Dinamika industrijskih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Auditorne vježbe

Opis predmeta

Konfiguracija industrijskih energetskih sustava i njihove naponske razine. Komponente sustava: transformatori, generatori, motori, energetski pretvarači, filtri, kompenzacijski i sklopni uređaji. Matematički modeli komponenata i sustava. Autonomni rad industrijskog elektroenergetskog sustava i paralelni rad s elektroenergetskim sustavom. Dinamika pogona s i bez energetskog pretvarača napona i frekvencije. Određivanje ukupne harmoničke distorzije sustava te određivanje parametara filtra. Sustavi kompenzacije jalove snage te njihovo djelovanje u stacionarnim i prijelaznim režimima rada. Kvarna stanja, prijelazne pojave i stabilnost napajanja trošila. Međusobno djelovanje elektroenergetskog sustava i sustava elektroenergetskog napajanja industrijskog postrojenja kod naglih promjena tereta. Prenaponi u industrijskim sustavima prilikom uključenja i isključenja komponenata industrijskog sustava.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Teorijski predmeti profila (2. semestar)

Opće kompetencije

Upoznati i ovladati metodama analize i sinteze industrijskog energetskog sustava i pogona.

Ishodi učenja

 1. Definirati industrijske energetske sustave
 2. Objasniti komponente sustava
 3. Analizirati i sintetizirati matematičke modele komponenata i sustava
 4. Identificirati parametre matematičkih modela
 5. Analizirati dinamičke pojave u industrijskim sustavima
 6. Analizirati simulacijske rezultate te ih usporediti s realnim mjerenjima
 7. Kreirati različite matematičke modele sustava ovisno o zanemarenjima u sustavu

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se odvijaju u dva ciklusa: prvi 7 tjedana po 3 sata i drugi 6 tjedana po 3 sata tjedno

Provjere znanja

Provjera znanja se sastoji od međuispita i 3 kratka blica.

Auditorne vježbe

Auditorne vježbe se održavaju u dva ciklusa: u prvom 2 puta po 2 sata i u drugom 2 puta po 2 sata.

Konzultacije

Moguće su poslije svakog predavanja i auditornih vježbi

Stjecanje vještina

Rad u grupi po posebnim temama

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Učenja doma za kolokvije

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Završni ispit: Usmeni 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod o industrijskim energetskim sustavima. Arhitektura i konfiguracija, vrste, naponske razine.
 2. Komponente sustava za napajanja trošila: transformatori, motori, elektronički energetski pretvarači, filtri harmonika, kompenzacijski uređaji, sklopni aparati.
 3. Koncepcija modeliranja i simuliranja dinamičkih pojava energetskog sustava.
 4. Matematički modeli jednomotornog i višemotornog pogona.
 5. Aktivni i pasivni uređaji filtriranja harmonika energetskog sustava.
 6. Modeliranje sustava s obzirom na određivanje harmoničkog sastava i izbor karakteristike filtara.
 7. Sustavi kompenzacije jalove snage (aktivni i pasivni uređaji). Djelovanje u prijelaznim stanjima sustava energetskog napajanja.
 8. Međuispit
 9. Kogeneracijska postojenja
 10. Diesel agregati.
 11. Sustavi regulacije napona u industrijskom postrojenju
 12. Međusobno djelovanje EES i napajanja iz industrijske energane kod naglih promjena tereta, kvarnih režima u EES i industrijskom postrojenju
 13. Stabilizirana napajanja i UPS
 14. Prenaponi u industrijskim sustavima kod prekapčanja napajanja, kvarnih odspajanja napajanja, asinkronog rada sustava, isključivanja transformatora i prigušnica.
 15. Završni ispit

Literatura

Zia A.Yamayee, Juan L.Bala (1994.), Electromechanical Energy Devices and Power Systems, John Wiley & Sons
M.S.Ćalović (1997.), Regulacija elektroenergetskog sustava, ETF Beograd
P. Kundur (1994.), Power System Stability and Control, McGraw-Hill
Peter Vas (1993.), Electrical Machines and Drives, Clarendon Press Oxford
M. Jadrić, B. Frančić (2000.), Dinamika električnih strojeva, Graphis, Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 127430
  Ljetni semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
15 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

85 izvrstan
70 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan