Biblijska teologija 2

Opis predmeta

Budući da je upravo razvoj računarstva uvelike pripomogao preciznom proučavanju kanonskih tekstova Svetoga pisma na FER-u ovaj predmet želi ustaljenom metodom sustavno analizirati strukturu i poruku biblijskih tekstova, dati pregled biblijske povijesti, omogućiti uvid u stručnu literaturu i približiti suvremene egzegetske metode (narativna analiza, feministička teologija, povijesno-kritička metoda, filmska analiza). Nastava ide za tim da studentima omogući prepoznavanje osnovnih karakteristika biblijskoga teksta i sposobnost za samostalno čitanje suvremenih prijevoda. Upozorit ćemo na teorije o nastanku teksta i na ispravno tumačenje u smislu međureligijskoga dijaloga. Predmet želi sudionicima pronađu ono što je sadržaj biblijske poruke, ono što njih same zanima i ono što je aktualno u svijetu danas.

Opće kompetencije

Predmet Biblijska teologija 2 namijenjen je onima koji su odslušali prvi dio (BT 1), a jednako tako zahtijeva od studenata sposobnost za snalaženje u zbirci biblijskih knjiga, vladanje barem jednim stranim jezikom i poznavanje osnovnih pojmova i teoloških misli iz biblijske tradicije. Potreban je pristup stručnoj literaturi i osnovna sposobnost za samostalnu analizu i prezentiranje odabranoga biblijskoga teksta (granice, kompozicija, likovi i ključne riječi, primjena i aktualizacija). Biblijska teologija, budući da proučava knjigu normativnoga značaja, po naravi smjera na primjenu u vlastitom životu, želi pružiti nadahnuće i snagu za nadvladavanje malodušnosti i potaknuti osobnu kreativnost mladih ljudi. Biblijska teologija namijenjena je onima koji imaju interesa za pojačano njegovanje duhovnosti i stalo im je do društvene i profesionalne etike.

Ishodi učenja

 1. prepoznati i proučavati razvoj teoloških tema u nizu kanonskih spisa (npr. Savez, Božje kraljevstvo, zapovijed ljubavi…)
 2. povezati pristup Svetom pismu srazmjerno stručnom znanju u glavnim predmetima FER-a
 3. ocijeniti samostalno i odgovorno zajedničke pisane izvore židovske i kršćanske vjere i međureligijskom dijalogu
 4. identificirati osnovne pojmove na izvornim biblijskim jezicima (hebrejski, grčki) te razumjeti nastanak i specifičnu poruku pojedinih biblijskih knjiga
 5. prepoznati osnovne crte starozavjetne i novozavjetne antropologije i njihove relevantnosti za suvremen antropologijski diskurs
 6. opisati zahtjeve i perspektive biblijske etike
 7. primijeniti Sveto pismo za meditaciju i osobni duhovni život
 8. razviti plodan odnos prema Bogu i njegovati osobnu duhovnost

Oblici nastave

Predavanja

U vrijeme koje bude utvrđeno planom FER-a nastavnik će izložiti predviđeno gradivo uz pomoć projicirane prezentacije. Za sudjelovanje na nastavi predviđeno je da svatko ima svoj primjerak Svetoga pisma radi zajedničkog čitanja i raspravljanja o zadanima temama. Svaka nastavna jedinica ima za cilj omogućiti argumentirano tumačenje biblijskih tekstova.

Provjere znanja

U skladu s pravilima FER-a predmet bi imao jedan međuispit i završni ispit koji će, prema dosadašnjem običaju, biti pisani testovi s ponuđenim odgovorima. Sva pitanja bit će precizna a odnosit će se na gradivo s nastave i poznavanje biblijskog teksta. Također, studentima su dostupne i kratke provjere znanja u sustavu Moodle.

Auditorne vježbe

Studenti će na satu biti zamoljeni da javno pročitaju neki biblijski tekst i da obrazloženo odgovore na postavljena pitanja. Cilj je steći sposobnost za samostalno i odgovorno tumačenje i primjenu biblijskih tekstova.

Konzultacije

Konzultacije se redovito odvijaju uz nastavu i u vrijeme koje će biti prethodno najavljeno. Osim toga studenti dolaze u kontakt s nastavnikom i asistentom putom e-maila ili društvenih mreža.

E-učenje

Kao što je naznačeno na službenim stranicama predmeta na www.fer.hr, svi materijali s predavanja kao i upute za pisane radove i provjere znanja susljedno se objavljuju na http://amdg.eu/fer-bt2/ Biblijska teologija koristi se i interaktivnim sustavom za e-učenje Moodle (dostupan na http://www.fer.unizg.hr/predmet/bibteo2).

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Svi studenti trebaju steći temeljito poznavanje odabranih biblijskih tekstova. Poseban oblik nastave su i projekcije filmova s biblijskom tematikom uz prigodnu raspravu i razjašnjenja.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Kratke provjere znanja 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 40 % 40 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 35 % 40 %
Ispit: Pismeni 50 % 80 %
Napomena / komentar

Za sve studente u kontinuiranoj nastavi međuispit i završni ispit su obavezni. Kratke provjere znanja u sustavu Moodle nisu obavezne. Aktivnost u nastavi nagrađuje se dodatnim bodovima.

Tjedni plan nastave

 1. Sveto pismo - škola komunikacije. * Evolucija na početku Biblije
 2. Kajinov sindrom (Post 4) * Blagoslov kao čovjekovo poslanje
 3. Abrahamova kušnja u Bibliji i u Kur'anu Knjiga o Juditi – paradigma za čitanje Svetoga pisma
 4. Kušnja u pustinji. Vjera i nevjera na putu u slobodu (Izl 32 u kontekstu) * Lik Arona i svećenički poziv danas
 5. Teologija Saveza (Savez kao ključ biblijske teologije SZ i NZ; Savez srca; Živo srce
 6. Job u dijalogu s Bogom. Problem ljudske patnje u SZ * Molitve Raspetoga (Mk 15,34; Lk 23,34.46 u kontekstu)
 7. Biblijska nada u uskrsnuće; Uskrsni dan u NZ (1 Kor 15; Mt 28; Mk 16; Iv 20s) * Uskrs u Svetome pismu * Uskrs u povijesti * Uskrsnuće Kristovo u Pavlovskim spisima
 8. Zaručnica u Pjesmi nad pjesmama * Zvanje proroka Jeremije
 9. Davidov poziv na hvalu (Ps 105) * Pashalne pjesme (Ps 113s)
 10. Strašan primjer Izebele. * Tobija i Sara. * Rutina primijenjena solidarnost.
 11. Jeremija - branitelj Saveza i prorok kriznih vremena * Zvanje i zadaća proroka Ezekiela * Problem siromaštva kod Malih proroka
 12. Brak i obitelj u Svetome pismu
 13. Slika posljednjega suda kao temelj eshatologije (Mt 25,21-46) * Obraćenje nadcarinika (Lk 19,1-10)
 14. Biblijski menadžment: svetopisamski pogled na pravednu plaću * Pashalni misterij kod sv. Pavla
 15. Biblijski pogled na ljudsku sreću; Svjetlo Kristovo * Nema mi blaženstva bez tebe (Ps 16,2) * Isus – svjetlo svijeta (Oproštenje u hramu Iv 8) Brak i obitelj u Svetom pismu

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Automatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Bežične komunikacijske tehnologije - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroenergetika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektronika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Elektrotehnički sustavi i tehnologija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Računarska znanost - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)
[FER2-HR] Telekomunikacije i informatika - profil
Humanistički ili društveni predmeti (2. semestar)

Literatura

priredio Adalbert Rebić (2007.), Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb
A. Kresina, Lj. Rupčić, A. Škrinjar (1981.), Dogmatska konstitucija o božanskoj objavi Dei verbum, FTI, Zagreb
Raymond E. Brown (2008.), Uvod u Novi zavjet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb
papa Benedikt XVI. (2011.), Verbum Domini. Riječ Gospodnja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb
Joachim Gnilka (2007.), Biblija i Kur'an. Što ih povezuje, što razdvaja, Kršćanska sadašnjost, Zagreb

Auditorne vježbe

Za studente

Izvedba

ID 86501
  Ljetni semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R2 E-učenje
25 Predavanja
0 Seminar
5 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan