Audiosustavi

Opis predmeta

Prijenos audio signala u audiokomunikacijama započinje i završava audiosustavom bez obzira na način i vrstu prijenosa. Zbog njegovog značaja potrebno je poznavati: Studijska i režijska audio tehnologija. Digitalni prijenosni audiosustavi. Mediji za pohranu audiosignala. Kućne audio komponente. Audio kvaliteta zasnovana na perceptualnim mjernim tehnikama. Procesiranje audiosignala. Pereceptualno kodiranje visokokvalitetnih digitalnih audiosustava. Arhitektura digitalnog audiosustava. Ulazno/izlazne komponente audiosustava. Analiza audiosignala. Sinteza audiosignala. Digitalni komunikacijski audiosustavi. Sučelja za povezivanje komponenat audiosustava. Procesiranje i uređivanje audio signala u višekanalnim sustavima. Mjerenja na audiosustavima.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studenta za razumijevanje prijenosa audio signala u audiokomunikacijama kroz različite audiosustave.

Ishodi učenja

 1. identificirati studijsku i režijsku audiotehnologiju
 2. odabrati potreban/odgovarajući digitalni prijenosni audiosustav
 3. razlikovati medije i formate za pohranu audio sadržaja
 4. objasniti perceptualne mjerne tehnike
 5. objasniti perceptualno kodiranje digitalnih audio sustava
 6. klasificirati ulazno/izlazne komponente audiosustava
 7. primijeniti procesiranje i uređivanje audio signala u višekanalnim sustavima
 8. primijeniti mjerenja na audiosustavima

Oblici nastave

Predavanja

Predavanje se održavaju u 2 ciklusa, s tjednim opterećenjem od 3 sati. Nakon svakog ciklusa provodi se provjera znanja.

Provjere znanja

Kontinuirana provjera znanja se provodi putem međuispita i završnog ispita. Provjera znanja na ispitnim rokovima se provodi prema rasporedu.

Laboratorijske vježbe

Predviđene su tri laboratorijske vježbe, koje se boduju, i odvijaju se pod nadzorom asistenta.

Pokusi na predavanjima

Demonstracija nekih pojava koje se obrađuju na predavanju

Demonstracijske vježbe

Složenije pokazne vježbe s prikazom pojava koje se obrađuju na predavanju

Konzultacije

Konzultacije se odvijaju prema dogovoru s nastavnikom

Seminari

Samostalna obrada odabrane teme iz područja koje se obraćuje na predmetu

Način ocjenjivanja

     
Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 15 % 0 % 15 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 20 %
Završni ispit: Usmeni 30 %
Ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Usmeni 30 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvodno predavanje
 2. Elektroakustički pretvarači
 3. Audio komponente (kućne)
 4. Studijska i režijska audio tehnologija 1
 5. Studijska i režijska audio tehnologija 2
 6. Percepcijsko kodiranje i kvaliteta audiosustava
 7. Digitalni prijenosni audiosustavi
 8. Međuispit
 9. Mediji za pohranu audiosignala
 10. Višekanalni audiosustavi
 11. Analiza i sinteza audiosignala
 12. Sučelja za povezivanje komponenat audiosustava
 13. Digitalni komunikacijski audiosustavi
 14. Mjerenja na audiosustavima (analogna i digitalna)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Elektronika (profil)
Teorijski predmeti profila (1. semestar)

Literatura

M. Kahrs, Karlheinz Brandenburg (1998.), Application of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics, Kluwer Academic Publiser
M. Tohyama, H. Suzuki, Y. Ando (1995.), The Nature of Technology of Acoutic Space, Academic Press Limited
U. Zölzer (2008.), Digital Audio Signal Processing, John Wiley and Sons
S.V. Vaseghi (2008.), Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction, John Wiley and Sons
P. Newell (2008.), Recording Studio Design, Jordan Hill, Oxford

Izvedba

ID 34548
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
74 vrlo dobar
61 dobar
50 dovoljan