Digitalni radiodifuzijski sustavi

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Sustavi za radiodifuziju digitalnih televizijskih signala putem zemaljskih, kabelskih i satelitskih mreža: arhitektura sustava, frekvencijska područja, kodiranje radi zaštite od pogrešaka u prijenosu, izbor i značajke modulacijskog postupaka, brzina prijenosa i omjer nositelj/šum, tehnike dekodiranja. Značajke sustava za radiodifuziju digitalnih radijskih programa, arhitektura sustava, frekvencijska područja, način rada. Načela planiranja sustava za zemaljsku radiodifuziju, mreže višefrekvencijskih i jednofrekvencijskih odašiljača, dodjela frekvencije radijskoj postaji ili raspodjela frekvencije u zemljopisnom području, zaštita analognih usluga. Projektiranje sustava za prijam videosignala na fiksnim, prijenosnim i mobilnim prijamnicima. Informacije o usluzi. Uvjetni pristup i povratni kanal. Multimedijska kućna platforma. Digitalni televizijski prijamnik. Postupci mjerenja u digitalnoj televiziji.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Opće kompetencije

Razumijevanje postupaka obrade signala u digitalnim radiodifuzijskim sustavima. Sposobnost odabira parametara sustava za različite vrste prijenosnih medija. Poznavanje frekvencijskog planiranja za različite konfiguracije mreže. Stjecanje specifičnih znanja potrebnih za planiranje i projektiranje digitalnih radiodifuzijskih sustava te provedbu mjerenja, analize i evaluacije značajki sustava.

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne vrste i značajke digitalnih radiodifuzijskih sustava
 2. objasniti postupke obrade signala u digitalnim radiodifuzijskim sustavima
 3. analizirati parametre koji određuju odnos između ukupne i korisne brzine prijenosa u različitim vrstama digitalnih radiodifuzijskih sustava
 4. izračunati spektralnu učinkovitost u različitim vrstama digitalnih radiodifuzijskih sustava
 5. primijeniti mjerne postupke za digitalnu televiziju i interpretirati rezultate mjerenja
 6. identificirati parametre koji određuju kvalitetu prijama te kvalitetu slike i zvuka

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja

Provjere znanja

Provjere znanja

Pokusi na predavanjima

Pokusi na predavanjima

Demonstracijske vježbe

Demonstracijske vježbe

Stručni posjeti

Stručni posjeti

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Prisutnost 0 % 10 % 0 % 10 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Pismeni 0 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Model sustava za radiodifuziju digitalnih programa, razlike između različitih sustava za radiodifuziju televizijskih i radijskih programa, prednosti i nedostaci digitalnih radiodifuzijskih sustava. Frekvencijska područja za radiodifuziju, dodjela frekvencija.
 2. Značajke audiosignala i videosignala. Brzine prijenosa i zahtjevane širine pojasa za različite vrste i formate signala.
 3. Sustavi za radiodifuziju digitalnog videosignala, razvoj sustava, značajke prve i druge generacije.
 4. Multipleksiranje i oblikovanje prijenosnog toka podataka. Identifikator paketa. Oznake vremena dekodiranja i oznake vremena prikazivanja. Referenca za taktne impulse programa. Sinkronizacija kodera i dekodera.
 5. Kanalno kodiranje, unaprijedno ispravljanje pogrešaka. Raspršenje energije, vanjsko kodiranje, vanjsko ispreplitanje, unutarnje kodiranje, unutarnje ispreplitanje.
 6. Satelitska radiodifuzija. Prilagodba prijenosonog toka podataka satelitskoj radiodifuziji, vanjsko i unutarnje kodiranje, filtriranje, modulacija.
 7. Parametri sustava DVB-S/S2: širina kanala, omjer koda, brzina prijenosa, zahtijevani omjer nositelj/šum. Distribucija SDTV i HDTV programa.
 8. Održavanje ispita.
 9. Kabelska televizija. Prilagodba prijenosnog toka podataka distribuciji u mrežama kabelske televizije, kodiranje radi zaštite od pogrešaka, oblikovanje simbola, diferencijalno kodiranje, modulacija.
 10. Parametri sustava DVB-C/C2: trajanje simbola, brzina prijenosa, spektralna djelotvornost, zahtijevani omjer ositelj/šum. Utjecaj šuma i intemodulacijskih produkata. Dvosmjerni prijenos.
 11. Korisnički zahtjevi za zemaljski prijenos DVB signala. Obrada signala u DVB-T koderu, odabir parametara modulacijskog postupka (COFDM), oblikovanje prijenosnog okvira.
 12. Parametri DVB-T/T2 sustava: broj nositelja, trajanje zaštitnog intervala, spektralna djelotvornost, zahtijevani omjer nositelj/šum.
 13. Prijam na mobilnim prijamnicima. Parametri sustava DVB-H/SH sustava. Značajke sustava za radiodifuziju digitalnih radijskih programa (DAB), arhitektura sustava, frekvencijska područja, način rada.
 14. Postavke za planiranje radiodifuzijskih sustava, minimalna razina signala na ulazu u prijamnik, radiofrekvencijski zaštitni omjeri. Mreže višefrekvencijskih i jednofrekvencijskih odašiljača, dobitak mreže.
 15. Mjerenja u sustavu digitalne televizije: parametri kvalitete izvornog kodiranja, provjera MPEG-2 toka podataka, radiofrekvencijska mjerenja, objektivna i subjektivna mjerenja kvalitete slike nakon dekodiranja.

Literatura

W. Fischer (2008.), Digital Video and Audio Broadcasting Technology, Springer
U. Reimers (2011.), DVB: The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting, Springer
H. Benoit (2008.), Digital Television, Third Edition: Satellite, Cable, Terrestrial, IPTV, Mobile TV in the DVB Framework, Focal Press
A. Kumar (2007.), Mobile TV: DVB-H, DMB, 3G Systems and Rich Media Applications, Focal Press

Za studente

Izvedba

ID 127427
  Ljetni semestar
4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

90 izvrstan
78 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan