Elektromotorni pogoni

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2022./2023.

Predavanja

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Povijesni razvoj, pregled i podjela elektromotornih pogona. Pogoni s istosmjernim, asinkronim, sinkronim, beskolektorskim istosmjernim, reluktantnim i koračnim motorima. Servo pogoni. Tehnike pokretanja i kočenja pogona. Pogonski sustavi. Pogoni posebne namjene. Industrijske komunikacije. Sigurnosne funkcije pogona. Primjeri složenih pogonskih sustava. Odabir komponenata pogona. Elektromagnetska kompatibilnost. Kvarovi u pogonima.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Opće kompetencije

Znanja o komponentama elektromotornog pogona te njihovoj interakciji unutar pogona u cjelini. Osposobljenost za inženjerski pristup projektiranju elektromotornog pogona. Sposobnost odabira komponenata za konkretne elektromotorne pogona iz industrijske prakse.

Ishodi učenja

 1. razlikovati vrste elektromotornih pogona
 2. definirati servo pogon
 3. usporediti tehnike pokretanja i kočenja pogona
 4. analizirati pogonski sustav
 5. usporediti industrijske komunikacije
 6. analizirati sigurnosne funkcije pogona
 7. analizirati elektromagnetsku kompatibilnost pogona
 8. razlikovati kvarove u pogonima

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju u dva ciklusa, u prvom 7 tjedana po 2 sata i u drugom 6 tjedana po 2 sata.

Provjere znanja

Pismeni međuispit, usmeni završni ispit

Auditorne vježbe

Rješavanje numeričkih zadataka vezanih uz teme predavanja.

Seminari

Za primjer konkretnog elektromotornog pogona iz industrijske prakse potrebno je proračunati mehaničke zahtjeve radnog mehanizma za zadanu dinamiku pogona, odabrati odgovarajući pretvarač, pogonski stroj te sklopnu i zaštitnu opremu, dimenzionirati kočni sklop (čoper i otpornik).

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 40 % 0 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Povijesni razvoj, pregled i podjela elektromotornih pogona. Pogoni s istosmjernim kolektorskim motorima.
 2. Elektromotorni pogoni s asinkronim motorima
 3. Elektromotorni pogoni sa sinkronim i beskolektorskim istosmjernim motorima
 4. Izbor motora za elektromotorni pogon prema vrsti opterećenja
 5. Servo pogoni
 6. Elektromotorni pogonski sustavi
 7. Primjer izvedbe elektromotornog pogona - odabir komponenata
 8. Međuispit
 9. Primjeri složenih pogonskih sustava
 10. Elektromotorni pogoni posebne namjene
 11. Industrijske komunikacije u elektromotornim pogonima
 12. Sigurnosne funkcije elektromotornih pogona
 13. Elektromagnetska kompatibilnost elektromotornih pogona
 14. Kvarovi i otklanjanje kvarova u elektromotornim pogonima
 15. Završni ispit

Literatura

Ion Boldea, Syed A. Nasar (2006.), Electric Drives, Prentice Hall
Vedam Subrahmanyam (2009.), Electric drives: concepts and applications, McGraw-Hill
Austin Hughes (2006.), Electric Motors and Drives Fundamentals, Types and Applications, Elsevier
Berislav Jurković (1990.), Elektromotorni pogoni, Školska knjiga Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 91616
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje

Ocjenjivanje

88 izvrstan
77 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan