Naslovnica Pretraživanje AA
 
DIPLOMSKI RADOVI U 2005. GODINI
Hrvoje Bogadi
Nadgledanje rada raspodijeljenih sustava temeljeno na prikupljanju događaja

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1357
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti postojeći sustav za nadgledanje rada raspodijeljenih sustava temeljenih na arhitekturi CORBA. Analizirati utjecaj nadglednog sustava na rad nadgledanog sustava i probleme vezane uz dostavljanje poruka o događajima krajnjim korisnicima sustava. Predložiti rješenje i implementirati mehanizme pretplata na događaje, filtriranja poruka i učinkovito usmjeravanje događaja korištenjem MICO implementacije standarda CORBA. Osigurati prenosivost sustava na platforme Windows i Linux.
Sažetak: Ovaj rad opisuje prilagodbu i prenosivost postojećeg sustava za nadgledanje raspodijeljenih sustava temeljenih na arhitekturi CORBA. Prikazano je preoblikovanje sustava u svrhu omogućavanja što veće prenosivosti, kako između različitih računalnih platformi, tako i između raznih implementacija standarda CORBA. Osmišljeni su novi mehanizmi na funkcionalnoj razini djelovanja sustava. Prikazane su primjene novih mehanizama i njihova ugradnja u postojeću arhitekturu sustava. Također je dan detaljan pregled zahvata izvedenih na samoj implementaciji postojećeg sustava. Analiziran je općenit utjecaj nadgledne usluge na nadgledani sustav. Na kraj rada su prikazani primjeri korištenja i upravljanja postojećeg raspodijeljenog sustava preoblikovanim nadglednim sustavom.
Datum obrane: 07.04.2005.

Kristijan Duvnjak
Prevoditelj za jezik s automatskim upravljanjem memorijom

Smjer: INE
Br.zadatka: 1444
Mentor: Danko Basch
Predmet: R1
Zadatak: Potrebno je detaljno proučiti algoritme automatskog upravljanja memorijom (GC). Također je potrebno proučiti postojeći jezik GCL. Osmisliti novi jezik koji će u sebi imati ugrađen GC i koji će biti prilagođen eksperimentiranju s različitim algoritmima za GC. Pri realizaciji prevoditelja posebnu pažnju treba obratiti na efikasnost jezika i na modularnu organizaciju radi naknadnih proširenja.
Sažetak: Težište ove diplomske radnje je na razvoju modularnog prevodioca za objektno orijentirani jezik GCL++ koji unutar sebe ima mogućnost implementiranja algoritama za automatsko oslobađanje memorije. Zbog velike količine teorijskih primjera na Internetu i u literaturi, vezanih za ovo područje, bilo je potrebno razviti praktičan primjer implementacije određenih osnovnih algoritama za automatsko čišenje memorije. Zbog svega toga prevodilac za GCL++ je i razvijen. Za njegov razvoj korišten je jedan drugi objektno orijentirani jezik (Java), a zbog velike raširenosti Jave što omogućuje lakše proširivanje jezika, ukoliko za tim bude potreba u budućnosti. U tekstu radnje su detaljno objašnjeni klasični algoritmi za automatsko upravljanje memorijom dok je u samom radu implementiran algoritam brojanja veza. Isto tako u trećem poglavlju su uvedeni neki osnovni pojmovi iz dinamičke organizacije programa pisanih u objektno orijentiranim jezicima. Radnji je priložen i CD s programskim kodom, nekoliko primjera te s elektroničkim formatom ove pisane radnje.
Datum obrane: 23.06.2005.


Ivan Ilijašić
Okruženje za izradu Web aplikacija i dokumenata temeljenih na jeziku XML

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1445
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Potrebno je detaljnije proučiti programski jezik Javu, osobito izradu grafičkih aplikacija, prijenos datoteka preko Interneta, rad s bazama podataka i XML. Predložiti i izraditi okruženje za izradu web aplikacija (HTML, PHP). Okruženje treba omogućavati stvaranja projekata, bojanje sintakse, te pohranu stvorenih datoteka na posluživač. Ugraditi bojanje oznaka (tagova) koje se koriste u PHP Smarty engineu za potrebe razvoja predložaka. Za dokumentiranje seminarskih radova na grupi predmeta RASIP, potrebno je iskoristiti ranija navedeni dio zadataka za izradu XML datoteka s unaprijed definiranom strukturom.
Sažetak: Razvojna okruženja za stvaranje web aplikacija povećavaju učinkovitost programera, te im omogućavaju bolje snalaženje u kodu i programskim modulima. Dodatnim opcijama, razvojna okruženja pokušavaju zamijeniti više programskih alata. Osnovne karakteristike razvojnih okruženja su: stvaranje projekata, bojanje sintakse, mogućnost automatskog dovršavanja koda, pohranu podataka na udaljeni posluživač, kao i prikaz u web pregledniku. U sklopu ove tematike razvijena je aplikacija koja predstavlja jednostavno razvojno okruženje. Unutar diplomskog rada je obrađena tematika XML standarda koji je definiran unutar grupe predmeta RASIP, za potrebe dokumentiranja seminarskih radova. Unutar razvijene aplikacije nalazi se programski modul koji omogućava bojanje sintakse zadanog XML standarda i modul za dinamičko stvaranje XML dokumenata upotrebom obrazaca za unos.
Datum obrane: 23.06.2005.

Robert Jakub Jurković
Izvedba algoritma za kompresiju slike prema normi JPEG-LS

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1446
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti algoritme za kompresiju slike bez gubitaka. Proučiti normu ISO/IEC 14495 (JPEG-LS). Programski izvesti algoritme za kompresiju i dekompresiju slike prema toj normi. Provjeriti ispravnost izvedbe usporedbom s komercijalnim izvedbama.
Sažetak: Kod kompresije prirodnih slika s glatkim prijelazima nijansi boje, JPEG-LS pokazuje odlične rezultate te se nalazi uz bok RAR-u, dok je značajno nadmašio LZSS, Hufmmanovo kodiranje i Lossless JPEG. U slučaju LZSS-a i Huffmanovog kodiranja, JPEG-LS pruža prosječno dvostruko bolji omjer kompresije. Lossless JPEG, ovisno o korištenom prediktoru, rezultira sa prosječno 10-40% većim kodiranim datotekama. Ne postoji niti jedan pojedini slučaj iz grupe prirodnih slika, u kojem bi bilo koji od ovab tri algoritma pokazao rezultate bolje od JPEG-LS-a. S druge strane imamo iznenađujuće dobre rezultate WinRAR-a, generalnog arhivera podataka koji nije fokusiran isključivo na kompresiju slike. RAR je postigao bolje rezultate u 21 od 27 ispitnih slika, pri čemu je JPEG-LS rezultirao sa prosječno 15% većim kodiranim datotekama. 6 slika u kojima je JPEG-LS postigao bolje rezultate su slike vrlo visokih rezolucija (1044x694x24 - 2972x1944x24). JPEG-LS pokazuje relativno loše rezultate kompresije u grupi umjetnih slika. Tu dolazi do problema jer u grupi umjetnih slika uglavnom ne postoje glatki prijelazi nijansi boje. Prema tome, JPEG-LS prediktor postaje neučinkovit u redviđanju vrijednosti uzorka. To rezultira sa promjenom razdiobe pogrešaka predviđanja, koja više ne odgovara dvostranoj geometrijskoj razdiobi. Konačna posljedica je relativno velika duljina Golombovih kodnih riječi. Lossless JPEG pruža najmanji omjer kompresije u grupi umjetnih slika. Razlog tome su loši rezultati predviđanja uzoraka kao i kod JPEG-LS-a, ali i nedostatak odgovarajućeg mehanizma za kompresiju područja s vrlo niskom entropijom. JPEG-LS rezultira s prosječno dvostruko boljim omjerom kompresije od Lossless JPEG-a upravo zbog «Run mode» kodiranja koje se primjenjuje na područja slike s uzorcima istih vrijednosti, dok kod Lossless JPEGa ne postoji ekvivalent tom mehanizmu. JPEG-LS rezultira s prosječno 10% većim kodiranim datotekama u odnosnu na Huffmanovo kodiranje, te prosječno 40% većim kodiranim datotekama u odnosu na LZSS algoritam. RAR je u ovoj grupi rezultirao s daleko najboljim omjerom kompresije. JPEG-LS kodirane datoteke su u prosjeku 116% veće od kodiranih datoteka dobivenih WinRAR-om. JLSCodec brzinom izvođenja zaostaje za referentom JPEG-LS implementacijom 30-100%, ali bi se ta razlika mogla praktički u potpunosti poništiti ugradnjom predloženih optimizacija u sljedeću inačicu JLSCodeca. JPEG-LS u odnosu na Lossless JPEG, osim značajno boljeg omjera kompresije, unosi i dodatnu funkcionalnost. To uključuje pohranu neograničeno velike palete boja i podršku za slike dimenzija do 2^32-1. Prema tome, JPEG-LS se pokazao dostojnim nasljednikom Lossless JPEG-a, ali ga danas sustižu moderniji algoritmi poput RARa.
Datum obrane: 13.07.2005.


Ivan Ćurić
Zaštitne transformacije modela sklopova u VHDL-u

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1455
Mentor: Danko Basch
Predmet: MIS
Zadatak: Potrebno je proučiti sintaksu i semantiku jezika za modeliranje računlnog sklopovlja VHDL. Proučiti prethodne diplomske radove iz ovog područja i na temelju njih osmisliti i razraditi transformacije modela u VHDL-u koje će služiti zaštiti intelektualnog vlasništva. Model dobiveni transformacijom moraju zadržati semantiku početnog modela. Izraditi i korisničko sučelje koje će pojednostaviti postupak zaštićivanja modela. Zaštitini program i korisničko sučelje realizirati programskim jezikom Java.
Sažetak: Tema ovog diplomskog rada je izvedba programa za zaštitu modela sklopova pisanih u jeziku VHDL pomoću transformacija nad apstraktnim sintaksnim stablom. Opisana je tehnologija korištena pri izradi, sama implementacija kao i način rada u grafičkom korisničkom sučelju. Govori se i o framework-u tj. o skupu klasa koji je razvijen da se olakša implementacija zaštitnih transformacija. Riječ je o klasama za manipuliranje konkurentnim i sekvencijalnim naredbama, za deklariranje varijabli, signala i konstanti, za kopiranje dijelova stabla itd. Također su opisana i dva obrasca dizajna koji su vrlo korišteni u programu: Visitor i Typesafe Enum. Opisane su i implementacije najzanimljivijih transformacija. Na kraju su dani rezultati korištenja programa uz kratki komentar.
Datum obrane: 22.09.2005.

Tamara Forza
Integracija Web sustava za upravljanje sadržajem i upravljanje učenjem

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1458
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti sustave za upravljanje učenjem (eng. Learning Management System) te opisati prednosti njihovog korištenja u visokom školstvu. Proučiti specifikaciju razmjene podatka o korisnicima prema normama IMS Global Learning Consortium i njegovu primjenu unutar sustava za upravljanje sadržajima (eng. Content Management System) i sustava za upravljanje učenjem. Predložiti i implementirati optimalan dio specifikacije programskog sučelja prema normama IMS Global Learning Consortium na sustav za upravljanje učenjem, temeljenog na XML-u. Implementacija treba omogućiti pristup podacima o korisnicima te dodavanje , brisanje i uređivanje podataka o korisnicima i nastavnim kolegijima koji oni pohađaju. Napisati pripadnu dokumentaciju i komentirati dobiveno rješenje.
Sažetak: Tehnologija e-obrazovanja se izuzetno brzo razvila zadnjih desetlječa, te u kratkom vremenu pojavilo se mnoštvo različitih sustava za edukaciju. Postoji nekoliko organizacija diljem svijeta, među kojima i međunarodni konzorcij za edukaciju IMS (eng. IMS Global Learning Consortium), čiji je cilj stvaranje standarda koji bi uskladio razvoj takvih sustava i omogućio njihovu međusobnu komunikaciju i interakciju. Cilj ovog rada je implementacija standarda prema specifikaciji IMS za sustav za upravljanje učenjem Moodle (besplatan i otvoren), kako bi se omogućila njegova komunikacija i razmjena podataka, vezane za edukaciju, s bilo kojim drugim sustavom za upravljanje sadržajem. Specifikacija IMS ne daje nikakvu smjernicu za prijenos podataka nevezanih za korisnike i njihove aktivnosti. Takve informacije, koje su dinamičke prirode, dostupne su vanjskim korisnicima pomoću sigurnog RSS standarda, koji sprječava neautoriziranim korisnicima pristup sadržaju.
Datum obrane: 22.09.2005.


Goran Klemenčić
Usporedbe algoritama za automatsko upravljanje memorijom

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1456
Mentor: Danko Basch
Predmet: ODR
Zadatak: Potrebno je proučiti algoritme automatskog upravljanja memorijom (GC) s naglaskom na algoritme označi-potisni. Implementirati nekoliko odabranih algoritama i usporediti njihove performanse. Također treba usporediti ove algoritme s algoritmom označi-oslobodi. Sve algoritme treba realizirati i isprobati na primjeru eksperimentalnog jezika GCL.
Sažetak: U ovom diplomskom radu proučili smo tri osnovne varijante algoritama označipotisni, te usporedili njihov rad s predstavnicima algoritama označi-oslobodi. U drugom poglavlju dan je kratak uvod u povijest automatskog upravljanja memorijom (engl. garbage collection - GC), kao i teorijske osnove ove discipline. U trećem smo poglavlju opisali korištenu platformu za testiranje - jezik GCL i upotrebljeno računalo. Ispitivani algoritmi i ispitni programi opisani su u četvrtom odnosno petom poglavlju. Dobiveni pojedinačni rezultati zajedno s komentarima nalaze se u šestom poglavlju, a zaključak je dan u sedmom poglavlju.
Datum obrane: 22.09.2005.

Boris Kuzmić
Napredni prezentacijski sloj sustava za upravljanje sadržajima

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1460
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti i opisati postojeće mogućnosti tehnologije za razmjenu podataka između preglednika Weba i poslužitelja Weba te njihova ograničenja. U okviru sustava za upravljanje sadržajima (eng. Content Management System) potrebno je ostvariti podsustav koji omogućava napredno upravljanje izgledom i rad sa sadržajima prilagođen mogućnostima klijentskog računala. Unaprijediti svojstva postojećeg sustava korištenjem oblikovnih i podatkovnih jezika poput DHTML-a, XML-a, JavaScripta te CSS-a. Napisati pripadnu dokumentaciju i usporediti dobiveno rješenje s drugim srodnim sustavima.
Sažetak: Koristeci postojece i nove norme i proizvode, u sklopu sustava za upravljanje sadržajem FERWeb, izradena su dva nova te poboljšana dva postojeca dijela u kojima je prikazan nacin rada naprednog prezentacijskog sloja. Novi su administracija navigacije i fotoarhiva , a postojeci rezervacija dvorana i administracija prikaza. Novi dio prezentacijskog sloja temelji se na principima preuzetih iz stolnih aplikacija i na novom modelu – modelu sucelja jedne stranice. Obašnjene su razlike izmedu razlicitih proizvoda i normi te su ponudena moguca rješenja za buduce dijelove sustava.
Datum obrane: 22.09.2005.


Matej Matejiček
Suradnja uredskih alata sa sustavom za upravljanje sadržajima putem Weba

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1457
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: U sklopu diplomskog zadatka potrebno je proučiti rad uredskih alata te sustava za upravljanje sadržajima putem weba (eng. Content Management System - CMS). Analizirati različite načine povezivanja i implementacije rješenja za komunikaciju s CMS-om. Odabrati i realizirati najprihvatljivije rješenje koje će omogućavati objavu različitih vrsta sadržaja na webu uz minimalni korisnički napor.
Sažetak: Klasični načini postavljanja i uređivanja sadržaja u sustavu za upravljanje sadržajem Weba, ograničeni su u pogledu suradnje s uredskim alatima. Postavljanje sadržaja na Web poput knjiga, seminara, rezultata kolokvija, statičnih sadržaja i vijesti priređenih u uredskim alatima, zahtijevaju dodatan napor i poznavanje naprednih tehnika rada sa sustavom za uređivanje sadržaja Weba. Rezultat ovog diplomskog rada doprinosi povezivanju uredskih alata i sustava za upravljanje sadržajem. Putem obrazaca ili klasičnim načinom prebacivanja sadržaja putem Web sučelja, a sadržajem pripremljenim u uredskom alatu, korisnik je u mogućnosti postaviti različite sadržaje u sustav uz minimalan napor.
Datum obrane: 22.09.2005.

Danijel Mokran
Promjena veličine slike

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1453
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti algoritme za promjenu veličine slike i metode aproksimacije slikovnih elemenata. Programski izvesti karakteristične algoritme i provjeriti kvalitetu izlaznih slika. Nakon provjere algoritama napraviti ubrzanje na razini strojnog koda. Usporediti dobivene rezultate.
Sažetak:
Datum obrane: 22.09.2005.


Vlatka Paunović
Integracija podataka međusobno različitih Web sustava

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1459
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti i opisati načine integracije podataka međusobno različitih informacijskih sustava temeljenih na Webu. Opisati sveobuhvatnu problematiku integracija podataka tih sustava. Predložiti i opisati način razmjene podataka sustava za upravljanje sadržajima na FERu i postojećeg Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU). Na temelju podataka dobivenih razmjenom, realizirati skup programskih modula za njihovu obradu i optimalan interaktivan prikaz. Osmisliti usluge i primjeniti protokole kao dio novog integracijskog sloja kojim bi se obrađeni podaci mogli prosljeđivati drugim srodnim sustavima i aplikacijama na siguran način.
Sažetak: Rad opisuje integracijske postupke između informacijskih sustava. U teoretskom dijelu rada opisani su razlozi za integraciju sustava kao i vrste integracija koje se danas koriste, norme koje je moguće koristiti, kao i pogled na budućnost samih integracijskih postupaka. Dan je i pregled svih trenutnih integracijskih slojeva koji su raspoloživi i koji se koriste u okviru današnjih tehnoloških mogućnosti, a u upotrebi su. Prikazani su i opisani podaci koji se preuzimaju iz postojećeg Informacijskog sustava visokih učilišta ISVU, te načini na koje je te podatke moguće integrirati u sustav za upravljanje sadržajima (CMS) Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu rada napravljen je i integracijski sloj koji omogućava primanje podataka, kao i pružanje usluga izvještavanja drugih srodnih sustava o promjenama podataka putem različitih komunikacijskih kanala.
Datum obrane: 22.09.2005.

Ante Tomas
Usporedba algoritama za kompresiju slike

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1452
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti numeričke metode za ocjenu kvalitete slike. Usporediti subjektivnu kvalitetu slike sa rezultatima numeričke ocjene i odabrati najbolju numeričku metodu ocjene.Proučiti algoritme za pohranu i kompresiju slika kod digitalnih fotoaparata te načine smanjenja rezolucije. Na temelju niza slika odrediti najbolji način kompresije, smanjenje rezolucije i pohrane slike.
Sažetak:
Datum obrane: 22.09.2005.


Gordan Ugarković
Izrada video web servera za Pocket PC platformu

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1454
Mentor: Mario Kovač
Predmet: ODR
Zadatak: Proučiti eBOX računalni sustav i kreirati Pocket PC OS za njega. Na sustavu omogućiti prikupljanje slika s kamere. Kreirati web server koji će omogućiti upravljanje i prikaz video podataka s kamere.
Sažetak:
Datum obrane: 22.09.2005.


TRAŽILICA