6 tjedana nastave i završni ispit. Nastava se provodi kroz 15 tjedana s tjednim opterećenjem o 3 školska sata.

Provjere znanja

Održava se međuispit u 8. tjednu nastave i završni ispit u 15. tjednu nastave.

Konzultacije

Odžavaju se u terminima nakon predavanja.

Stjecanje vještina

Studenti samostalno rješavaju dva praktična programska zadatka u okviru domaćih zadaća.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 20 % 0 % 20 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 5 % 0 % 5 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Završni ispit: Usmeni 10 %
Ispit: Pismeni 50 % 65 %
Ispit: Usmeni 10 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Struktura informacijskih mreža. Pregled mrežnih mehanizama i protokola.
 2. Stohastički procesi: Poissonov proces, Markovljevi lanci, proces rađanja i umiranja.
 3. Redovi čekanja 1: Littleov zakon, modeli M/M/1, M/M/c i M/M/1/K.
 4. Redovi čekanja 2: modeli M/G/1.
 5. Redovi čekanja 3: sustavi s rezervacijom i s prioritetima.
 6. Mreže redova i primjene.
 7. Usmjeravanje u mreži 1: najkraći putovi, maksimalni tok.
 8. Provjera znanja (međuispit).
 9. Analiza mehanizama upravljanja pogreškama i tokovima.
 10. Usmjeravanje u mreži 2: tokovi minimalne cijene - osnovni algoritmi, optimalno usmjeravanje.
 11. Analysa kašnjenja, gubitaka i iskoristivosti u paketskim mrežama i mrežama s komutacijom kanala.
 12. Analiza TCP: mehanizmi upravljanja zagušenjem.
 13. Upravljanje pristupom zajedničkom mediju: slučajni pristup, FDMA/TDMA/CDMA, lokalne mreže.
 14. Simulacija i mjerni postupci.
 15. Provjera znanja (završni ispit).

Literatura

V. Sinković (1994.), Informacijske mreže, Školska knjiga, Zagreb
Ng Chee-Hock, Soong Boon-Hee (2008.), Queueing Modelling Fundamentals with Applications in Communication Networks, 2nd ed., Wiley, Chichester
D. Bertsekas, R. Gallager (1992.), Data Networks, 2nd ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
B.R. Haverkort (1998.), Performance of Computer Communication Systems : A Model-Based Approach, Wiley, Chichester
A. Kumar, D. Manjunath, J. Kuri (2004.), Communication Networking: An Analytical Approach, Morgan Kaufmann, San Francisco

Za studente

Izvedba

ID 34457
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
55 dovoljan