Biblijska teologija 2

Opis predmeta

Budući da je upravo razvoj računarstva uvelike pripomogao preciznom proučavanju kanonskih tekstova Svetoga pisma na FER-u ovaj predmet želi ustaljenom metodom sustavno analizirati strukturu i poruku biblijskih tekstova, dati pregled biblijske povijesti, omogućiti uvid u stručnu literaturu i približiti suvremene egzegetske metode (narativna analiza, feministička teologija, povijesno-kritička metoda, filmska analiza). Nastava ide za tim da studentima omogući prepoznavanje osnovnih karakteristika biblijskoga teksta i sposobnost za samostalno čitanje suvremenih prijevoda. Upozorit ćemo na teorije o nastanku teksta i na ispravno tumačenje u smislu međureligijskoga dijaloga. Predmet želi sudionicima pronađu ono što je sadržaj biblijske poruke, ono što njih same zanima i ono što je aktualno u svijetu danas.

Opće kompetencije

Predmet Biblijska teologija 2 namijenjen je onima koji su odslušali prvi dio (BT 1), a jednako tako zahtijeva od studenata sposobnost za snalaženje u zbirci biblijskih knjiga, vladanje barem jednim stranim jezikom i poznavanje osnovnih pojmova i teoloških misli iz biblijske tradicije. Potreban je pristup stručnoj literaturi i osnovna sposobnost za samostalnu analizu i prezentiranje odabranoga biblijskoga teksta (granice, kompozicija, likovi i ključne riječi, primjena i aktualizacija). Biblijska teologija, budući da proučava knjigu normativnoga značaja, po naravi smjera na primjenu u vlastitom životu, želi pružiti nadahnuće i snagu za nadvladavanje malodušnosti i potaknuti osobnu kreativnost mladih ljudi. Biblijska teologija namijenjena je onima koji imaju interesa za pojačano njegovanje duhovnosti i stalo im je do društvene i profesionalne etike.

Ishodi učenja

 1. prepoznati i proučavati razvoj teoloških tema u nizu kanonskih spisa (npr. Savez, Božje kraljevstvo, zapovijed ljubavi…)
 2. povezati pristup Svetom pismu srazmjerno stručnom znanju u glavnim predmetima FER-a
 3. ocijeniti samostalno i odgovorno zajedničke pisane izvore židovske i kršćanske vjere i međureligijskom dijalogu
 4. identificirati osnovne pojmove na izvornim biblijskim jezicima (hebrejski, grčki) te razumjeti nastanak i specifičnu poruku pojedinih biblijskih knjiga
 5. prepoznati osnovne crte starozavjetne i novozavjetne antropologije i njihove relevantnosti za suvremen antropologijski diskurs
 6. opisati zahtjeve i perspektive biblijske etike
 7. primijeniti Sveto pismo za meditaciju i osobni duhovni život
 8. razviti plodan odnos prema Bogu i njegovati osobnu duhovnost

Oblici nastave

Predavanja

U vrijeme koje bude utvrđeno planom FER-a nastavnik će izložiti predviđeno gradivo uz pomoć projicirane prezentacije. Za sudjelovanje na nastavi predviđeno je da svatko ima svoj primjerak Svetoga pisma radi zajedničkog čitanja i raspravljanja o zadanima temama. Svaka nastavna jedinica ima za cilj omogućiti argumentirano tumačenje biblijskih tekstova.

Provjere znanja

U skladu s pravilima FER-a predmet bi imao jedan međuispit i završni ispit koji će, prema dosadašnjem običaju, biti pisani testovi s ponuđenim odgovorima. Sva pitanja bit će precizna a odnosit će se na gradivo s nastave i poznavanje biblijskog teksta. Također, studentima su dostupne i kratke provjere znanja u sustavu Moodle.

Auditorne vježbe

Studenti će na satu biti zamoljeni da javno pročitaju neki biblijski tekst i da obrazloženo odgovore na postavljena pitanja. Cilj je steći sposobnost za samostalno i odgovorno tumačenje i primjenu biblijskih tekstova.

Konzultacije

Konzultacije se redovito odvijaju uz nastavu i u vrijeme koje će biti prethodno najavljeno. Osim toga studenti dolaze u kontakt s nastavnikom i asistentom putom e-maila ili društvenih mreža.

E-učenje

Kao što je naznačeno na službenim stranicama predmeta na www.fer.hr, svi materijali s predavanja kao i upute za pisane radove i provjere znanja susljedno se objavljuju na http://amdg.eu/fer-bt2/ Biblijska teologija koristi se i interaktivnim sustavom za e-učenje Moodle (dostupan na http://www.fer.unizg.hr/predmet/bibteo2).

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Svi studenti trebaju steći temeljito poznavanje odabranih biblijskih tekstova. Poseban oblik nastave su i projekcije filmova s biblijskom tematikom uz prigodnu raspravu i razjašnjenja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 40 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 35 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Napomena / komentar

Za sve studente u kontinuiranoj nastavi međuispit i završni ispit su obavezni. Kratke provjere znanja u sustavu Moodle nisu obavezne. Aktivnost u nastavi nagrađuje se dodatnim bodovima.

Tjedni plan nastave

 1. Sveto pismo - škola komunikacije. * Evolucija na početku Biblije
 2. Kajinov sindrom (Post 4) * Blagoslov kao čovjekovo poslanje
 3. Abrahamova kušnja u Bibliji i u Kur'anu Knjiga o Juditi – paradigma za čitanje Svetoga pisma
 4. Kušnja u pustinji. Vjera i nevjera na putu u slobodu (Izl 32 u kontekstu) * Lik Arona i svećenički poziv danas
 5. Teologija Saveza (Savez kao ključ biblijske teologije SZ i NZ; Savez srca; Živo srce
 6. Job u dijalogu s Bogom. Problem ljudske patnje u SZ * Molitve Raspetoga (Mk 15,34; Lk 23,34.46 u kontekstu)
 7. Biblijska nada u uskrsnuće; Uskrsni dan u NZ (1 Kor 15; Mt 28; Mk 16; Iv 20s) * Uskrs u Svetome pismu * Uskrs u povijesti * Uskrsnuće Kristovo u Pavlovskim spisima
 8. Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama * Zvanje proroka Jeremije
 9. Davidov poziv na hvalu (Ps 105) * Pashalne pjesme (Ps 113s)
 10. Strašan primjer Izebele. * Tobija i Sara. * Rutina primijenjena solidarnost.
 11. Jeremija - branitelj Saveza i prorok kriznih vremena * Zvanje i zadaća proroka Ezekiela * Problem siromaštva kod Malih proroka
 12. Brak i obitelj u Svetome pismu
 13. Slika posljednjega suda kao temelj eshatologije (Mt 25,21-46) * Obraćenje nadcarinika (Lk 19,1-10)
 14. Biblijski menadžment: svetopisamski pogled na pravednu plaću * Pashalni misterij kod sv. Pavla
 15. Biblijski pogled na ljudsku sreću; Svjetlo Kristovo * Nema mi blaženstva bez tebe (Ps 16,2) * Isus – svjetlo svijeta (Oproštenje u hramu Iv 8) Brak i obitelj u Svetom pismu

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Automatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroenergetika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektronika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Elektrotehnički sustavi i tehnologija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Obradba informacija (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računalno inženjerstvo (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Računarska znanost (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
Telekomunikacije i informatika (profil)
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)

Literatura

priredio Adalbert Rebić (2007.), Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb
A. Kresina, Lj. Rupčić, A. Škrinjar (1981.), Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi Dei verbum, FTI, Zagreb
Raymond E. Brown (2008.), Uvod u Novi zavjet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb
papa Benedikt XVI. (2011.), Verbum Domini. Riječ Gospodnja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb
Joachim Gnilka (2007.), Biblija i Kur'an. Što ih povezuje, što razdvaja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb

Auditorne vježbe

Izvedba

ID 86501
  Ljetni semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
25 Predavanja
5 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan