Naslovnica Pretraživanje AA
 
DIPLOMSKI RADOVI U 2004. GODINI
Tomislav Grubeša
Kompresija slike na mobilnim sustavima

Smjer: RKP
Br.zadatka: 1370
Mentor: Mario Kovač
Predmet: R1
Zadatak: Proučiti načine prikupljanja video zapisa iz video kamere na Poket PC računalu. Predložiti način kompresije takvih video podataka namijenjen prijenosu preko mreže pri različitim brzinama prijenosa. Programski izvesti prihvaćanje, kompresiju i prijenos slike na umreženo računalo.
Sažetak:
Datum obrane: 18.04.2004.

Siniša Tomić
Prostor znanja u sustavu za učenje na daljinu

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1400
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Opisati pojam prostora znanja, te predložiti način njegove implementacije unutar sustava za upravljanje sadržajima i učenjem (eng. Content Learning Management System -CLMS). Izgraditi programski modul koji će omogućiti autoriziranim nastavnicima administriranje i definiranje prostora znanja njihovog predmeta putem grafičkog sučelja, pregled trenutne pozicije, postignutog uspjeha i načina kretanja studenta u prostoru znanja. Autoriziranim studentima potrebno je omogućiti kretanje kroz prostor znanja, pregled dosadašnjeg i mogućeg budučeg kretanja, dosadašnji uspjeh, usporedbu uspjeha s prosjekom drugih studenata, te pamćenje pojedinih mjesta u prostoru znanja. Modul treba omogućiti ograničenja kretanja i pregled prostora znanja i na temelju rezultata testiranja i samotestiranja znanja pojedinih područja od strane studenta. U realizaciji aplikacije Weba koristiti otvorena programska rješenja: jezik PHP s predlošcima Smarty te bazu podataka PostgeSQL. Uz programski rad priložiti dokumentaciju.
Sažetak: Rad opisuje način na koji je moguće započeti uvođenje nastave udaljenog učenja, njenoj sigurnosti, pouzdanosti, ali i problemima koji su vezan uz nju. Dana je i teoretska podloga prostora znanja te njegovih temeljnih dijelova – čestica znanja. Navigacija u prostoru znanja je njegov temeljni dio. Način na koji se student kreće u prostoru znanja, ali i mogućnosti na koji predavač može organizirati njegov izgled čine ga jednostavnim za korištenje, što studentima olakšava praćenje nastave. U sklopu rada razvijen je i sustav koji uz pomoć prilagođavanja hiperveza usmjerava i vodi studenta pri usvajanju znanja. Istovremeno se nastoji što manje ograničiti sloboda kretanja studenta kroz nastavne materijale.
Datum obrane: 23.06.2004.


Marko Đurić
Povezivanje mobilnih uređaja i okoline

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1385
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti načine komunikacije mobilnih uređaja sa vanjskim svijetom pomoću programskig okruženja J2ME (Java 2 Micro Edition). Usporediti tehnologije IrDA i Bluetooth. Realizirati primjer komunikacije korisnik-posluživač pomoću mobilnih tehnologija poput J2ME. Izraditi pripadajuću dokumentaciju projekta.
Sažetak: Ovaj diplomski rad se temelji na povezivanju mobilnih uređaja i okoline, odnosno načina na koje je moguće ostvariti bežičnu komunikaciju mobilnih uređaja pomoću programskog okruženja J2ME (Java 2 Micro Edition). Prikazani su načini komunikacije pomoću IrDA, 802.11 i Bluetooth tehnologija i njihova međusobna usporedba, te razni načini uspostave veze iz Java programskog okruženja. Kao primjer je prikazana komunikacija klijent-poslužitelj između mobilnog telefona i prijenosnog računala uz pomoć Bluetooth veze i Jave.
Datum obrane: 13.07.2004.

Petra Damjanić
Sigurnosni aspekti Web aplikacija temeljenih na tehnologiji pametnih kartica

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1388
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti metode autorizacije pristupa i zaštite sadržaja Web aplikacija temeljenih na J2EE tehnologiji upotrebom pametnih kartica. Proučiti standarde komunikacije s pametnim karticama i razlike u odnosu na ostale najčešće korištene sigurnosne tehnologije zaštite pristupa sadržaja na Webu. Osmisliti i realizirati pokaznu Web aplikaciju za autorizaciju korisnika i ovlašteni pristup akcijama i sadržajima temeljenu na J2EE tehnologiji i tehnologiji pametnih kartica.
Sažetak: U ovom radu proučene su metode autorizacije pristupa i zaštite sadržaja Web aplikacija. Nakon razrađenog problema sigurnosti u Web aplikacijama sagledani su različiti aspekti rješenja zadanog problema. Tako su istražene metode osnovne HTTP autentifikacije, autentifikacije pomoću TAN kartica, tokena i pametnih kartica. Zbog same teme rada, naglasak je dan na metodi zaštite pomoću pametnih kartica, te je ta problematika i njeno rješenje pobliže proučeno. Zbog boljeg razumijevanja elemenata rješenja sigurnosti sustava pomoću pametnih kartica objašnjene su teme certifikata, sinkrone i asinkrone autentifikacije, algoritma DES i enkripcije podataka. Nakon teoretske razrade prešlo se je na programsku implementaciju i u okviru toga opisana je korištena tehnologija J2EE izrade Web aplikacija i potrebne postavke J2EE servera za rad sa takvom aplikacijom. Na kraju je dan i opis za rad na pokaznoj aplikaciji.
Datum obrane: 22.09.2004.


Walter Gottwein
Sklopovska podrška za mikroračunalo TINI

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1390
Mentor: Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Proučiti i opisati trenutno najpopularnija mikroračunala namijenjena ugradnji u male uređaje. Analizirati korištenje Jave kao osnovnog programskog jezika. Predložiti rješenje koje će se temeljiti na standardnom procesorskom modulu i korisnički razvijenom pomoćnom modulu. Definirati sadržaj takvog modula te ga projektirati i realizirati. Napisati odgovarajuću dokumentaciju i dobiveno rješenje usporediti s postojećim komercijalnim modulima.
Sažetak: Tema diplomskog rada je izrada pomoćnog modula za procesorski modul TINI. Ta dva modula zajednički čine ugradbeno računalo koje se programira u programskom jeziku Java. Dobiveno ugradbeno računalo ostvaruje komunikaciju s vanjskim svijetom pomoću slijedećih sučelja: Ethernet (10/100), dva serijska priključka (jedan koristi RS232, a drugi TTL razine signala), 1-Wire, I2C, SPI, vanjskog U/I sučelja i sučelja za spajanje LCD modula.
Datum obrane: 22.09.2004.

Dinka Jelica
Dinamičko povezivanje računala korištenjem Bluetooth veze

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1391
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OR
Zadatak: Proučiti normu Bluetooth za bežičnu komunikaciju na manjim udaljenostima. Predložiti organizaciju mreže računala u kojoj će biti moguće prepoznati novo računalo u grupi i dodijeliti mu određene zadatke. Razraditi postupke pridruživanja i razdruživanja te analizirati stabilnost i pouzdanost rada cijelog sustava. Napisati odgovarajuću programsku podršku i pripadajuću dokumentaciju.
Sažetak: U ovom radu opisuje se princip rada Bluetooth tehnologije. Ova tehnologija omogućava jeftino bežično povezivanje različitih uređaja uz pomoć radiovalova. Najveća prednost Bluetooth tehnologije nad drugim sličnim tehnologijama je u veličini samog adaptera potrebnog za ostvarivanje Bluetooth veze koji je vrlo malen. Osim povezivanja jedan-na-jedan moguće je i povezivanje nekoliko uređaja u mrežu. Da bi se prikazala ova mogućnost Bluetooth tehnologije razvijena je aplikacija koja omogućuje stvaranje mreže računala te razmjenu tekstualnih poruka i datoteka, kao i izvršavanje naredbi na udaljenom računalu. Aplikacija radi na principu poslužitelj-klijent i napisana je u računalnom jeziku Javi. U tekstu se nalazi opis aplikacije, upute za rad s aplikacijom te opis implementacije aplikacije.
Datum obrane: 22.09.2004.


Pomislav Lepušić
Upravljanje komunikacijskim priključkom na udaljenom računalu.

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1394
Mentor: Mario Žagar
Predmet: RIP
Zadatak: Definirati protokol kojim bi se omogućio pristup serijskom portu na udaljenom računalu s Linux operacijskim sustavom. Osigurati tajnost i integritet podataka pomoću postojećih protokola za sigurnu razmjenu podatka. Razmotriti mogućnost pristupa serijskom portu pomoću web sučelja. Napisati pripadajuću dokumentaciju i predložiti postupke testiranja ispravnosti rada predloženog sustava te primjene istog.
Sažetak: Ovim diplomskom radom obrađen je pristup komunikacijskom priključku na udaljenom računalu, te upravljanje istim. Kao platforma odabran je Linux, te je obrađen način funkcioniranja serijskog priključka pod tim operacijskim sustavom. Za komunikaciju između klijenta i poslužitelja odabran je protokol XML-RPC, te je dan detaljan prikaz tog protokola. Dan je opis rješenja zadatka koje je izvedeno pomoću programskih jezika C i Perl. Također je predložen model za testiranje rješenja.
Datum obrane: 22.09.2004.

Tomislav Sečen
Programsko sučelje Jave za primjenu u bežičnoj komunikaciji Bluetooth

Smjer: RAČ
Br.zadatka: 1398
Mentor: Mario Žagar
Predmet: OPIPI
Zadatak: Proučiti specifikaciju standardnog programskog sučelja Jave za pristup bežičnoj tehnologiji te tehnologiju JINI. Proučiti tehnologiju Bluetooth. Realizirati programsko sučelje Jave za primjenu u tehnologiji Bluetooth. Predložiti način objedinjavanja navedenih tehnologija te razmotriti mogućnosti njihova iskorištavanja u izgradnji raspodijeljenih računalnih sustava.
Sažetak:
Datum obrane: 22.09.2004.


TRAŽILICA