dr. sc. Martina Kutija

Poslijedoktorand, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Erceg, Igor; Sumina, Damir; Tusun, Stjepan; Kutija, Martina.
Power system stabilizer based on pointwise min-norm control law. // Electric power systems research. 143 (2016) ; 215-224 (članak, znanstveni).

2. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor.
Magnetization of speed sensorless squirrel-cage induction generator for wind power application using a phase-locked loop. // Electric power systems research. 122 (2015) ; 119-129 (članak, znanstveni).
spacer.gif
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor.
PLL-based Rotor Flux Estimation Method for Sensorless Vector Controlled Squirrel-Cage Induction Generators. // Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije. 57 (2016) , 3; 1-11 (članak, znanstveni).
spacer.gif
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Bariša, Tin; Sumina, Damir; Kutija, Martina.
Comparison of Maximum Torque per Ampere and Loss Minimization Control for the Interior Permanent Magnet Synchronous Generator // Proceedings of the 18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, EDPE 2015.
2015. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Bariša, Tin; Sumina, Damir; Kutija, Martina.
Control of Generator- and Grid-side Converter for the Interior Permanent Magnet Synchronous Generator // Proceedings of the 4th International Conference on Renewable Energy Research and Applications ICRERA 2015.
Palermo, 2015. 1-6 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor; Idžotić, Tomislav.
Rotor flux estimation method for cage induction generators used in wind power applications // Proceedings of the 2015 IEEE International Conference on Industrial Technology, ICIT 2015.
2015. 1155-1160 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Čolović, Igor; Kutija, Martina; Sumina, Damir.
Rotor flux estimation for speed sensorless induction generator used in wind power application // Proceedings of the IEEE International Energy Conference, EnergyCon 2014.
2014. 23-27 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Čolović, Igor.
A current limiting technique for V/f controlled induction machines // Proceedings of the 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, PEMC 2014.
2014. 1001-1004 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Kutija Martina; Sumina, Damir; Anđelić, Luka.
Development of Control Algorithms in Industrial Converter using Drive Control Chart // CD Proceedings of 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics / Kolonić, Fetah ; Matuško, Jadranko (ur.).
Zagreb : Korema, 2013. 293-297 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Vražić, Mario; Stipetić, Stjepan; Kutija, Martina.
Methodology of verifying IR temperature measurement on synchronous generator in rotation // EDPE 2009 - 15th international conference on electrical drives and power electronics / Benčić, Zvonko (ur.).
Zagreb : KoREMA, 2009. 353-358 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
spacer.gif
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Čolović, Igor; Sumina, Damir; Kutija, Martina; Idžotić, Tomislav.
Upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom upotrebom neizravnog istosmjernog pretvarača // 12. savjetovanje HRO CIGRÉ.
2015. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
spacer.gif
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kutija, Martina; Sumina, Damir; Vražić, Mario.
Frekvencijski pretvarači Sinamics za upravljanje elektromotornim pogonima // Siemens Solution Partner Conference.
Zagreb : Siemens, 2012. 1-20 (predavanje,domaća recenzija,ppt prezentacija,stručni).
spacer.gif
 
  Disertacije
 

1. Kutija, Martina.
Bezsenzorsko upravljanje kaveznim asinkronim vjetrogeneratorom temeljeno na fazno zatvorenoj petlji / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 3.6. 2015, 126 str. Voditelj: Sumina, Damir.
spacer.gif
 
  Diplomski radovi
 

1. Kutija, Martina.
Regulator kuta opterećenja sinkronog generatora / diplomski rad.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 03.02. 2009., 110 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.
spacer.gif
 
  Druge vrste radova
 

1. Sumina, Damir; Kutija, Martina; Čolović, Igor.
Nastavak istraživanja naprednih struktura upravljanja asinkronim vjetrogeneratorima, 2014. (projekt).

2. Sumina, Damir; Kutija, Martina; Čolović, Igor.
Razvoj i implementacija struktura vektorskog upravljanja asinkronog generatora za vjetroagregat, 2012-2014. (projekt).

3. Sumina, Damir; Kutija, Martina; Čolović, Igor.
Upravljanje asinkronim strojevima bez mjernog člana brzine vrtnje, 2013. (projekt).

4. Gašparac, Ivan; Vražić, Mario; Rovišan, Goran; Kovačić, Marinko; Kutija, Martina; Hanić, Zlatko; Stipetić, Stjepan.
Razvoj mjernog sustava monitoringa sinkronog generatora TE Plomin2, 2011. (elaborat).

5. Gašparac, Ivan; Vražić, Mario; Cettolo, Mirko; Rovišan, Goran; Poljugan, Tanja; Stipetić, Stjepan; Kutija, Martina.
Dijagnostika stanja asinkronih motora - Karlovačka Pivovara d.d., 2010. (elaborat).
spacer.gif
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Guberović, Gabrijel.
Estimatori magnetskog toka rotora kaveznog asinkronog stroja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 7.7. 2016, 84 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

2. Barbić, Dean.
Elektromotorni pogon upravljan PLC-om preko Profibus komunikacijske mreže / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 46 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

3. Guberović, Gabrijel.
Kavezni asinkroni motori i skalarno upravljanje motorom / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 47 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

4. Mandić, Franjo.
Elektromotorni pogon upravljan PLC-om preko Profinet komunikacijske mreže / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 44 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

5. Tonjac, Luka.
Vektorsko upravljanje asinkronim strojem / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA, 12.07. 2013, 72 str. Voditelj: Vražić, Mario.

6. Zrakić, Bono.
Korištenje frekvencijskog pretvarača u svrhu dijagnostike stanja pogona / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 12.07. 2013, 29 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

7. Šagud, Brunno.
Višemotorni pogon upravljan PLC-om preko Profinet komunikacijske mreže / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 03.07. 2012, 64 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.

8. Pilek, Ratko.
Model sinkronog generatora u programskom paketu PSCAD / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 05.07. 2011, 59 str. Voditelj: Vražić, Mario.

9. Buzadžić, Jelena.
Industrijski pogon s asinkronim motorima / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 16.07. 2010, 36 str. Voditelj: Maljković, Zlatko.
spacer.gif
 
  Prevodilaštvo
 

1. SIMATIC automatizacijski sustavi / Sumina, Damir (ur.).
Zagreb : Graphis d.o.o., 2013 (bibliografija).
spacer.gif
 

Nastava

Sveučilišni diplomski