Naslovnica Pretraživanje AA
 
MODELIRANJE I SIMULIRANJE

Općenito

Modeliranje i simuliranje (MIS) je predmet koji se predaje na petoj godini studija računarstva (u zimskom, tj. devetom semestru) po "starom" nastavnom planu FER-1. Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima iz širokog i raznolikog područja modeliranja i simuliranja. Od ak.god. 2002./2003. predmetu je znatnije izmijenjeno gradivo.

Modeliranje i simuliranje primjenjivo je u mnogim granama znanosti, privrede i općenito ljudskog djelovanja. Na predmetu MIS će naglasak biti na diskretnim simulacijama koje se izvode pomoću računala. Prema nastavnom planu postoje predavanja i laboratorijske vježbe. Na predavanjima se objašnjava teorijska podloga gradiva, a na laboratorijskim vjezbama studenti bi trebali u praktičnom radu primjeniti naučeno gradivo.

Svi oglasi nalazit će se na FER-ovom WEB-u (www.fer.hr/predmet/mis). Molim da ih redovito pratite.

Web stranice nekadašnjeg MIS-a, koje sadrže dosta zanimljivih materijala, mogu se dohvatiti na oldwww.rasip.fer.hr/nastava/mis.


TRAŽILICA