Naslovnica Pretraživanje AA
 
DIPLOMSKI RADOVI U 2003. GOD.
Vedran Škrnjug
Izvedba video kodera/dekodera na mobilnim uređajima

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1317
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti JPEG normu. Izabrati arhitekturu mobilnog uređaja, te na temelju nje programski izvesti sustav koji omogućuje dekodiranje JPEG podataka pod različitim operativnim sustavima. Provjeriti ispravnost rada sustava.
Sažetak:
Datum obrane: 20.2.2003.

Jurica Višnjić
Izvedba audio enkodera i dekodera

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1313
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti algoritme za kompresiju audia s naglaskom na GSM primjenu. Programski izvesti enkoder i dekoder te isprobati rad na stolnom i prijenosnom računalu.
Sažetak:
Datum obrane: 20.2.2003.


Dinko Žerjav
Optimizacija video dekodera za Intel procesore

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1312
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti norme za kompresiju video podataka s naglaskom na MPEG-4. Proučiti MMX proširenja za Intel procesore i optimizirati kritične dijelove dekodera u asembleru. Usporediti kvalitetu i perfomanse dekodera sa i bez optimizacije.
Sažetak:
Datum obrane: 20.2.2003.

Mario Gajšak
Podrška različitim uslugama uporabom pametne kartice

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1338
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti i opisati mogućnost uporabe pametne kartice u svakodnevnom životu. Razviti aplikaciju u jeziku Java na strani davatelja usluge te okruženju JavaCard na strani korisnika. Razmotriti mogućnost optimalnog raspoređivanja više različitih usluga u memoriju JavaCard-a. Izraditi primjere koji će pokazati praktičnost predloženog rješenja. Analizirati postupke sigurne identifikacije vlasnika kartice. Napisati pripadajuću dokumentaciju i testirati dobiveno rješenje.
Sažetak: Cilj ovog diplomskog rada je poučavanje uporabe pametne kartice u svakodnevnom životu korisnika. Težnja je na tome da jedna pametna kartica zamjeni sve dosadašnje kartice koje koristimo kao papirologiju. Proučena je zaštita podataka i štednja memorije pametne kartice. U programskom jeziku Java implementirane su dvije aplikacije davatelja usluga, a u tehnologiji Java Card implementirani su pripadajući appleti davatelja usluga za učitavanje na pametnu karticu. Instalacija pojedinih aplikacija je potpuno automatizirana, zajedno s pripadajućim instalacijskim procedurama proizvođača kartice. Učitavanje appleta na karticu odvija se potpuno automatski unutar aplikacije kada to zatražimo. Posebna pažnja je posvećena zaštiti podataka na kartici te obostranoj autentifikaciji terminala i kartice. Prilikom konstruiranja appleta, razmotrena je i ostvarena maksimalna štednja memorije, te je tako uporabljen niz postupaka za reduciranje samog appleta, koji će se učitati na pametnu karticu. Isto tako, aplikacija podržava spajanje na bazu podataka, bez koje ne može raditi. U bazi podataka čuvaju se svi podaci koji su pohranjeni na kartici zajedno s javnim ključem kartice, a tajni ključ kartice pohranjen je na kartici za proces autentifikacije. Proučena je mogućnost gubitak ili oštećivanja bilo kartice, bilo appleta na kartici te postupci brzog obnavljanja.
Datum obrane: 17.4.2003.


Nenad Vučetić
Upravljanje tijekom podataka i sadržaja u okviru sustava za upravljanje sadržajima

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1326
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: U okviru sustava za upravljanje sadržajima (eng. Content Management System) potrebno je ostvariti podsustav koji omogućava definiranje određenog tijeka kroz koji mora prolaziti točno određeni podatak ili sadržaj (eng. document flow). Podsustav treba omogućiti administratoru definiranje akcija u svakoj fazi pojedinog tijeka koji će biti primijenjen na određeni podatak ili sadržaj. Tokom prolaska podataka ili sadržaja kroz zadani tijek, podsustav treba davati uvid u njihovo trenutno stanje. Također treba biti omogućena eventualna korekcija podataka ili sadržaja koji su već unutar tijeka definiranog za njih. Podsustav za upravljanje tijekom podataka i sadržaja potrebno je ugraditi u sustav FERWeb. U realizaciji potrebno je koristiti otvorene standarde temeljene na jeziku PHP u kombinaciji sa predlošcima Smarty te bazom podataka PostgreSQL.
Sažetak: Upravljanje tijekom podataka i sadržaja omogućava definiranje puta kojim podaci i sadržaji, ovisno o svojem tipu, moraju prolaziti. U okviru sustava za upravljanje sadržajima, upravljanje tijekom podataka i sadržaja postaje problem upravljanja tijekom podataka između programskih modula koji čine sustav za upravljanje sadržajima. Ovaj diplomski rad opisuje sustav koji upravlja tijekom podataka između programskih modula sustava za upravljanje sadržajima. Detaljno su opisani konceptualni, logički i fizički model tog sustava. Iako radi u okviru sustava za upravljanje sadržajima, razvijeni sustav za upravljanje tijekom podataka je potpuno neovisan i može biti instaliran na udaljenom računalu. Napisan je skriptnom jeziku PHP, a komunikacija sa sustavom za upravljanje sadržajima putem računalne mreže temelji se na protokolu XML-RPC.
Datum obrane: 17.4.2003.

Luka Jandrić
Alati za pripremu i izvođenje udaljene nastave

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1320
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Cilj diplomskog rada je osigurati tehničko rješenje problema udaljene nastave (distance learning) putem FERWeb-a. Potrebno je proučiti i opisati sinkroni (real-time) kao i asinkroni (streaming) način audio i video konferencija. Razmotriti mogućnost korištenja gotovih programskih rješenja. Predložiti način njihove integracije sa sustavom za upravljanje sadržajima FER-a (CMS). Također analizirati mogućnost izgradnje vlastitog jednostavnijeg podsustava za tu namjenu korištenjem najprikladnije tehnologije.
Sažetak: Razvoj računarske i mrežne tehnologije omogućio nam je danas brži i efikasniji prijenos stečena znanja nego ikada prije, što je dovelo do naglog razvoja računalnih sustava i alata za udaljeno učenje. Ovaj diplomski rad opisuje, analizira i uspoređuje takve sustave i alate, sa uvidom u njihovu infrastrukturu, funkcionalnosti i korištene tehnologije izrade. U drugom dijelu rada upoznajemo se sa načinom izvedbe postojećeg FER-ovog sustava za upravljanjem sadržajima (CMS), te nudi idejno rješenje implementacije sustava za izvođenje udaljene nastave u postojeći.
Datum obrane: 15.5.2003.


Ivan Krnić
Implementacija programskog modula repozitorija datoteka kao dijela sustava za upravljanje sadržajem

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1324
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Cilj diplomskog rada je implementacija programskog modula repozitorija datoteka kao dijela sustava za upravljanje sadržajem (eng. Content Management System). Modul treba omogućiti autoriziranim korisnicima postavljanje, brisanje i preuzimanje datoteka s posluživača Weba, uzimajući u obzir dozvole korisnika. Informacije o dozvolama korisnika modul treba preuzimati putem HTTP sjednice od temeljnih modula sustava. Uz svaku se datoteku dodatno mora moći vezati kratki opis te skup informacija o autoru, veličini datoteke i datumu postavljanja. Radi lakšeg snalaženja potrebno je definirati organizaciju datoteka. Osigurati integraciju modula s datotečnim sustavom kroz implementirano sučelje. Također treba razmotriti mogućnost integracije ovog podsustava s drugim sustavima za upravljanje datotekama, korištenjem protokola temeljenih na međunarodnim normama i preporukama.
Sažetak: Ovaj diplomski rad opisuje realizaciju repozitorija datoteka kao modula sustava za upravljanje sadržajem zaduženog za napredno upravljanje datotekama. Dodatno su opisani i načini integracije repozitorija datoteka s datotečnim sustavom udaljenog poslužitelja te s komercijalnim programskim paketom Microsoft SharePoint Portal Server. Modul je implementiran korištenjem skriptnog jezika PHP, a kao temelj integracije poslužili su protokoli FTP, SFTP i WebDAV. Svako od ovih protokola kao i sama implementacija, u radu su opisani. Integracija s programskim paketom Microsoft SharePoint Portal Server implementirana je u zasebnoj klasi što je čini pogodnom i za korištenje izvan samog sustava za upravljanje sadržajem.
Datum obrane: 15.5.2003.

Igor Borojević
Virtualni laboratorij temeljen na tehnologiji JINI

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1331
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Potrebno je proučiti i opisati tehnologiju Jini. Objasniti i usporediti tehnologiju sa sličnim tehnologijama dostupnim na tržištu (CORBA, UDDI). Osmisliti i predložiti arhitekturu rješenja za izgradnju virtualnog laboratorija koji će biti temeljen na dinamičkom pronalasku komponenta laboratorija (koristeći Jini tehnologiju). Predložiti način sigurnog prijenosa podataka između komponenata virtualnog laboratorija i očuvanje njihovog transakcijskog integriteta. Razviti programski podršku za predloženu arhitekturu. Analizirati mogućnosti povezivanja ručnog računala kao vizualnog klijenta i virtualnog laboratorija upotrebom Bluetooth tehnologije. Napisati pripadnu dokumentaciju i komentirati dobiveno rješenje.
Sažetak: U ovom radu predstavljena je tehnologija Jini kao infrastruktura za izgradnju raspodijeljenih sustava- Dan je kratak presjek arhitekture Jini tehnologije te mogućnosti njene upotrebe. Ovaj rad prezentira programsko rješenje jednog raspodijeljenog sustava koji dinamički pronalazi svoje komponente. Analizira se sigurnost izgrađenog sustava i moguća poboljšanja. Objašnjava se način na koji je postignut transakcijski integritet pri prijenosu podataka. U radu se objašnjava zašto još uvijek nije moguće izvoditi Jini aplikacije na dlanovnicima. Daje se kratka usporedba tehnologije Jini sa sličnim tehnologijama. Rad završava analizom ostvarenog u ovom radu. Autor rada prezentira svoju viziju o smjeru u kojem će ići informatička industrija i analizira mogućnosti korištenja tehnologije Jini u tom slučaju.
Datum obrane: 12.6.2003.


Hrvoje Bašić
Razvoj sustava za identifikaciju otiskom prsta

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1332
Mentor: Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Potrebno je proučiti algoritme za raspoznavanje otiska prsta. Predložiti sklopovsko rješenje uzimanja otiska prsta temeljeno na poluvodičkom toplinski osjetljivom čitaču. Realizirati programsku podršku koja će omogućiti analizu podataka dobivenih iz čitača. Predložiti organizaciju baze korisnika. Napisati odgovarajuću dokumentaciju za sklopovski i programski dio rješenja.
Sažetak: U ovom radu su objašnjeni algoritmi za poboljšanje slike otiska prsta, postupak lociranja i uspoređivanja karakterističnih točaka te je predložena organizacija baze korisnika. Algoritmi su detaljno opisani pseudokodovima. Također su opisani uređaji temeljeni na poluvodičkom toplinskom i kapacitivnom čitaču i mikroprocesorskom modulu. Uređaji i algoritmi su testirani u realnim uvjetima te su predložena poboljšanja.
Datum obrane: 3.7.2003.

Hrvoje Kasabašić
Upravljanje složenim upitnicima temeljeno na Web-u

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1323
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti i opisati osnovne pristupe u organizaciji, prikazu i načinu rješavanja upitnika, te njihove nedostatke i prednosti. Analizirati tehnologije potrebne za programsko ostvarenje sustava upravljanja upitnicima unutar FERWeb-a te opisati načine i probleme praktične implementacije u konkretnim tehnologijama. Prikazati mogućnost uporabe upitnika u učenju na daljinu. Izgraditi sustav upravljanja složenim upitnicima, uključujući vizualizaciju i pregled rezultata ispitivanja prema različitim kriterijima.
Sažetak: Upitnici predstavljaju jedan od najčešćih načina dobivanja povratne informacije od korisnika Interneta i nemoguće je zamisliti ozbiljnije sjedište Weba ili portal bez nekog sustava za ispitivanje korisnika. Sve veći broj korisnika Interneta zahtjeva sve veće mogućnosti pri izradi takvih upitnika i obradi prikupljenih podataka. U ovom diplomskom radu je opisan način izgradnje sustava složenih Web upitnika. Grupirana su i obrađena pitanja koja se mogu pojaviti u upitnicima na Webu. Definirana je općenitost sustava, te opisan konceptualni model u kojem je napravljena podjela upitnika na apstraktne razine temeljene na elementima HTML-a. Razrađen je općeniti način programskog ostvarenja i rukovanja složenim strukturama oblika stabla koji je kasnije primijenjen pri izgradnji sustava upitnika. Opisano je korisničko sučelje sustava za upravljanje složenim upitnicima u sustavu FERWeb, te je spomenuta i mogućnost uporabe sustava složenih upitnika u izgradnji sustava provjere znanja na daljinu.
Datum obrane: 3.7.2003.


Matko Uglešić
Web usluge i njihova ugradnja u sustav FERWeb-a

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1325
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Potrebno je proučiti SOAP (eng,. Simple Object Access Protocol) i njemu slične protokole temeljene na tehnologiji XML. Predložiti način komunikacije FERWeb-a i vanjskih tražitelja podataka u cilju razmjenjivanja sadržaja. Realizirati module za razmjenu sadržaja između FERWeb-a i njemu sličnih sustava za rukovanje sadržajima (eng. CMS- Content Management Systems) kao i drugih usluga na Internetu.
Sažetak: Web usluge predstavljaju sučelje za komunikaciju između aplikacija pisanih u različitim programskim jezicima i pokretanih pod različitim operativnim sustavima. Sustav FERWeb je izrazito snažan i stabilan sustav za upravljanje sadržajem. Problem ugradnje web usluga u sustav FERWeb svodi se na način pozivanja programskih modula sustava, te preuzimanja rezultata njihovog izvršavanja. Ovaj diplomski rad daje pregled sustava za upravljanje sadržajem, s posebnim naglaskom na sustav FERWeb. Opisuju se tehnologije korištene pri izgradnji i razvoju sustava. Za potrebe rješenja problema diplomskog rada, daje se iscrpan pregled područja web usluga. Programska realizacija problema sastoji se od izgradnje poslužitelja i modula koji simulira rad korisnika. Za način komunikacije između sustava i općenito bilo kojeg vanjskog tražitelja podataka, odabran je protokol XML-RPC.
Datum obrane: 3.7.2003.

Ivica Čardić
Organizacija podataka dobivenih iz industrijskog sustava

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1333
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: U ovom diplomskom radu opisana je tehnologija EJB, opisana su glavna svojstva tehnologije, mogućnosti upotrebe, problemi koji mogu nastati i rješenja. Opisan je i presjek cijele J2EE arhitekture i EJB kao i dio nje. Napravljen je praktični rad koji demonstrira upotrebu tehnologije EJB u sustavu za prijenos i obradu podataka iz industrijskog sustava. Kroz taj rad, koji je jedan od primjera upotrebe tehnologije, mogu se vidjeti prednosti same tehnologije te nedostaci i dana rješenja koja uklanjaju te nedostatke.
Sažetak:
Datum obrane: 25.9.2003.


Darko Fudurić
Poslužitelj usluga temeljen na J2ME tehnologiji Bluetooth

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1337
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti programsko okruženje J2ME (eng. Java 2 Micro Edition) i tehnologiju bežične komunikacije Bluetooth. Opisati arhitekturu poslužitelj-korisnik s naglaskom na okruženju J2ME za mobilne uređaje. Predložiti sustav kontrole i rasporeda subjekata na udaljenoj lokaciji temeljenih na opisanim tehnologijama. Napisati programsku podršku za poslužiteljsku i korisničku stranu te kroz praktične primjere objasniti logiku rada. Napisati pripadajuću dokumentaciju sa postupcima testiranja rada.
Sažetak: U ovom diplomskom radu prikazana su dva projekta temeljena na korisnik-poslužitelj arhitekturi. Počevši sa uvodom u tehnologiju J2Me, preko prikaza načina implementacije J2ME aplikacija i opisa značajki tehnologije Bluetooth, dolazimo do opisa projekta Pametne Reklame, a potom i projekta Mobile Messaging. Sve specifikacije detaljno su opisane, zajedno s idejama i razmišljanjima koja su pridonijela njihovom nastanku. Opisani su načini korištenja i mogućnosti aplikacija. Projekt Pametne Reklame primjer je moderne sustava reklamiranja na javnim mjestima temeljenog na tehnologiji Bluetooth, dok je projekt Mobile Messaging primjer uporabe tehnologije J2ME, Servlet i WAP s ciljem zamjene postojeće SMS infrastrukture.
Datum obrane: 25.9.2003.

Vedran Karuc
Navigacija u sustavu za upravljanje sadržajem

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1328
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Ovaj diplomski rad opisuje realizaciju modula navigacije i modula administracije navigacije unutar sustava FERWeb-a. Dodatno, opisan je postupak o izradi navigacijskog sustava kao i različiti načini implementacije njegovog sučelja. Oba modula izvedena su uz pomoć skriptnog jezika PHP koristeći Smarty predloške za razdvajanje poslovne logike od prezentacijske. Za primjere različite izvedbe navigacije korišteni su programski alati i tehnologije kao što su XML, XSLT, JavaScript i FLASH. Implementacije primjera su također u potpunosti opisane.
Sažetak:
Datum obrane: 25.9.2003.


Gordan Krešić
Sustav za kompresiju medicinskih podataka

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1316
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti sustav medicinskih uređaja odjela uho, grlo i nos. Izabrati karakteristične tipove podataka, te nad njima isprobati različite algoritme kompresije. Napisati program za kompresiju i dekompresiju podataka.
Sažetak:
Datum obrane: 25.9.2003.

Danijel Lasić
Rezervacija radnih mjesta u sustavu laboratorija temeljena na Web-u

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1322
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Laboratorijske vježbe su jedan od oblika održavanja nastave na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Sastavni dio većine kolegija i njihovo pohađanje je obvezno. Klasični pristup odrađivanja vježbi se temelji na rasporedu koji se odredi početkom semestra i studentu ne omogućuje nikakve promjene. Ovim diplomskim radom se donosi jedan drukčiji pristup u kojem se raspored dinamički generira tijekom semestra. Studenti biraju termine iz popisa koji je temeljen na fakultetskoj satnici i popisu vježbi za pojedini predmet. Druga bitna promjena je vezana uz virtualni laboratorij. Studentu se omogućuje rezerviranje termina na udaljenom uređaju, te obavljanje vježbe.
Sažetak:
Datum obrane: 25.9.2003.


Andrija Lončar
Prezentacija multimedijalnih sadržaja u okviru sustava za učenje na daljinu

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1321
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Prezentacije koje koriste različite multimedijske sadržaje na Internetu su svakim danom sve češće, a potreba za njima sve veća. Ovo područje je osobito zanimljivo u kontekstu sustava za udaljeno učenje. Veliki problem je to što standardi za objavljivanje multimedijskih prezentacija na Internetu nisu do kraja definirani, te trenutno ne postoji niti jedna tehnologija koja do kraja zadovoljava sve potrebe korisnika. U posljednje vrijeme SMIL (Synhronized Multimedia Integration Language) format W3C-a se sve više ističe kao mogući standard za objavljivanje multimedijalnih prezentacija na Internetu budućnosti. U ovom diplomskom radu je opisana problematika stvaranja multimedijskih sadržaja i njihova priprema za objavljivanje na Internetu. Također su prikazani najvažniji današnji standardi za prikazivanje multimedijskih prezentacija na Web-u uz poseban osvrt na SMIL. Opisana je problematika implementacije multimedijskih prezentacija u FER-ov sustav za učenje na daljinu, te su ponuđena neka moguća rješenja. U konačnici je opisan rad, programska osnova i korištenje programa Smiley - vizualnog editora SMIL prezentacija koji predstavlja praktični dio ovog diplomskog rada.
Sažetak:
Datum obrane: 25.9.2003.

Tvrtko Malkoč
Modul za povezivanje radio upravljača i osobnog računala

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1336
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Tema diplomskog rada je izrada modula za povezivanje modelarskog radio upravljača sa osobnim računalom. Modul je dizajniran tako da bude što jednostavniji za izradu i korištenje. Modul se na računalo spaja serijski RS-232 port ili na analogni joystick port. Modul može biti istodobno spojen na oba porta. Spajanjem modula na analogni joystick port računalo prepoznaje radio upravljač kao običan analogni joystick sa četiri analogne osi i četiri tipke. Preko modula na osobno računalo moguće je spojiti Futaba i Hitec uskladive radio upravljače. Modul je testiran na sedam kanalnim radio upravljačem Hitec "Prism 7x" na nekoliko različitih osobnih računala i na svima je radio pouzdano i dobro. Svrha modula je pomoći početnicima u svladavanju osnova radio upravljanog letenja na simulatoru uz upotrebu pravog radio upravljača. Naprednim pilotima modul će poslužiti za uvježbavanje akrobacija.
Sažetak:
Datum obrane: 25.9.2003.


Dinko Oštrić
Udaljeni nadzor stanja programibilnih logičkih kontrolera

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1329
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Potrebno je proučiti rad programibilnih logičkih kontrolera (eng. Programmable Logic Controllers) te modula za mrežnu komunikaciju temeljenih na računalu RCM 2200 (Rabbit Semiconductor). Predložiti način umrežavanja kontrolera korištenjem modula RCM 2200 i protokola Modbus. Realizirati programsku podršku koja će omogućiti grafički prikaz stanja PLC-a. U realizaciji rješenja koristiti programski jezik Java i C. Napisati pripadajuću dokumentaciju.
Sažetak:
Datum obrane: 25.9.2003.

Tomislav Pokrajčić
Mobilni uređaji u identifikaciji korisnika usluga na Internetu

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1334
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti i opisati mogućnosti interakcije današnjih mobilnih uređaja i srodnih modula. Predložiti način ostvarivanja sigurne identifikacije korisnika usluga na Internetu putem mobilnog uređaja. Definirati sklopovsko okruženje i za njega razviti programsku podršku koja podržava predloženo rješenje. Napisati pripadnu dokumentaciju te načine testiranja. Analizirati dobivene rezultate.
Sažetak: U ovom radu dan je prikaz mogućnosti trenutno aktualnih mobilnih uređaja, tehnologija za bežičnu komunikaciju i kriptografska tehnologija. Opisan je siguran, jednostavan i jeftin sustav identifikacije na servisima Interneta u kojem se koriste mogućnosti suvremenih mobilnih uređaja. Objašnjen je algoritam za identifikaciju, izvedba aplikacije za mobilni uređaj i analiza napada na sustav.
Datum obrane: 25.9.2003.


Marko Sladoljev
Automatsko generiranje programskog koda za osvježavanje Web stranica

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1327
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti programske jezike PHP, XML i MySQL. Analizirati načine automatskog generiranja programskog koda. Predložiti postupak dinamičkog generiranja izlazne stranice opisane jezikom HTML o ovisnosti o ulaznim podatcima dobivenim iz baze podataka i ulaznim podatcima dobivenim iz baze podataka i ulaznim dokumentom opisanim jezikom XML. Za predloženi postupak izgraditi programski sustav te napisati primjere koji će pokazati njegove mogućnosti. Napisati pripadajuću dokumentaciju i opisati načine testiranja.
Sažetak: Sustav za automatsku obradu obrazaca prihvaća podatke koji HTTP protokolom pristižu s proizvoljnih HTML obrazaca, pohranjuje ih u MySQL bazu podataka, te omogućava samo ovlašteni pristup podacima - pregledavanje, ažuriranje, brisanje i dodavanje novih. Ažuriranje i dodavanje zapisa obavlja se preko obrazaca koji je istovjetan originalnom. Također, omogućeno je reguliranje prava pristupa podacima. Tako je, uz ovaj sustav, samo izradom odgovarajućeg HTML obrasca, riješen problem prikazivanja i rukovanja podacima čija je struktura definirana tim obrascem.
Datum obrane: 25.9.2003.

Igor Šipka
Sigurnost u svijetu Jave

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1335
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti sigurnosne mehanizme u okruženju Jave. Usporediti sigurnost Jave i drugih jezika. Predložiti postupke razvoja i primjene programske podrške koji povećavaju sigurnost aplikacija u Javi. Napraviti i testirati primjere koji objašnjavaju pojedine sigurnosne metode i razloge njihova korištenja. Napisati potrebnu dokumentaciju.
Sažetak: U diplomskom radu dan je pregled temeljnih sigurnosnih mehanizama i tehnologija koje ti mehanizmi koriste u okruženju programskog jezika Java. Prikazani su te pojedinačno obrađeni bitni elementi potrebni za razvoj sigurnih aplikacijskih rješenja. Navedeni elementi su popraćeni konkretnom programskom implementacijom sa detaljnom razradom korištenih sigurnosnih mehanizama. Razvojem aplikacije za sigurnu komunikaciju obrađen je širi kontekst primjene pojedinih sigurnosnih aplikacija.
Datum obrane: 25.9.2003.


Marijan Živić
Izvedba i optimizacija algoritma za kompresiju metodom rječnika

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1346
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti metodu kompresije LZ77, LZSS, LZ78 i LZW te njihove modifikacije. Izvesti algoritme za kompresiju koristeći metode i optimizirati njihovo izvođenje. Testirati rad algoritama na primjerima medicinskih podataka.
Sažetak:
Datum obrane: 25.9.2003.


TRAŽILICA