Upis na diplomski studij

Na ovoj stranici objavljene su detaljne informacije o načinu prijave i rokovima upisa na naš sveučilišni diplomski studij. 

Na temelju Natječaja za upis u diplomske studijske programe na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2017./2018. prijave za upis će biti otvorene do petka, 15. rujna 2017. godine putem web aplikacije na adresi: 

http://www.fer.unizg.hr/upis/diplomski/prijava.

 

Ispunjavanje upisnih podataka u web-prijavi

Web-prijava obvezna je za sve pristupnike. Web-prijavu, uz studente koji su završili preddiplomski studij, trebaju ispuniti i svi studenti koji očekuju da će do okončanja rujanskog razredbenog postupka završiti preddiplomski studij. Oni se prijavljuju ne čekajući objavu konačnih rezultata ispita. Ako do okončanja razredbenog postupka ostvare uvjet završetka prediplomskog studija, ovi kandidati time stječu pravo uvrštenja na listu razredbenog postupka za upis diplomskog studija.

Struktura diplomskog studija i pravila studiranja su opisani na stranicama diplomskih studija.

Informacije o predmetima diplomskog studija dostupne su u Informacijskom paketu - Red predavanja diplomskog studija FER-a.

Studenti u sklopu web prijave ispunjavaju osobne podatke, podatke o prethodno završenom preddiplomskom studiju, odabiru studij i profil koji žele upisati, mentora, predviđeno područje istraživanja te listu predmeta koje žele upisati.

Odabir područja i predmeta potvrđuje mentor pa pristupnicima predlažemo da što prije stupe u kontakt s budućim mentorom i dogovore željeno područje i listu predmeta. Mentori mogu područje istraživanja i odabrane predmete kandidata potvrditi tek po zaključavanju prijave. Pristupnicima zato preporučujemo da prijavu što prije zaključaju. Mentori će mentorstva i odabir predmeta potvrditi tijekom rujna.

Studentima su dostupne i detaljne upute o načinu odabira predmeta.

Pristupnici za prijavu mogu koristiti svoje trenutačne korisničke podatke za pristup webu FER-a. Pristupnici koji nemaju korisničke podatke za pristup webu FER-a mogu ih otvoriti automatski na stranici prijave.

Predaja prijavne dokumentacije

Nakon zaključavanja web-prijave pristupnicima će se omogućiti tiskanje prijavnog obrasca kojega je potrebno potpisati i predati Studentskoj službi FER-a u uredovno vrijeme šaltera najkasnije do ponedjeljka, 18. rujna 2017. godine do 14.00 sati. Prijave predane nakon ovog roka neće biti razmatrane.  

Uz otisnut potpisani obrazac iz web-prijave potrebno je predati:

 • Domovnicu (izvornik ili neovjerenu presliku uz obvezu davanja izvornika na uvid);*
 • Rodni list (izvornik ili neovjerenu presliku uz obvezu davanja izvornika na uvid);
 • Svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom studiju. Ako pristupnik nema svjedodžbu, potrebno je priložiti potvrdu ili prijepis ocjena ili drugi dokument na temelju kojeg je moguće utvrditi da je pristupnik završio preddiplomski studij (izvornik ili ovjerena preslika); 
 • Prijepis ocjena i ovjereni nastavni plan i program (izvornik);  
 • Potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice;
 • Jednu fotografiju formata 3,5 x 3 cm (za matični list; primaju se slike do formata 4 x 6 cm);
 • Popunjeni matični i upisni list. Upute za popunjavanje ovih tiskanica objavljene su na ovoj stranici u repozitoriju pod nazivom Primjeri popunjavanja upisne dokumentacije);
 • Potvrdu o uplati troška razredbenog postupka u iznosu 100,00 kuna (neovisno o obvezi pristupa razredbenom ispitu).

Podaci za uplatu:

Iznos: 100,00 kuna
Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
Model: HR00
Poziv na broj primatelja: 65-OIB
Opis plaćanja: trošak razredbenog postupka

Dokumenti mogu biti stariji od šest mjeseci.

Pristupnici koji završavaju preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva nisu obvezni predavati dokumente pod točkama od a) do d).

* Pristupnici koji nemaju hrvatsko državljanstvo umjesto domovnice trebaju predati presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije).

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske trebaju Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija uputiti zahtjev za priznavanjem visokoškolske kvalifikacije stečene u inozemstvu te prijavnoj dokumentaciji priložiti rješenje Ureda:

http://www.unizg.hr/nastava-i-studenti/akademsko-priznavanje-visokoskolskih-inozemnih-kvalifikacija/.

Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Studentsku službu ne predaju rješenje o nostrifikaciji. Uz potvrdu o pokrenutom postupku nostrifikacije potrebno je priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu sve dok postupak nostrifikacije ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. U tom slučaju kandidat je dužan rješenje o nostrifikaciji dostaviti fakultetu odmah po primitku istog. Predložak izjave za javnog bilježnika pristupnici mogu zatražiti u Studentskoj službi.

Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na međunarodno akreditiranom fakultetu po međunarodno akreditiranom programu, prijavnoj dokumentaciji trebaju priložiti potvrdu o međunarodnoj akreditaciji završenog studijskog programa.

Mentori mogu područje istraživanja i odabrane predmete kandidata potvrditi tek po zaključavanju prijave. Pristupnicima zato preporučamo da prijavu što prije zaključaju. Obavijest o prihvaćanju ili odbijanju od strane mentora bit će poslana e-mailom. Mentori će mentorstva i odabir predmeta potvrditi u rujnu.

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za upis na diplomski studij održat će se u petak, 22. rujna 2017. godine.

Razredbeni ispit obavezan je za sve studente koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu te za studente FER-a koji su završili preddiplomski studij u više od četiri aktivne akademske godine.

Svi studenti FER-a i međunarodno akreditiranih fakulteta koji su preddiplomski studij završili u roku od najviše 4 godine (8 semestara) izravno se upisuju na rang-listu razredbenog postupka za upis na diplomski studij pri čemu im se priznaje maksimalan mogući broj bodova na provjeri znanja (600 bodova).

Provjera znanja obavlja se putem testa koji sadrži 30 zadataka:

 • Svaki ispravno riješen zadatak donosi pristupniku 20 (plus dvadeset) bodova;
 • Svaki pogrešno riješen zadatak donosi pristupniku -6 (minus šest) bodova;
 • Zadatak na koji pristupnik nije dao odgovor donosi mu 0 (nula) bodova.

Test provjere znanja traje 3 sata (180 minuta).

Na provjeru znanja pristupnik treba donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pristupnici mogu tijekom provjere znanja koristiti:

 •  "Zbirku formula i podsjetnika koje pristupnici smiju rabiti tijekom pisanja razredbenog ispita za upis na diplomske studijske programe na FER-u" koju su prethodno kupili u Skriptarnici ili preuzeli na adresi: 
  http://www.fer.unizg.hr/studiji/diplomski_studiji/upisi/provjera_znanja
 • Džepno računalo tipa Scientific koje može imati eksponencijalnu funkciju, logaritamsku funkciju, trigonometrijske funkcije, a ne smije imati mogućnost: bežičnog povezivanja s drugim uređajem (npr. mobitel, PDA, i sl.), uporabe memorijske kartice, simboličkoga računanja  (npr. u nazivu CAS), grafičkoga rješavanja (npr. u nazivu Graphic ili ima tipku GRAPH), deriviranja i integriranja.

Uporaba ostalih pomagala nije dopuštena.

Primjere dosadašnjih provjera znanja možete vidjeti ovdje: 

http://www.fer.unizg.hr/studiji/diplomski_studiji/upisi/provjera_znanja

Upis

Da bi pristupnik bio uvršten na rang-listu kvalificiranih, na provjeri znanja mora steći najmanje 80 bodova. Taj broj bodova naziva se razredbenim pragom. Pristupnik koji nije ostvario razredbeni prag ne može biti upisan. Upisna rang-lista dobiva se izdvajanjem početnog dijela rang-liste kvalificiranih, tako da je broj bodova posljednjeg rangiranog pristupnika upisne rang-liste jednak broju bodova pristupnika rangiranog na 550. mjestu rang-liste kvalificiranih. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa bit će upisani na temelju dokumenata i podataka dostavljenih tijekom prijave. Pristupnici će upis potvrđivati predajom potvrde o uplati upisnine u iznosu od 300,00 kuna. Upisnina se plaća posebno od troška razredbenog postupka. Potvrdu o uplati upisnine potrebno je predati (osobno ili putem maila na adresu stuslu@fer.hr) tek nakon objave konačne upisne rang-liste

Podaci za uplatu upisnine:

Iznos: 300,00 kuna
Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080
Model: HR00
Poziv na broj primatelja: 65-OIB

Studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij na odgovarajućem studiju drugog visokog učilišta upisuju razlikovne predmete ovisno o razlikama u nastavnim programima preddiplomskih studija. Razlikovne predmete određuje Odbor za diplomski rad profila individualno za svakog studenta.

Odlukom Fakultetskog vijeća FER-a sa sjednice održane dana 21. svibnja 2008. godine propisani su razlikovni predmeti studentima koji su završili preddiplomski studij na FER-u, a koji prilikom upisa diplomskog studija mijenjaju studijski program. Razlikovni predmeti objavljeni su na stranicama profila.

Razlikovni predmeti obavezno se upisuju tijekom I. ili II. semestra diplomskog studija usporedno s predmetima diplomskog studija koji su propisani nastavnim programom prve godine studija. Upis razlikovnih predmeta dodatno se ne naplaćuje.

Participacija

Za sve kandidate hrvatske državljane ili državljane država članica Europske unije koji ostvare pravo upisa, a prije upisa ovog studija nisu studirali na studiju iste razine na javnom visokom učilištu, participacija u troškovima studija će u potpunosti biti pokrivena od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Kandidati koji su već studirali na studiju iste razine na javnom visokom učilištu, a nisu završili studij, plaćaju maksimalni iznos participacije u iznosu od 8.400,00 kuna prilikom upisa na studij. Kasnije tijekom studija visina participacije u troškovima studija ovisit će o uspjehu na studiju u skladu s važećim propisima.

Strani državljani koji nisu državljani država članica Europske unije plaćaju maksimalni iznos participacije u iznosu od 8.400,00 kuna za jednu akademsku godinu tijekom cijelog studija u skladu s važećim propisima.

 


Repozitorij